Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Միջին հայերեն-արևմտահայերեն փոխանցումները սահմանական եղանակի համակարգում. անկատար ներկա և անկատար անցյալ
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 186-204
Դարձվածային միավորները «Վկայաբանութիւն Թադէոսի առաքելոյն, քարոզչութեանն եւ գալստեան ի Հայս եւ կատարմանն, որ ի Քրիստոս, գիւտ նշխարաց Թադէոսի առաքելոյն» աշխատութիւններում
2020 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, հ. 1, 2020
«Մի քանի դիտարկումներ հոլովական համակարգի տերմինների մասին»
2020 | Հոդված/Article
Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2020, էջ 8-18
Շարահյուսագիտական մի քանի դիտարկում
2020 | Հոդված/Article
«Լեզու և լեզվաբանություն, 2020, թիվ 1, էջ 39-48
Մականունը և դրա դրսևորումները անձնանվանագիտական տիրույթում
2020 | Հոդված/Article
«Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2020, Դ, էջ 24-35
Կեղծանուն, ծածկանուն, մականուն տերմինների շուրջ
2020 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, թիվ 3, էջ 213-224
“Idioms in “The Life of Mashtots” by Koryun
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2020 N 1 (22), էջ 193-207
Գրաբարի անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով անկախ գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2020, 3(48), էջ 3-12
Վ. Սուլեյա, «Յուզեֆ Պիլսուդսկի՝ հայրենիքի նվիրյալը» (թարգմանիչ՝ Գրաիր Մագակիան)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 96 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
«Գիրք պատմության ուսուցման. ինչո՞ւ, ինչպե՞ս» (դասագիրք)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 280 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)