Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Բնության ու տիեզերքի հետ առնչվող ավանդազրույցներ և հավատալիքներ
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ ):
Խութեցիների դավանական ինքնության խնդրի շուրջ
2011 | Article
«Աշտանակ» հայագիտական պարբերագիրք, հտ. Դ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2011, էջեր 93-103:
The song «Key of Truth» and the Problem of «New Tondrakians»
2011 | Article
«Կանթեղ»,1(46), Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2011, էջ161-166:
ՏՈՆԵՐ (սովորույթներ, ծիսակատարություններ, հանդիսություններ)
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Դիվան հայ վիմագրության
2011
Հոդված
Պրակ 2, 2-րդ մաս, Պատմական Սյունիք, տպագրության ընթացքում
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի շուրջ (1268)
2011 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, N 1
Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը հայոց ավանդական կենցաղում (19-րդ դ.-20-րդ դ. սկիզբ)
2011 | Article
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», № 2, Երևան, 2011, «Զանգակ-97» տպարան, էջ 13-31 (117 էջ)
Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2011 | Article
Աստվածաբանության ֆակ., XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, Երևան, 2011, ԵՊՀ հրատ., էջ 79-83
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակի հիմնախնդիրները
2011 | Article
«Հայ աստվածաբան» ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2011, էջ 23-33
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակի հարցի շուրջ
2011 | Article
«Հայ աստվածաբան» ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2011, էջ 8-22