Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin
2019 | Հոդված/Article
J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327
Լ. Ռ. Համբարյան , Գ. Ա. Գևորգյան
Investigations of formation of phytoplankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում (Հայաստան) և նրա հիմնական վտակներում ֆիտոպլանկտոնի ձևավորման հետազոտությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 46-52
|
Կենսաբանություն 9. մաս 2
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ
Կենսաբանություն 9. մաս 1
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ
Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Դիջի Պրինտ» ՍՊԸ, 2019թ․, 72 էջ
Կենսաէներգետիկա
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 292 էջ
Սահակյան Ք., Սահակյան Լ., Անահիտ Լեոնի Աթոյանց
Սևանա լճի հոլոցենի նստվածքների պալինոլոգիական ուսումնասիրությունները
2019 | Թեզիս/Thesis
Ակադ. Ա.Տ. Ասլանյանի 100 ամյակ: 2019, էջ 13-14