Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Անահիտ Զավենի Ադիլխանյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ , բան. ֆակ. հայոց լեզվի և գրակ. բաժին

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկ., դոց.
թեկնածուական -1991 թ. «Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը»

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ոճագիտություն, Հայոց լեզու և Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, տերմինաբանություն

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

«Աչք» հասկացույթի իմաստաբանական դաշտը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 44-54
|
Հաղորդակցական իրավիճակի բաղադրատարրերը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-82
|
«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127
|
Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար
2015 | Գիրք/Book
Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ
Տերմինային տեղաշարժերը արդի գրական հայերենում
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2015, էջ 26-39
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ. Գիրք Բ
2015 | Հոդված/Article
Գովազդի բաժինը, Ե., 2015, 294-299 էջ
Ոճաբանության գործնական աշխատանքի ձեռնարկ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 145 էջ
Neologistic terms of past 10 years in modern Armenian
2010 | Հոդված/Article
2010
Վերջին տասը տարիների նորաբանություն-տերմինները արդի հայերենում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 63-70
|
Գործնական ճարտասանություն
2007 | Գիրք/Book
Եր., 2007, 114 էջ
Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարեր» վեպի պատկերավորման համակարգը
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2005, թիվ 2, էջ 60-70
Հայկական հեռուստագովազդի լեզուն
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 145-149
Dictionary of Foreign Loaned Commercial Terms
2003 | Գիրք/Book
Yerevan, 2003
Տնտեսագիտական եզրերի քննության որոշ հարցեր
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 3, էջ 113-120
Առևտրային օտարաբան տերմինների բառարան
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003, 58 էջ
Ժամ. հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2002 | Գիրք/Book
Երևան 2002, 147 էջ
Նորաբանությունները Շիրազի պոեմներում
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 121-136
Textbook of Practical Lessons of Modern Armenian Language
2002 | Գիրք/Book
Yerevan, 2002
Խոսքի մասերի աբեղյանական դասակարգումը
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 176-181
|
Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը
1995 | Գիրք/Book
Երևան, 1995, 136 էջ
Խոսքի մասերի աբեղյանական ըմբռնումը
1995 | Հոդված/Article
Երևան, 1995, էջ 176-181
Դաշտենցի արձակի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 150-156
|