Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Թեզիս/Thesis
“Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка”, Баку, 1975, с. 136-138
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Գիրք/Book
հ. Բ, «Հոլովում» բաժինը, ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր. 1975, էջ 7-130
Րաֆֆու ստեղծագործությունների լեզուն և ոճը
1975 | Գիրք/Book
Երևան, 1975
The language and style in Rafi’s works
1975
Yerevan, 1975
Երկու գրքերի երկու աշխարհները (գրախոսություն)
1975 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն» ամսագիր, 1975, թիվ 1, էջ 117-121
Կատակերգության ամենատխուր մարդիկ (գրախոսություն)
1975 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», 1975, թիվ 8, էջ 109-115
Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան
1975 | Գիրք/Book
Երևան, 1975
Լեզվաբանական բառարան
1975 | Գիրք/Book
Երևան, 1975
Dictionary of Armenian Idioms
1975 | Գիրք/Book
Yerevan, 1975
Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում
1974 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78