Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

Ամբիոնի վարիչ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Մասնակի հեպատէկտոմիայից հետո լճագորտի լյարդի ռեգեներացիայի առանձնահատկությունները և փայծաղի ռեակտիվ փոփոխությունների շարժը», 2006, Գ.00.08 «Կենդանաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
Համատեղությամբ` 2002 թ-ից մինչ այժմ`
Կենսաբանության ֆակուլտետի ԿԳՆ բազային ֆինանսավորմամբ «Ընդհանուր կենսաբանության» լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,

Կարդացվող դասընթացներ
Հյուսվածաբանություն
Անհատական զարգացման կենսաբանություն
Մասնավոր հյուսվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006-2007 ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2009 - ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն. Գնահատում»
2011 – up to date OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology», YSU
2010- up to date 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2010- up to date «EU EACEA Tempus program 158627-Tempus-UK»
2011-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի ղեկավար

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), Ֆրանսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

Առնետների թոքերի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխություններն աֆլատոքսին B1-ի ազդեցության պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 85-90
|
А. Карапетян , С. Марутян, Э. Барсегян
Влияние миллиметровых волн на активность антиоксидантных ферментов дрожжей Candida guilliermondii NP-4
2021 | Թեզիս/Thesis
XII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», 07-11.06.2021, с. 32-33, Узбекистан
Արյուն. պլազմա, էրիթրոցիտներ
2020 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2020, թիվ 3, էջ 3-8
Արյուն. լեյկոցիտներ կամ արյան սպիտակ բջիջներ
2020 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2020, թիվ 5, էջ 3-18
Արյուն. թրոմբոցիտներ
2020 | Հոդված/Article
2020, թիվ 4, էջ 20-24
Ինքնաիմունիտետ
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, էջ 39-48
|
Inhibition of Tumor Progression by NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester in 7,12- dimethylbenz(a)anthracene Induced Breast Cancer: Nitric Oxide Synthase Inhibition as an Antitumor Prevention
2019 | Հոդված/Article
Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2019, Volume 24, Issue 2, pp. 1-11
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Histological and morphological changes of rats’ thymus under the influence of aflatoxin B1
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2018, 2 (70), 28-32 pp.
|
Гистоморфологические изменения почек крыс при поступлении с кормом Афлатоксина B1
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, том 19, глава 9, стр. 309-313
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման օրինակելի չափանիշները
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով: «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 150-154
|
Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp.
|
The clastogenic impact of water in Hrazdan river on liver hepatocytes and peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Science Review. 2017, 6 (6), Vol. 5, 7-10
|
The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (4), 39-43 pp.
|
Գերզգայունության ռեակցիաներ
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ: 2017, 3, էջ 61-67
|
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների գիտելիքների ընթացիկ գնահատման տեսակները
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 2, 31-39 էջ, Հայաստան
|
Ինչպես և ինչ սկզբնաղբյուրից են առաջանում գամետները
2015 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2015թ․, 3, 39-43 էջ, Հայաստան
|
Гистоморфологические особенности кожи озерной лягушки (Rana ridibunda), обитающей у реки Раздан (Հրազդան գետի շրջակայքում բնակվող լճագորտի (Rana ridibunda) մաշկի հիստոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 49-52 (ռուսերեն)
|
Լիմֆոցիտի երկրորդ դեմքը
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2009, 3-4, էջ 15-17
Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ
Изменение содержания ядерной ДНК гепатоцитов у прыткой ящерицы Lacerta agilis после частичной гепатэктомии
2009 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2009; т.4, с. 97-100
Ռեգեներացիան և բնային բջիջները
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2008, 1-2, էջ 26-30
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, Р.А. Петросян, А.Ф.Карапетян , М.А. Никогосян
К вопросу о патоморфологических изменениях некоторых органов кроликов, экспериментально зараженных цистицер-козом Cystecerkus pisiformis
2008 | Հոդված/Article
Мат. сьезда об-ва паразитологов РАН, С-П., 2008, с.20-25
Карапетян А.Ф. , Мовсесян С.О., Дживанян К.А. , Чубарян Ф.А., Теренина Н.Б., Петросян Р.А., Никогосян М.А.
Патоморфологические изменения внутренних органов кроликов при экспериментальном цистицеркозе (Cysticercus pisiformis)
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.122-132
Կարապետյան Ա.Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Սովորողների ընթացիկ գնահատումը որպես կենսաբանության ուսուցման գործընթացի անբաժանելի մաս
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 5, 2008, Երևան, էջ 78-81
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, А.Ф.Карапетян , Р.А. Петросян, М.А. Никогосян
Морфофункциональные изменения ряда органов крыс при экспериментальном гименолепидозе
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.116-121
Реактивные изменения селезенки Rana ridibunda при регенерации печени
2007 | Հոդված/Article
Российский биомедицинский журнал medline.ru, 2007т.8, ст.7, с.56-66
Ջիվանյան Կ.Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
2007 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
О регенераторном потенциале печени озерной лягушки (Rana ridibunda) после частичной гепатэктомии
2006 | Հոդված/Article
Цитология, т. 48, N4, 2006, с. 346-352
О реактивных изменениях пигментных клеток Rana ridibunda при регенерации
2006 | Հոդված/Article
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.60
Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии
2006 | Թեզիս/Thesis
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45
О гистоморфологии интактной и регенерирующей печени прыткой ящерицы (Lacerta agilis)
2004 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2004; 3-4, с. 60-62
Источники посттравматической регенерации печени птиц и амфибий
2004 | Հոդված/Article
VII Конгресс Международной ассоциации морфологов, Казань 16-18 сентября, 2004: Морфология, 2004г., т. 126, N4, с. 41
Сравнительные данные о клеточных механизмах посттравматической регенерации печени у разных позвоночных животных
2003 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, т.8, N7, 2003, с. 98-99
О некоторых гистоморфологических особенностях интактной и регенерирующей после частичной гепатэктомии печени Rana ridibunda
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2002; 3-4, с.252-256
Карапетян А.Ф. , Оганесян А.М.
Реактивные изменения селезенки крыс, домашних кур и лягушек при посттравматической регенерации печени
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, Ереван 2002, т. 1 – 2, с. 60-64
О клеточных механизмах посттравматической регенерации печени Rana ridibunda (Rana ridibunda-ի լյարդի հետվնասվածքային ռեգեներացիայի բջջային մեխանիզմի մասին)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|