Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նազիկ Կարապետի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Մանկավ­ար­ժու­թյ­ան­ ամբի­ոն­
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանա-գերմանական բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)
1983 - 1987 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն` մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական հայացքները», 1989, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Դոկտորական – «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2002, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1989 թթ. Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի և մանկավարժության դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
1994 թ. ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լոս Անջելեսի պետական համալսարան (UCLA) 4 ամիս դասախոսություններ
1998 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ, 4 ամիս, դասախոսություններ
1999 թ. Սիրիա, Հալեպ, Հալեպի հայագիտական կենտրոն, 4 ամիս, դասախոսություններ
2000 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2001 թ. Իրան, Թեհրան, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 1 ամիս, դասախոսություններ
2002 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Մանկավարժության կոնֆերանս
2009 թ. Անգլիա, Լոնդոն, մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» միջազգային թրեյնինգներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Կրթության կառավարման հիմունքներ, Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն, Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մարդու իրավունքներ, ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա, երջանկության մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, համեմատական մանկավարժություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Soros - ի 2007 թ. «Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն» դրամաշնորհին (թիմի անդամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ - ի գիտական աստիճաններ շնորհող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«Մանկավարժական միտք» գիտա - մեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Կրթության զարգացում» ՀԿ - ի նախագահ

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ վարչապետի «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ նախագահի կողմից «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի» կոչում

nazik.harutyunyan@ysu.am

Անի Աբրահամյան, Նազիկ Հարությունյան
Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Հոդված/Article
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23
Филоссофские и антропологические основы педагогики счастья
2015 | Հոդված/Article
Сборник статьей Международной научно-методической конференции: "Современная образовательная практика и духовные ценности общества", г. Череповец, 18-19 декабря, 2015, с. 116-119
Երջանկության մանկավարժություն – 21-րդ դարի որոնումներ
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, Էջ 105-112
Предпосылки формирования социальной педагогики и перспективы его развития
2014 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции под эгидой премьер-министра РА Тиграна Саркисяна «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» Цахкадзор, Армения, 24—29 марта 2014 г., с. 145-149
Սոցիալական մանկավարժության ձևավորման նախադրյալները և զարգացման հեռանկարները
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2014, թիվ 1-2, Էջ 5-14
Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում
2013 | Թեզիս/Thesis
«Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245
Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2013, N 1-2, Էջ 5-11
Методологические подходы при анализе системы педагогических ценностей
2013 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension, Humanities and Social Science. I(2), Issue 12, 2013, Hungary, p. 7-10
Մեծահասակները որպես կրթության սուբյեկտներ
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2012, № 3-4, էջ 5-11
Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ
Առողջ ապրելակերպի գիտելիքների իմացությունը դպրոցում որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ի կանխարգելման կարևոր նախապայման
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 3-4, էջ 7-12
Հարություն Ալամդարյանի դիդակտիկական հայացքները
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 1-2, Էջ 241-247
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2010 | Գիրք/Book
Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ
Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի լեզվանյութի ընտրության և ուսուցման գործընթացում
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», 2010, № 3, էջ 241-246
Հեռավար կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2010, № 3-4, Էջ 123-127
Սփյուռքի հայկական դպրոցների ժամանակակից հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
«Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2010, № 2, Էջ 5-11
Инновационные процессы в системе управления высшим образованием
2010 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов ЕГУ, 2010, Стр. 133-137
Դիստանցիոն կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, թիվ 3-4, էջ 123-127
Խոսութային իրազեկության զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացում
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Եր., 2009, թիվ 1-2, էջ 76-81
Բարեփոխումները բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոնյան գործընթացի համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 1-2, էջ 7-12
Դիստանցիոն ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաները
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 3- 4, էջ 99-103
Հասարակագիտություն 9
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները սփյուռքում
2008 | Հոդված/Article
Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Եր., 2008, թիվ 2, էջ 4-7
Օտարերկրյա քաղաքացիների բարձրագույն և հետբուհական կրթության կազմակերպման հիմնահարցերը Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Միջազգային կրթական գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2008, էջ 32-34
Հայաստանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները և «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի գործունեությունը
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, «Զանգակ» հր., Եր., 2008, էջ 6-10
Դիստանցիոն ուսուցման մեթոդաբանական հիմքերը
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 27-31
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա.Վ. Աբրահամյան , Մ.Մ. Մանուկյան , Ս.Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2007 | Գիրք/Book
Հանրագիտարան, Գիրք Ա, Հայ մանկավարժության նշանավոր դեմքեր, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2007, 161 էջ
Կրթության որակի ապահովում
2007 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2007, թիվ 1-2, էջ 7-12
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարանի
2007 | Գիրք/Book
Առարկայի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, 120 էջ
Կրթությունը և մարդկային զարգացումը
2006 | Հոդված/Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, Երևան 2006, էջ 6-9
Մանկավարժական ինովացիաների գիտատեսական, փիլիսոփայական և մանկավարժական հիմքերը
2006 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2006, թիվ1-2, էջ 7-14
Армянский педагог 19-го века А.Багатрян – признанный деятель дошкольного образования
2006 | Հոդված/Article
Тбилиси, Сборник научных трудов, 2006, N 21, Стр. 101-103
Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին
2005 | Թեզիս/Thesis
Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88
Ժխտումը ֆրանսերենում
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 4, էջ 19-22,(ֆրանսերեն)
Նիկոլ Աղբալյանը սփյուռքում հայ կրթական գործի մշակ
2005 | Հոդված/Article
Ն.Աղբալյան-130, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 94-100
Ա.Բահաթրյանը անձի ձևավորման և համակողմանի դաստիարակության մասին
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 2-3, էջ 135-140
Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերը ուծացման դեմ պայքարում
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2005,թիվ 3, էջ 59-61
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան)
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81
Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81
Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)
Կրթության կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանում և սփյուռքում
2003 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 45-46
Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 345 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային նախադրյալները
2002 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածաշար, Երևան, 2002, թիվ 1, էջ 30-37
Բեյրութի Մելանքթոն և Հայկ Արսլյան ճեմարանի Նորսիկյան մանկապարտեզը
2002 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 87-95
Հայ կրթական գործը Լիբանանում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 220-229
Դաստիարակության խնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2002 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2002, թիվ 1-2, էջ 3-7
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 183-190
|
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Հարությունյան Ն.Կ. , Ստեփանյան Հ.Մ.
Մարդու իրավունքներ
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, Երևան, 2001, 144 էջ
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա)
2001 | Թեզիս/Thesis
Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75
Ֆերահյան վարժարան
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2001, էջ 51-54
Եկեղեցու դերը սփյուռքի հայ կրթական գործում
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, Երևան, 2001, էջ 56-58
Բեյրութի Նշան Փալանջյան ճեմարանը
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 6, էջ 176-185
Մեթոդական և ուսուցչական կադրերի հարցերը Սիրիայի դպրոցներում
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 3, էջ 109-112
Ամերիկայի առաջին հայկական դպրոցը. Ֆերահյան վարժարան
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Շուշիի ռեալական դպրոցի 120-ամյակին, Շուշի-Ստեփանակերտ, 2001, էջ 49-51
Սիրիայի ազգային վարժարանները
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 129-133
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիբանան, Սիրիա)
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 140-151
Հայ կրթական գործը Սիրիայում
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 1, էջ 128-136
Մարդու իրավունքների ուսուցման կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2001, թիվ 1, էջ 33-37
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Դասագրքերի ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001, 60 էջ
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչ
2000 | Գիրք/Book
Հաստատված Կառավարության կողմից, Երևան, 2000, 40 էջ
Երեխաների իրավական դաստիարակությունը Հայաստանում
1998 | Հոդված/Article
«Իմ իրավունքը», 1998, թիվ 4, 4 էջ
Սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված ընտանիքները և նրանց թողած հետևանքները
1998 | Թեզիս/Thesis
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1998, էջ 4-5
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Առաջինը մանկավարժ
1998 | Հոդված/Article
«Շիրակ» ամսագիր, Բեյրութ, 1998, թիվ 1, էջ 72-83
Անչափահասների դաստիարակության խնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
1997 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1997, թիվ 2, էջ 34-37
Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները
1997 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, թեզիսներ, Երևան, 1997, էջ 5-7
Երեխաների իրավունքների և դաստիարակության հարաբերակցությունը Հայաստանում
1997 | Հոդված/Article
Հոդվածաշար, «Արին-Բերդ» իրավական - բժշկագիտական հանդես, Երևան, 1997, թիվ 1,2,3, 11 էջ
Հայ վաստակաշատ մանկավարժը
1996 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1996, թիվ 3, էջ 50-55
Н. Арутюнян , Л. Арутюнян
Социальная работа (глава 5)
1995 | Գիրք/Book
Учебное пособие, բուհական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Ереван, 1995, 319 ст.
Ամուսնալուծված ընտանիքները և նրանցում եղած պրոբլեմները
1995 | Հոդված/Article
«Մի պահ» ամսագիր, 1995, թիվ 2, էջ 7-9
Ի՞նչ է վալդորֆյան մանկավարժությունը
1995 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1995, թիվ 2, էջ 64-70
Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6
Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական հայացքները
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 25, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 9
Մեր պապենական հողի կանչը
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 31, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 5
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ
1993 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, թիվ 8, 1993, ք.Էջմիածին, էջ 9-12
Առաքել Բահաթրյան (կյանքը և գործը)
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1992, 155 էջ
Խաթարված ընտանիքները և նրանց հետևանքները
1992 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 3, 1992, էջ 35-41
Առաքել Բահաթրյանի հոգեբանամանկավարժական հայացքները
1991 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ալմա-Աթա, 1991, էջ 67-68
Դաստիարակության պրոբլեմներն Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական համակարգում
1988 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 8-10
Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին
1987 | Գիրք/Book
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին
1987 | Հոդված/Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31