Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Артпедагогика как способ формирования художественно- эстетических взглядов у студентов
2018 | Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, випуск 3, стр. 224-228
|
Սովորողների գեղագիտական կրթության և դաստիարակության իրականացումը բնագիտական առարկաների ուսուցման գործնթացում
2018 | Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, էջ 13-16
|
Աթայան Կ. Ի. , Սարգսյան Հ. Ա.
Ընդհանուր ֆիզիկայի բուհական դասընթացի ուսուցման որոշ մեթոդական հարցերի մասին
2018 | Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, 5, էջ 30-33
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Варданян И. К., Арутюнян Н. К.
Педагогическая акмеология: поиски 21-го века
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46
|
Ներառական կրթության համակարգում դպրոցական կարճատեսության կանխարգելում
2017 | Article
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի ժողովածու «Կրթությունը XXI-րդ դարում», Երևան 2017, էջ 19-23
Հատուկ կրթության հաստատություններում մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկման ձևավորում
2017 | Article
Ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2017, N 4, էջ 166-171
Տեսողության խանգարումներով կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի զարգացման աստիճանի ուսումնասիրում
2017 | Article
Գիտամեթոդական ամսագիր «Դեֆեկտոլոգիա», Մոսկվա, 2017, էջ 46-51
Թեթև և չափավոր աստիճանի մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակի ուսումնասիրություն
2017 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Մխիթար Գոշ», Վանաձոր, 2017, N2(47), էջ18-22
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>