Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ամփոփիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ամփոփիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2022

   2021

   2020

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

  ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության պատմության ամբիոնը նախաձեռնում է առցանց դասախոսությունների շարք: Տեղադրվելով համալսարանի կայքում՝ դրանք ուսանողներին կօգնեն բանավոր դասախոսությունը լսելուց հետո ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու բնագրերի ընթերցման, նյութի համակարգման եւ վերլուծու թյան գործում:

  Սեյրան Գրիգորյան - «Համո Սահյան» (դասախոսություն)

  Աշոտ Աբրահամյան - «Լեզվանշանագիտություն» (դասընթացի ծրագիր)

  Մանուկ Ֆելեքյան - «Ժամանակակից հայերենի անվանական և բայական ձևակազմություն» (դասընթացի ծրագիր)

  Լևոն Հայրապետյան, Անի Մուրադյան - «Հայոց լեզու և գրականություն - 1» (դասընթացի ծրագիր)