Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն

Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

Կենաֆիզիկա

Կենսաինֆորմատիկա

Կիրառական մանրէաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Suitability assessment of groundwater for irrigation purpose at high-risk sites of the Ararat plain (Ստորերկրյա ջրերի պիտանիության գնահատումը ոռոգման նպատակով Արարատյան դաշտի բարձր ռիսկայնության շրջաններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 75-82
|
Հ․ Խ․ Գևորգյան
The utilization of carbon sources mixture (glucose, glycerol and formate) and generation of fermentation end-products by Escherichia coli (Ածխածնի աղբյուրների խառնուրդի (գլյուկոզ, գլիցերոլ, մրջնաթթու) յուրացումը և խմորման վերջնանյութերի առաջացումը Escherichia coli-ի կողմից)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 55-62
|
Study of binding peculiarities of ethidium bromide and methylene blue with double-stranded RNA (Էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլենային կապույտի կապման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը երկշղթա ՌՆԹ-ի հետ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 38-45
|
Գ․ Ս․ Մարտիրոսյան, Կ․ Գ․ Ազարյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան
The impact of mycorrhizal preparation Mykonet on valuable agronomical and economic indicators of pepper (Միկոնետ միկորիզային պատրաստուկի ազդեցությունը պղպեղի ագրոնոմիական և տնտեսական բնութագրերի վրա)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 46-54
|
Influence of low-intensity millimeter waves on lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in male Wistar rats
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: The 20th Conversation. p. 87
|