Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
«Ներածության փոխարեն»
2010 | Article
«Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., էջ 7-17, Երևան, 2010:
Մովսես Ջուղայեցի Ծաղկանց բուրաստան
2010 | Book
ԵՊՀ հրատարակություն: «Աճեմյան մատենաշար», հատ. Ի, 2010թ.
Grundzüge des armenisches Kirchenrechts (4.-20. Jahrhundert) Eine historisch theologische Untersuchung
2010 | Book
ԵՊՀ հրատարակություն: «Աճեմյան մատենաշար», հատ. ԺԱ, 2010թ
Հայ-մոնղոլական դաշինքի խզումը (պատճառներ եւ հետեւանքներ)
2010 | Article
Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա 2010
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության միջև 1218 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի շուրջ
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 71-78
|
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գլխակարգումը որպես բնագրի վերջին խմբագրություն, Լևոն Խաչիկյան 90. Նյութեր մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (9-11 հոկտեմերի 2008թ.)
2010 | Article
«Նաիրի» հրատ., Երևան, 2010
Հայոց տոնացույցի նոր խմբագրության հեղինակը և ժամանակը
2010 | Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2010, էջ 176-180:
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության միջև 1218 թ. Կնքված պայմանագրի շուրջ
2010 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2010, 131.6, էջ 71-78
«Արիոսականության նկատմամբ Կոստանդին կայսեր դիրքորոշումը»
2010 | Article
ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 101-114, Երևան, 2010:
«Հետնիկեական երրորդաբանական հոսանքների դասակարգման հիմնահարցը»
2010 | Article
ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 11 (հումանիտար գիտություններ), էջ 86-101, Երևան, 2010: