Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Գեղարքունիքի երկու վիմագրերը և Հավնունիները ՀՀ-ում 1993-1995թթ.
1996 | Article
Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 16-17:
Դիվան հայ վիմագրության
1996
Հոդված
Պրակ 7, Ուկրաինայի և Մոլդովիայի հայկական արձանագրությունները, Երևան, 1996
Հացի թանկության վիմագիր հիշատակություններ Մեղրու և Մարտունու շրջաններից
1996 | Article
ՀՀ-ում 1993-1995թթ. դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 51-52:
Հայաստանը սելջուկ թուրքերից ազատագրելու Զաքարյանների հաղթարշավի ուղին
1996 | Article
ՀՌԱԿ «Պայքար», 1996, թիվ 9-10, էջ 55-58:
Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 62-65
|
Հայոց իշխանապետերի ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի
1995 | Article
1995, № 2, էջ 62-66:
Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 173-178
|
Хачкары- этнокультурные памятники средневековой Армении
1994 | Article
Историко этнографические исследования по фольклору."серия исслед. По фольклору и мифологии востока”, М. 1994, с. 214-237.
Վիմագրագիտական դիտողություն «ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ» պատվանունի վերագրման շուրջ
1994 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1994, էջ 46-48:
Հայոց տոմարական եղանակը. թարգմանական բնագրերի ժամանակը
1993 | Book
Երևան, ՀԳԱ հրատ., 1993, 80 էջ: