Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Pargev A. Barseghyan

Associate Professor | Chair of History and Theory of Religion
Education
1989 - 1994: YSU, Faculty of Philology
1994 - 1997: YSU, Faculty of Philology, PhD Student "Philosophy of religion, history and theory of Religion”

Academic degree
PhD degree of YSU

Professional experience
1999 - present: YSU, Faculty of Theology, Lecturer-docent, Associate professor
2001 - present: "Public advocacy’’ NGO, president

Academic courses
Science of religion, Mythology, Eastern religions

Scale of professional interests
History of religions, Eastern religions, Modern traditional religious denominations, Sociology of religion

Languages
Armenian, Russian, English (satisfactory)

Երկնքի պաշտամունքը Չինաստանում
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 389-397 էջ, Հայաստան
|
Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգումը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 245-254 էջ, Հայաստան
|
«Աճեմյան Շահե (Հովհաննես) Արմենի»
2009 | Article
«Մեր անվանի դասախոսները», ԵՊՀ հրատ., երրորդ մաս, էջ 20-22, Երևան, 2009:
«Մարդու հիմնահարցը կրոններում»
2009 | Article
«Կրոնների պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., էջ 16, Երևան, 2009:
Ջայնիզմի հիմնական առանձնահատկությունները
2009 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ý³ÏáõÉï»ï), Պրակ Գ, էջ 100-112, Երևան, 2009:
Անահիտ դիցուհու պաշտամունքի մի քանի առանձնահատկություններ
2009 | Article
«Գավառի պետական համալսարան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 11, էջ 115-123, Երևան, 2009:
Սինտոյի տիեզերածնական առասպելները
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 134-142, Երևան, 2009:
Կրոնների պատմություն
2009 | Article
(Արևելքի ազգային կրոններ, բուդդայականություն) Բակալավրիատի ընդհանուր մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, էջ 28, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009:
Արայի պաշտամունքային առանձնահատկությունների շուրջ
2008 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ Բ, էջ 128-136, Երևան, 2008
Սիկհիզմն արդի աշխարհում
2008 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 224-244, Երևան, 2008:
Հին Հայոց դիցաբանական նախնիների` Հայկի և Արամի պաշտամունքային առանձնահատկությունները
2008 | Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 111-127, Երևան, 2008: