Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Էջմիածնի եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունը
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 135-141 էջ, Հայաստան
|
Վանահայր հոգևոր պաշտոնի վաղ միջնադարյան անվանումները
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 123-134 էջ, Հայաստան
Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան
|
1254 թ. կնքված հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատության շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 30-35
|
Թալինի նորահայտ վիմագիրը և հազարապետի պաշտոնի պատմական գործառույթները
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 12-17
|
Դրվագներ Սիմեոն Երևանցու գործունեությունից պատմական իրադարձությունների համատեքստում
2014 | Article
«Հայ աստվաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, 2011, Երևան, էջ 204-213
Սյունյաց թագավորության հիմնադիր Սմբատը Սահակի՞ որդին է, թե՞ Վասակի
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 22-29
|
Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Անավարզեցու հղած նամակի վերլուծության փորձ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 29-40
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության եւ Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունները Լեւոն մեծարգոյի թագավորության ժամանակաշրջանում (1198-1219 թվականներ)
2012 | Article
Էջմիածնի հանդես, 2012