Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Հարսանեկան լացերգերի ծիսական իմաստաբանությունը. մահվան այլաբանական խորհրդապատկերների քննություն
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, № 3 (660), էջ 96-108:
Մի երգի մշակման պատմություն
2020 | Հոդված/Article
«Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, Եր., № 3, 2020, Էջ 22-26
Բանահյուսական ժամանակակից գրառումներ Զանգակատուն գյուղից
2020 | Գիրք/Book
«Վայոց-Ձոր: Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ», Հավաքական մենագրություն խմբագրությամբ Տորք Դալալյանի, Եր., 2020, էջ 155-161
Ղևոնդ Ալիշանի «Պլպուլն Ավարայրի» և Ռափայել Պատկանյանի «Քաջ Վարդան Մամիկոնյանի մահը» պոեմների զուգադրական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2020, թիվ 3 (21), էջ 151-163
|
Ղեվոնդ Ալիշանը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ (Ղեվոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ)
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2 (20), 172-180 էջ, Հայաստան, 2020
Մխիթարն ու Մխիթարեանները Արշակ Չօպանեանի տեսադաշտում
2020 | Հոդված/Article
Բազմավէպ, 1-2, 239-253 էջ, Իտալիա, 2020
Միրանուշ Կեսոյան
Ներակայման դրսևորումները արդի հայերենի շարահյուսական մակարդակում. բառակապակցություն և նախադասություն
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 74-84
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Հոդված/Article
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
Ալվարդ Սեմիրջյան , Ա. Միրզոյան
Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65
Արժեքավոր ներդրում շանթագիտության մեջ
2020 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2020, հունվար-մարտ, թիվ 1(69), էջ 247-253