Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աննա Հենրիկի Աբաջյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 87 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1987 - 91 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. դ. պրոֆ.
Թեկնածուական թեմա - «Անցյալ կատարյալ ժամանակը հայերենում», ԵՊՀ գիտխորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայերենի հոլովական համակարգը և նրա պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ», 2006թ. ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1991 թ. մարտից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
2015-ից հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու (ձևաբանություն)», «Հայոց լեզվի պատմություն» - բակալավրիատ
«Հայոց լեզվի տեսություն», «Հայերենի հոլովական համակարգը», «Ավանդական ուղղագրություն» - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, ձևաբանություն, բառագիտություն, լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ

Որ, թե շաղկապների բազմագործառութային դերը արևելահայերենում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 45-56
|
Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների ոճական արժեքը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 54-60
|
Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61
|
Ա. Աբաջյան , Ա. Յուզբաշյան
Դարձվածային միավորների գործածությունը Թադևոս Առաքյալի «Վկայաբանություն» և «Գյուտ նշխարաց» երկերում
2020 | Հոդված/Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (2), էջ 49-57
Դարձվածային միավորները «Վկայաբանութիւն Թադէոսի առաքելոյն, քարոզչութեանն եւ գալստեան ի Հայս եւ կատարմանն, որ ի Քրիստոս, գիւտ նշխարաց Թադէոսի առաքելոյն» աշխատութիւններում
2020 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, հ. 1, 2020
«Մի քանի դիտարկումներ հոլովական համակարգի տերմինների մասին»
2020 | Հոդված/Article
Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2020, էջ 8-18
“Idioms in “The Life of Mashtots” by Koryun
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2020 N 1 (22), էջ 193-207
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2019 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 22-30
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Աբեղյանական գործող ուղղագրության անհիմն քննադատությունները
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 7-18
Աբաջյան Աննա , Հարությունյան Քնար
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմութիւն» երկի դարձվածքները (կառուցվածքային քննություն)
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 19-29
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արևելահայերենի որոշիչ հոդի մասին
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 5-14
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Մանուկ Աբեղյանի կյանքն ու գիտական գործունեությունը
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 5-15 էջ
Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան , Լ. Թելյան , Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան , Վ. Ավագյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
About Semantic Change of Words
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, Kantegh, N 4, 2010, p. 9
Causes of the Semantic Change
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, Krtutyuny Arcakhum, 2010, N 3, p. 8
“Old Armenian Cases according to the perception of the Latin school Grammarians”
2005 | Հոդված/Article
Yerevan, 2005, N 1, p. 12
Հին հայերենի հոլովները Ար. Ղարիբյանի ըմբռնմամբ
2005 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2005թ., N 2
Some Questions Concerning the Perception of Modern Armenian Declension System
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, N 3, 2005, p. 11
“The Historical Comparative Research Work of the Armenian Cases in G. Ghapancyan’s Works”
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, 2005, N 2
Գրաբարի հոլովական համակարգը ըստ Հր. Աճառյանի
2005 | Հոդված/Article
Նոր դար, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովների պատմահամեմատական քննությունը Գր. Ղափանցյանի աշխատություններում
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 1
Աշխարհաբարի հոլովական համակարգը և նրա ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2005, N 115
Հայերենի հոլովական համակարգը ըստ Մխիթար Սեբաստացու
2005 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2005թ., Ա
Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ
2005 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2005, N 1
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 77-84
|
“Armenian Declension System by Mkhitar Sebastaci”
2005 | Հոդված/Article
Ejmiatsin, 2005, part A
“Old Armenian Declension System by H.Acharyan”
2005 | Հոդված/Article
Nor Dar, N 2, 2005
“The Ashkhabar’s Declension System and its Comprehension in Armenian Grammar”
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, N 2, 2005
“Old Armenian Cases due to A.Gharibyan”
2005 | Հոդված/Article
Lraber Hasarakakan Gitutyunneri, 2005, N 2
Արդի հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնման մի քանի հարցեր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 3
From the History of the Debates concerning to the Cases of the Armenian Language
2005 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani, 2005, N 115, p. 8
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչիսկոս Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 153-161
|
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչեսկո Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2004, N 114
“Old Armenian Cases due to Franchiskos Rivola and Kghemes Galanos”
2004 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani, N 114, 2004
“Old Armenian Cases according to the perception of the Greek school Grammarians”
2004 | Հոդված/Article
Hayagitutyun ev Zugadrakan Lezvabanutyun, 2004, part D
Գրաբարի հոլովները հունաբան դպրոցի քերականների ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան, 2004, Դ պրակ
“The Peculiarities of the Study of the Persian Verbals”
2003 | Հոդված/Article
FLSP (foreign language for special purposes), YSU, 2003, N 3
Պարսկերենի դերբայների ուսուցման առանձնահատկությունները
2003 | Հոդված/Article
FLSP (օտար լեզուն հատուկ նպ. համար)
ԵՊՀ հրատ., 2003, N3
“Inhomogeneous Attributes in Bakunts’ Stories”
2002 | Հոդված/Article
Kantegh, N 3, 2002
Հայերենը և պարսկերենը որպես հնդեվրոպական լեզուներ
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2002թ., N2
Անհամասեռ որոշիչները Բակունցի պատմվածքներում
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2002, N3
“Armenian and Persian as an Indo-European Languages ”
2002 | Հոդված/Article
Kantegh, 2002, N 2
Անցյալ կատարյալի ծագման հարցը
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 162-167
|
The Past Indefinite Tense in Grabar
0000 | Հոդված/Article
Lectures, YSU, p. 26