Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Հայ ժողովրդի իրապատում հեքիաթը միջնադարյան գրառումներում
1993 | Article
1993, 1, 181-187:
Զաքարյանների իշխանապետության վարչաքաղաքական կառուցվածքն ըստ վիմական աղբյուրների ՀՀ-ում 1989-1990թթ.
1991 | Article
Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 1991 էջ 127-129:
Хачкары - предмет антинаучных извращений
1991 | Article
В. кн.: К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и Востсчних провинций Апмении (со автор Аракелян Б. Н), Ереван, т. 1, 1991, с. 470-483.
Культ креста в контексте Арм. Народного христианства
1991 | Article
Сов. Этнография, М. 1991, № 2, с. 61-70.
Մատերիայի ինքնաշարժման մասին Ջ. Թոլանդի ուսմունքի բնագիտական նախադրյալների հարցի շուրջ
1990 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 3, ԳԱ հրատ., Երևան, 1990:
Ա. Քոլինզի ազատախոհությունը իբրև Ջ. Լոկկի փիլիսոփայության աստվածաբանական սահմանափակությունների հաղթահարում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 150-156
|
Հայաստանի չափերն ու կշիռները (V-XV դարեր)
1989 | Book
Երևան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, 334 էջ
Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 225-227
|
Գր. Նարեկացու «Մատյանի» հիշատակարանն ու խորագիրը
1988 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր (Մշակույթ և լեզու), Եր. 1988, էջ 70-72:
Գիտական նստաշրջան նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», 1988, № 2, էջ 225-228: