Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2018թ․, 216 էջ
Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Մեր գրաբարը. զրույց-ընթերցումներ 1
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 150 էջ
Սասնա ծռեր. պատում, մոտիվ, գրքային ավանդույթ
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018 թ․, 320 էջ
Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9
|
Специфические особенности современной армянской прозы
2018 | Հոդված/Article
Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2018, 3, стр. 87-95
|
О воссоздании поэтики эпоса «Давид Сасунский» в русском переводе сводного текста
2018 | Հոդված/Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ, 2018, 1 (09), стр. 75-82
|
էպոսի տեքստի միահյուսությունը ժառանգականության հիմնախնդրի տիրույթում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 1 (13), 207-213
|
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 166-176
|
Հին հայերենի ր (r), ռ (ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 140-152