Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից (13-րդ դարի 40-ական թվականներ)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 55-63
|
Մայր Աթոռի հարաբերությունները Ցարական իշխանությունների հետ Եկատերինա II-ի օրոք
2012 | Article
«Էջմիածին», № Է, 2012, էջ 120-127
Առաջին տպարանի և թղթի գործարանի հիմնումը Հայաստանում
2012 | Article
«Վէմ», 1(37), 2012, է ջ 147-157
Սիմեոն Ա Երևանցին՝ որպես մատենագիր
2012 | Article
«Կանթեղ», 1(50), 2012, էջ 131-141
Праздничная культура,Традиции и современность
2012 | Article
Армяне (Народы и культуры), Москва, Наука, 2012, с. 300-306 (643 стр.)
Էպիկական ստեղծագործություններ. ժողովրդական բանահյուսություն
2011 | Article
Ա/. Հայկ, Արամ, Արա Գեղեցիկ, Տորք Անգեղ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Բնության ու տիեզերքի հետ առնչվող ավանդազրույցներ և հավատալիքներ
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ ):
Խութեցիների դավանական ինքնության խնդրի շուրջ
2011 | Article
«Աշտանակ» հայագիտական պարբերագիրք, հտ. Դ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2011, էջեր 93-103:
The song «Key of Truth» and the Problem of «New Tondrakians»
2011 | Article
«Կանթեղ»,1(46), Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2011, էջ161-166:
ՏՈՆԵՐ (սովորույթներ, ծիսակատարություններ, հանդիսություններ)
2011 | Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )