Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ձիապատկերի խորհուրդը Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտական համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 175-185
ԳՈՒՍ ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 97-105
Իրականության և արվեստի հարաբերակցության խնդիրը Լևոն Շանթի տեսական աշխատություններում, Լևոն Շանթ-150
2020 | Հոդված/Article
Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2020, էջ 18-29
Գրիգորիս Աղթամարեցու տաղերի բառակազմությունը
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», 2020, թիվ 3 (48), էջ 16-25
Կոստան Զարեանի օրերի պսակը ժողովածուի լեզուաոճական առանձնայատկութիւնները
2020 | Հոդված/Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», 2020, թիվ 40, էջ 365-376
Փոխառությունները Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերում
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, Ե, էջ 42-55
Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Նորակազմությունները Մամբրե Վերծանողի ճառերում
2020 | Հոդված/Article
«Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2020, էջ 168-174
Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմական և իմաստային առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 175-185
Ա. Աբաջյան , Ա. Յուզբաշյան
Դարձվածային միավորների գործածությունը Թադևոս Առաքյալի «Վկայաբանություն» և «Գյուտ նշխարաց» երկերում
2020 | Հոդված/Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (2), էջ 49-57
Ն. Դիլբարյան , Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան, Ք. Հարությունյան
Գրաբարի դարձվածաբանություն
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 302 էջ, Հայաստան