Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Կարոս Խաչի պատմությունը
2000 | Article
Կարոս Խաչ, ԳԱԱ ՀԱԻ , գիտ. զեկ. ժողովածու, Երևան, 2000:
Հայկական վիմագրություն (բուհական դասագիրք)
2000
Հոդված
Երևան, 2000թ.
Դիվան հայ վիմագրության
1999
Հոդված
Պրակ 8, Ռուսաստանի Դաշնության հայակական արձանագրությունները, Երևան, 1999
Հայոց տոնացույցը (IV-XVIII դդ.)
1999 | Book
Երևան, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն», 1999, 647 էջ:
Զաքարե ամիրսպասալարի մահվան թվականի ճշգրտումը ըստ Բագարանի արձանագրության
1998 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, III հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 34-35:
Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում
1998 | Article
ՀՀ ՊՆ, Ազգ, պետություն, բանակ, Եր., 1998, էջ 80-86:
Ո՞ւմ կարող է պատկանել Սանահնի նորահայտ տապանաքարը
1998 | Article
«Հին Հայաստանի մշակույթը», XI հանր. գիտ. նստ., Եր., 1998, էջ 44-45:
Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում
1997 | Article
ՀՀ ՊՆ, հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ, Եր., 1997, էջ 33-35:
Երվանդ Տեր-Մինասյանը հայ ասորական եկեղեցիների առնչությունների մասին
1997 | Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №2, Գավառ, 1997:
Երերույքի վիմագրում հիշատակված մի անվան և Անիի կտակի միջև առկա կապի մասին
1996 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, II հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1996, էջ 30-31: