Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վաչագան Վարազդատի Ավագյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ նորագույն գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին, ուսանող

Գիտական աստիճան
2003 թ. բանասիրական գիտությունների թեկանծու, թեմա` «Արշակ Չոպանյանի գրականագիտական և քննադատական հայացքները», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ
2003 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների հայոց լեզվի և հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
1996 - 1998 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտություններ հայոց լեզվի և հայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն
19-րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Միջնադարյան գրականություն
Հայ նոր գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Արշակ Չոպանյանի կովկասյան կենսապատումը և մասնակցությունը կաթողիկոսական ընտրություններին
2022 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2022, թիվ 7, 67-84 էջ
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Հոդված/Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|
Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ
|
Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39
|
Հայր Ղևոնդ Ալիշանի և Վլադիմիր Ստասովի առնչություններից
2021 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2021, 172-178 էջ
|
Զ.-Թ. դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 2, Հայաստան, 58-74 էջ
|
Զ.-Թ դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 1, Հայաստան, 76-90 էջ
|
«Արա Գեղեցիկ» ավանդավեպի բանագիտական քննությունը
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 1 (22), 169-191 էջ
|
О связи Гевонда Алишана с Владимиром Васильевичем Стасовым
2021 | Հոդված/Article
«Великие армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд Алишан - к 200-летию со дня рождения», 27-28.04.2021, с. 172-178, Россия
Ավետիք Իսահակյանի և Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 10-20
|
Ղեվոնդ Ալիշանը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ (Ղեվոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ)
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2 (20), 172-180 էջ, Հայաստան, 2020
Մխիթարն ու Մխիթարեանները Արշակ Չօպանեանի տեսադաշտում
2020 | Հոդված/Article
Բազմավէպ, 1-2, 239-253 էջ, Իտալիա, 2020
Հովհաննես Թումանյանի եվ Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն, 2 (29), 3-12 էջ, Հայաստան, 2019
Հովհաննես Թումանյանի և Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-12
|
Մխիթարյանների դերի գնահատումը ժամանակի եւ ազգային հեռանկարի տեսանկյունից
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Ժ, 115-128 էջ, Հայաստան, 2019
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության եվ դերի արժեվորումը Փարիզի «Ապագայ» շաբաթաթերթում (1921-1925 թթ.)
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 3(18), 181-195 էջ, Հայաստան, 2019
Նոր հրատարակություն՝ նվիրված հայոց պատմությանը և բանահյուսությանը
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2018, Գ, 145-154 էջ
|
Նոր հրատարակություն՝ նվիրված հայոց պատմությանը եւ բանահյուսությանը
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Գ, 145-154 էջ, Հայաստան, 2018
Պետրոս Դուրյանի «Տրտունջք»-ի նորովի մեկնաբանության փորձ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 27-33
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Դավիթ Անհաղթը հայկական ավանդություններում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 137-150
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 256 էջ
Հենրիկ Բախչինեան. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը. վերծանութիւն եւ քննութիւն
2017 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017, 3, էջ 229-235
|
Ջուրը հայոց հաւատալիքներում եւ կենցաղավարող ծէսերում
2017 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2017, 37, 43-56
|
Նշանակալից ներդրում նարեկացիագիտության ասպարեզում
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2017, Ժ, էջ 150-161
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Գրիգոր Նարեկացին Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1 (15), 116-122 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Րաֆֆին Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, 2016թ․, 1(13), 140-145 էջ, Հայաստան
|
Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Եր., 2016, 1(7), էջ 117-127
|
Հովհաննես կաթողիկոս դրասխանակերտցին որպես եկեղեցական-պետական գործիչ եվ պատմիչ-գրող
2015 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, X, 282-294 էջ, Հայաստան, 2015
«Հայոց լեզու և գրականություն» - մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 304 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ
|
Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցին որպես եկեղեցական-պետական գործիչ և պատմիչ-գրող
2015 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ժ, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2015, էջ 282-294
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան , Լ. Թելյան , Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան , Վ. Ավագյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
«Արշակ Չոպանյանի քննադատական հայացքները» դասընթացի ուսուցումը
2015 | Հոդված/Article
«Ակունք», Իջևան, 2015, թիվ 1 (11), էջ 181-187
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Մաշտոցյան այբուբենի ստեղծման հանագամանքներն ու նրա պատմական նշանակությունը
2014 | Հոդված/Article
Կրոնագիտության և եկեղեցաբանության խնդիրները Հայաստանում, Գիտաժողով 2014, ապրիլի 10, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2014, էջ 12-26
Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի ազգային-հասարակական գործունեության գնահատումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
2014 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Թ, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2014, էջ 306-313
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Արևելահայ նոր գրականությունը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 15-30
|
Հայ գրականության քրեստոմատիա. Մաս Բ
2013 | Գիրք/Book
Եր., «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, 2013, 352 էջ
Հայ գրականության քրեստոմատիա. Մաս Ա
2013 | Գիրք/Book
Եր., «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, 2013, 376 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 236 էջ
Աշուղական երգարվեստն ու Սայաթ-Նովան
2012 | Հոդված/Article
«Ակունք», Իջևան, 2012, թիվ 3 (6), էջ 137-142
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայ գրականության թեստեր
2010 | Գիրք/Book
Եր., 2010, «ԼԻՄՈՒՇ» ՍՊԸ, 122 էջ
Սիամանթոն Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 143-153
|
Արշակ Չոպանյանը Վահան Տերյանի մասին
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 117-121
|
Գ. Նարեկացին Արշակ Չոպանյանի գնահատությամբ
2003 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ», Վանաձոր, 2003, №2, էջ 36-40
Աբովյանը անցյալի և պատմական հեռանկարի ուղիներում
2003 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», Եր., 2003, թիվ 2, էջ 44-48
Արշակ Չոպանյանի գեղագիտական հայացքների կապը նատուրալիզմի հետ
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Եր., 2002, գիրք 5, էջ 16-20
Հայ միջնադարյան գրականության արժեքավորումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
1996 | Հոդված/Article
«Պայքար», Եր., 1996, թիվ 9-10, էջ 46-50
Մխիթարյանների դերի ու գործունեության գնահատումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
1996 | Հոդված/Article
«Հանդես Երևանի համալսարանի», Եր., 1996, №2, էջ 80-85
Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» հեղինակի ինքնության հարցի շուրջ
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 173-177
|