Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Շ-եակ (շլբ) կարգ (բոլորակ) հռոմեացւոց և հայոց Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) (վերականգնություն)
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Դ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 26-77:
Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը
2009 | Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 4 (41), էջ 201-209, Երևան, 2009:
Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 143-157, Երևան, 2009:
Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը
2009
Հոդված
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42
Ջայնիզմի հիմնական առանձնահատկությունները
2009 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ý³ÏáõÉï»ï), Պրակ Գ, էջ 100-112, Երևան, 2009:
Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում
2009
Հոդված
Սան Չունգ հրատ., Սեուլ, 2009, էջ 119-135
Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին
2009
Հոդված
Տարեգիրք, Երևան, 2009, էջ 158-165
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Պատմագրական պատվերը և բանավեճը Ե-Է դդ. Հայ պատմիչների երկերում, «Մատենադարան» Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ
2009 | Article
«Նաիրի» հրատ.
Երևան, 2009, էջ 29-38:
Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2009 | Article
Տավուշ, նյութական և հոգևոր ժառանգություն. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 166-175: