Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
«Արիոսականության նկատմամբ Կոստանդին կայսեր դիրքորոշումը»
2010 | Article
ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 101-114, Երևան, 2010:
«Հետնիկեական երրորդաբանական հոսանքների դասակարգման հիմնահարցը»
2010 | Article
ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 86-101, Երևան, 2010:
Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սոգվոգրույթգներ, հավատգալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն)
2010 | Book
Մենագրություն, «Գասպրինտ» տպ., Երևան, 2010, 192 էջ
Լևոն Սարգսյանի «Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.)» մենագրության վերաբերյալ
2010 | Article
«Էդիտ Պրինտ» հրատ., ՊԲՀ, Երևան, 2010, № 2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 264-265
«Ախար» կամ «Ախառ» մատաղի երևույթը Զատիկ տոնի համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում
2010 | Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 288-297
Կիլիկիայի հայ եկեղեցու և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից (14-րդ դարի 40-60-ական թվականներ)
2010 | Article
Տարեգիրք Աստվածաբանություն ֆակուլտետի, 2010, էջ 216-222
«Աճեմյան Շահե (Հովհաննես) Արմենի»
2009 | Article
«Մեր անվանի դասախոսները», ԵՊՀ հրատ., երրորդ մաս, էջ 20-22, Երևան, 2009:
«Կրոնի էության կրոնագիկական ըմբռնումները»
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, ԵՊՀ հրատ., էջ 101-116, Երևան, 2009:
«Հայագիտության ևս մեկ կարևոր ձեռքբերում»
2009 | Article
(գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Է, էջ 109-115, Երևան, 2009:
«Մարդու հիմնահարցը կրոններում»
2009 | Article
«Կրոնների պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., էջ 16, Երևան, 2009: