Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Хачкары – предмет антинаучных извращений (Խաչքարերը հակագիտական խեղաթյուրումների առարկա)
1987 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 63-72
|
Խաչքարերի և ճարտարապետական մեծ կոթողների իմաստաբանական առնչությունները
1987 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1987, № 6, էջ 72-79:
Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը
1987 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1987, № 2, էջ 150-159:
Принципы критики религии англ. материалистов первая половина 18-ого века
1987 | Article
(Дж. Толанд, А. Коллинз) и современность (тез. докл.). В кн. - «Мат. конф.», Акт. задачи... Из-во ЕГУ, 1987:
Հայկական ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից
1986 | Article
1986., 1, էջ 126-133:
Культово-мемориальные памятники в системе армянской средневековой народной культуры
1986 | Article
Автореф. дис… канд. Ист. Наук, Ереван, 1986:
Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 126-133
|
Хачкары: истоки культурного феномена
1985 | Article
Лит. Армения, N 3, Ер., 1985.
Գիտակցության ազատագրում
1985 | Article
«Ավանգարդ», Երևան, 1985:
Կրոնական արտացոլման օբյեկտների մասին
1984 | Article
«Փիլիսոփայական հարցեր» միջբուհական ժողովածու, Պրակ 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984: