Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ
|
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Էռնա Մանեա Շիրինյան
«Գիտութիւն գրոց»-ը միջնադարյան Հայաստանում («Անկանոն, արտաքին և նուրբ գրեանք»)
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ Ժ, 29-71 էջ
|
Քուրդ Ա Վաչուտյանի երկու արձանագրության վերծանություն
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 41-49
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Էջմիածնի եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունը
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 135-141 էջ, Հայաստան
|
Վանահայր հոգևոր պաշտոնի վաղ միջնադարյան անվանումները
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 123-134 էջ, Հայաստան
Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան
|
Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան
2015 | Book
6 բառահոդված «Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան» ծրագրի համար
www.biblesociety.am (առցանց)