Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաֆիզիկա
     • Առաջին կուրս
      2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     • Չորրորդ կուրս
      2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաքիմիա
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • Կենսաֆիզիկա
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար