Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Անահիտ Վլադիմիրի Ներկարարյան

Դոցենտ | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին,
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա «կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ., «ՈՒռուցքակիր կենդանիների հյուսվածքների լակտատդեհիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմի հետազոտություն», 1982 թ. 03.00.04 Կենսաքիմիա, ԵՊՀ-ին կից 055:01.08 մասնագիտական Խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
30 տարի

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կենսաֆիզիկա
Բջջաթաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա
Կիրառական կենսաֆիզիկա
Ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԾԲՀ ԷՄՃ ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների արյան էրիթրոցիտների հեմոլիզի կինետիկայի վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 209-215
|
Լ. Ա. Մինասբեկյան , Ա. Վ. Ներկարարյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Ռ. Ռ. Սադոյան
Influence of low dose gamma-irradiation on the electrokinetic potential of wheat seedlings cellular nuclei (Գամմա-ճառագայթման ցածր դոզաների ազդեցությունը ցորենի ծիլերի բջջակորիզի էլեկտրակինետիկական պոտենցիալի վրա)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 118-124
|
Influence of Millimeter Range Electromagnetic Waveson Hemolysis Kinetics of Rat Blood Erythrocytes
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 209-215
Influence of low-intensity millimeter waves on lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in male Wistar rats
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: The 20th Conversation. p. 87
|
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2
2019 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ
Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure
2019 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155
Погосян Г. А., Неркарарян А. В. , Микаелян М. С., Вардеванян П. О.
Влияние ЭМИ КВЧ на активность процессов перекисного окисления и антиоксидантной активности крови крыс in vivo
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 62-62
Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109
|
Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32
Изучение перекисного окисления липидов в эритроцитах крови крыс облученной ЭМИ КВЧ in vitro
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 142-143
Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16
Changes of wheat seedlings nuclei electromobility under influence of MM-waves
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, pp. 36-37
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats
2017 | Հոդված/Article
Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.
Effect of millimeter range electromagnetic waves on erythrocyte suspension
2017 | Թեզիս/Thesis
International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 70
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.
Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94
|
Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.
Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.
Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes
2015 | Հոդված/Article
Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.
Ա. Վ. Ներկարարյան , Գ. Ռ. Սուլխանյան
Влияниe совместного действия стимулятора роста и низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность пероксидазы в клетках проростков щирицы (Amatanthus L.) (Հավակատարի (Amaranthus L.) ծիլերի բջիջներում պերօքսիդազի ընդհանուր ակտիվության վրա աճի խթանիչի և ցածր ինտենսիվության կոհերենտ ԾԲՀ ԷՄՃ համակցված ազդեցությունը)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
А. В. Неркарарян , М. А. Шагинян, А. В. Хачатрян, П.О. Вардеванян
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность и изоферментный состав пероксидазы
2011 | Հոդված/Article
Биолог. журнал Армении, 4 (63) 2011, Стр. 96-103
И.А. Авагян, А.В. Неркарарян , Л.А. Минасбекян, С.Г. Нанагулян
Физиология, Биохимия, Биотехнология
2011 | Հոդված/Article
Микология и филология, Том 45, выпуск 6, Изменение метаболичекой активности культуры PLEUROTUS OSTREATUS под воздействием электромагнитных излучений. 2011, С. 77-83
Авагян И.А., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г.
Изменение метаболической активности культуры гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2011 | Հոդված/Article
Ж. Микология и фитопатология. Санкт-Петербург. 2011. N 5. с. 77-83
Vardevanyan P. , Nerkararyan A. , Parsadanyan M.A. , Sahakian I., Grigorian R.
Biology. 10 tests. Collection of test items
2010 | Գիրք/Book
ed. "Hayrapet, Yerevan, 2010
Minasbekyan L.A., Avagyan I.A., Nerkararyan A.V. , Nanagulyan S.G.
Changes in peroxidase activity of Pleurotus ostreatus mushroom culture treated by mm-waves of EMI
2010 | Հոդված/Article
Immunopatology, allergology, infectology, 2010, N2, P.47-54
Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010
Неркарарян А.В. , Вардеванян О.П., Микаелян М.С., Карапетян А.А.
Влияние электромагнитных излучений КВЧ низкой интенсивности на устойчивость эритроцитoв крови человека
2010 | Գիրք/Book
Кровь, Материалы Междунар. Конфер. “Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии”, Ереван-Степанакерт 2010, N 1 (10) 2010, с. 82-86
Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В. , Нанагюлян С.Г. , Авагян И.А.
Изменение активности пероксидазы в культуре гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2010 | Հոդված/Article
Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010. N 3. С. 47-54
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
О возможных механизмах действия ЭМИ КВЧ низкой интенсивности на активность пероксидазы проростков пшеницы
2009 | Հոդված/Article
Материалы 1 межд. научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, февраль 2009, С.103-104
Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009
Vardevanyan P., Nerkararyan A. , Grigoryan R., Sahakian I., Arutyunyan L., Gyulazyan B, Melkonian E.
Biology. A pointer to the state final and united examination
2008 | Գիրք/Book
Center for evaluation and testing, Yerevan, 2008
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Калтахчян Ц.К.
Сравнительный анализ чувствительности амаранта и пшеницы к воздействию ЭМИ мм-диапазона
2008 | Հոդված/Article
Международная конф. ”Интродукция нетрадиционных и редких растений”, Мичуринск, 2008, т. II, с.107-110
Vardevanyan P.O. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Galtakchyan Ts.K., Mikaelyan M.S.
Wheat and amaranth seedlings peroxidase activity and growth exponents changes under treatment by electromagnetic mm-waves
2008 | Հոդված/Article
Int.Conf “Biotechnology and health “ -2 & Alumni seminar, April, 2008, Yerevan, Armenia, P.142-143
Нанагулян С.Г. , Нанагулян С.Г., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А.
Возрастание пероксидазной активности культуры Pl.ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие
2008 | Թեզիս/Thesis
2-ой съезд микологов России, Москва, 2008, С.135-136
Վարդևանյան Պ. , Գրիգորյան Ռ., Ներկարարյան Ա. , Սահակյան Ի., Հարությունյան Լ., Գյուլազյան Վ., Մելքոնյան Է.
Կենսաբանություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008
Неркарарян А.В. , Вардеванян П.О. , Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
Воздействие низкоинтенсивных ЭМИ мм-диапазона на активность пероксидазы проростков пшеницы
2007 | Հոդված/Article
YII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 9-14 июня 2007, Пущино, т. II (матер. симп.), c. 63-66
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков
2005 | Հոդված/Article
VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188
Nanagulyan S.G. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P. , Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.
Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm.
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60
Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings
2004 | Հոդված/Article
Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74
Zakarian A.E. , Nerkararyan A.V. , Pogosyan G.A., Ayvazian N.M.
Biophysics of free radical processes and membrane structures
2003 | Գիրք/Book
ed. “Nork”, Yerevan, 2003
Safrazbekyan E.E., Nerkararyan A.V. , Kazumi N.B.
Amaranth in Armenia
2003 | Հոդված/Article
V Intern. symposium. "New and nontraditional. plants and the prospects for their use. "9-14 June 2003, Pushchino, Mater. Symp., v. I, pp.145-148
Ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների կենսաֆիզիկա
2003 | Գիրք/Book
Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ
Նորք գրատուն, Եր. 2003, 216 էջ
Сафразбекян Е.Е., Неркарарян А.В. , Казумов Н.Б.
Амарант в Армении
2003 | Հոդված/Article
V Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 9-14 июня 2003, Пущино, матер. симп., т. I, c.145-148
Laborator works on biophysics
2002 | Գիրք/Book
ed. "Asoghik" Yerevan, 2002
Gonyan S.A., Minasbekyan L.A. , Nerkararyan A.V. , Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Electrokinetic properties of isolated nuclei of some cereals in different functional states
2002 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2002, v. 54, N 3-4, pp. 227-231
Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից
2002 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2002, 114 էջ
Электрокинетические свойства изолированных ядер некоторых злаковых при различных функциональных состояниях
2002 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 2002, т. 54, N 3-4, с. 227-231
Nerkararyan A.V. , Vardapetyan R.R., Kirakosyan A.B.
Isozyme composition of lactate dehydrogenase and morphogenetic potentiality of callus cultures
2001 | Հոդված/Article
Memoirs, Yerevan, 2001, N 3, pp. 95-101
Ա. Վ. Ներկարարյան , Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կարապետյան
Изоферментный состав лактатдегидрогеназы и морфогенетические потенции каллусных культур (Լակտահիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմը ր կալուսային կուլտուրաների մորֆոգենետիկ հնարավորությունները)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 95-101 (ռուսերեն)
|
Vardevanyan P.O., Boyajian B.G., Vardevanyan A.O., Tiratsuyan S.G. , Nerkararyan A.V.
Phospholipid fraction of chromatin of wheat germ during germination
1998 | Հոդված/Article
Plant Physiology, Moscow, 1998, v. 45, N 6, pp. 919-921
Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании
1998 | Հոդված/Article
Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921
Effect of sodium and potassium on the activity of H+-ATPase of Escherichia coli K12 (). Membranes
1988 | Հոդված/Article
Biological Sciences, Moscow, 1988, N 8, p.89-93
Действие ионов натрия и калия на активность Н+-АТФазы мембран Escherichia coli K12
1988 | Հոդված/Article
Биологические науки, Москва, 1988, N 8, с.89-93
Violation of the regulation of biosynthetic processes in the tumor
1984 | Հոդված/Article
Problems of Biology, Yerevan, 1984, Vol. 3,. 153-159
О нарушении регуляции биосинтетических процессов при опухолеобразовании
1984 | Հոդված/Article
Вопросы биологии, Ереван, 1984, вып. 3, с. 153-159
The Action of cancerlitiks on lactate dehydrogenase isozyme pattern of liver at transplantation of Ehrlich ascites carcinoma
1981 | Հոդված/Article
Journal of Experimental and Clinical Medicine, Academy of Sciences of Armenian SSR, 1981, v.21, N5, pp. 517-521
Действие канцеролитиков на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при трансплантации клеток асцитной карциномы Эрлиха
1981 | Հոդված/Article
Журнал экспер. и клинич. медицины АН Арм.ССР, 1981, т.21, N5, с. 517-521
The action of hormones on the lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver at transplantation of Ehrlich ascites tumor cells
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, ,11 pp. 1165-1170
Effects of inhibitors on lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver in the process of tumor development
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, N10, pp. 1026-1029
Действие гормонов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при введении клеток асцитной карциномы Эрлиха
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N11, с. 1165-1170
Действие ингибиторов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при опухолеобразовании
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N10, с. 1026-1029
Lactate dehydrogenase isozyme pattern of rat tissues during the development of carcinosarcoma Walker
1979 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1979, v. 32,  11 pp. 1098-1103
Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы тканей крыс при развитии карциносаркомы Уокера
1979 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1979, т. 32, N 11, с. 1098-1103