Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար