Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Սաղմոսավանքը պատմության քառուղիներում
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, XI, 99-112 էջ, Հայաստան
|
Եկեղեցու ներսում արատավոր երևույթների դեմ պայքարի արտացոլումը Շիրակի վիմագրերում
2016 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2016թ․, XIX, 9-18 էջ, Հայաստան
|
Երկնքի պաշտամունքը Չինաստանում
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 389-397 էջ, Հայաստան
|
Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգումը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 245-254 էջ, Հայաստան
|
Արագածոտնի Ս. Աստվածածին դպրավանքի տեղադրությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 38-45
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ
|
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Էռնա Մանեա Շիրինյան
«Գիտութիւն գրոց»-ը միջնադարյան Հայաստանում («Անկանոն, արտաքին և նուրբ գրեանք»)
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ Ժ, 29-71 էջ
|
Քուրդ Ա Վաչուտյանի երկու արձանագրության վերծանություն
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 41-49
|