Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի
2016 | Article
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ
|
Особенности управления системы высшего образования Германии
2016 | Article
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 25-28 էջ, Հայաստան
|
Ի. Կարապետյան , Ս. Այվազյան
Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում
2016 | Book
Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ 56-61
Նախադպրոցականների հոգեֆիզիկական զարգացման մակարդակի որոշման գնահատման սանդղակներ
2015 | Article
«Դեֆեկտոլոգիա», Երևան, 2015, N 1, էջ 77-92
Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակության և կրթության խնդիրները
2015 | Article
«Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, N 3, էջ 46-52
Չտեսնող կրտսեր դպրոցականների երկրաչափական պատկերների և հասկացությունների ձևավորման ուղղությամբ ուսուցիչների աշխատանքի փորձի վերլուծությունը
2015 | Article
«Տիֆլոմանկավարժության սոցիալ – հոգեբանական հիմնախնդիրները»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Կիև, 2015, 13/21, էջ 102-109
Կրթության որակի հետազոտման և դրա արդյունքների կիրառման հիմնախնդիրը կրթական փոփոխություններում
2015 | Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 3-7 էջ
|
Մանկավարժական ախտորոշման նոր մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները բարձրագույն դպրոցում
2015 | Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 116-120 էջ
|
Մանկավարժական անտրոպոլոգիան մանկավարժական ախտորոշման մեթոդաբանական հիմք
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 11-16 էջ
|
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդական հագեցվածության հիմնահարցի շուրջ
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, էջ 91-99 էջ
|
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>