Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն

Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

Կենաֆիզիկա

Կենսաինֆորմատիկա

Կիրառական մանրէաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Լ. Ռ. Համբարյան , Լ. Գ. Ստեփանյան, Մ. Վ. Միքայելյան, Ք. Գ. Գյուրջյան
The bloom and toxicity of cyanobacteria in Lake Sevan (Սևանա լճում ցիանոբակտերիաների ծաղկումը և տոքսիկությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 168–176
|
Bacterial profiles of Karvachar hot spring identified by combination of different molecular approaches (Քարվաճառի երկրաջերմային աղբյուրի բակտերիական կազմի որոշումը մոլեկուլային տարբեր մոտեցումների համադրությամբ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 147–153
|
Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation (Էթանոլի ներմուծումը որպես Escherichia coli-ի աճի և ջրածնի արտադրության կարգավորման նոր մոտեցում գլիցերոլի խմորման պայմաններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 138–146
|
Suitability assessment of groundwater for irrigation purpose at high-risk sites of the Ararat plain (Ստորերկրյա ջրերի պիտանիության գնահատումը ոռոգման նպատակով Արարատյան դաշտի բարձր ռիսկայնության շրջաններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 75-82
|
Հ․ Խ․ Գևորգյան
The utilization of carbon sources mixture (glucose, glycerol and formate) and generation of fermentation end-products by Escherichia coli (Ածխածնի աղբյուրների խառնուրդի (գլյուկոզ, գլիցերոլ, մրջնաթթու) յուրացումը և խմորման վերջնանյութերի առաջացումը Escherichia coli-ի կողմից)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 55-62
|