Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Հերձվածողների՝ ուղղադավանությանը վերադարձին վերաբերող կանոններն ըստ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի (V-VIII դդ.)
2015 | Article
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ժ., Երևան, 2015 թ., էջ 110-119
1254 թ. կնքված հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատության շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 30-35
|
Թալինի նորահայտ վիմագիրը և հազարապետի պաշտոնի պատմական գործառույթները
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 12-17
|
Դրվագներ Սիմեոն Երևանցու գործունեությունից պատմական իրադարձությունների համատեքստում
2014 | Article
«Հայ աստվաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, 2011, Երևան, էջ 204-213
Կանոնագրքի կանոնախմբերի աճը VI-VIII դդ. սկզբներին
2014 | Article
«Կանթեղ», 1(58), Երևան, 2014, էջ 78-91
«Խոստովանութիւն Անտիոքայ» գրվածքի հեղինակի հարցի շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 2 (143), Երևան, 2014, էջ 13-18
Հովհաննես Օձնեցին՝ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի խմբագիր
2014 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Զ (ԺԲ) տարի, թիվ 2 (46), Երևան, 2014, էջ 145-152
Սյունյաց թագավորության հիմնադիր Սմբատը Սահակի՞ որդին է, թե՞ Վասակի
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 22-29
|
Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Անավարզեցու հղած նամակի վերլուծության փորձ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 29-40
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության եւ Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունները Լեւոն մեծարգոյի թագավորության ժամանակաշրջանում (1198-1219 թվականներ)
2012 | Article
Էջմիածնի հանդես, 2012
 
Contacts
Contacts:

Dean:
Anushavan Bishop Zhamkochyan


Dean's Office: (+374 60) 71-06-72,
(inner line 76-72)
theology@ysu.am