Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Էմմա Սերգեյի Գևորգյան

Դոցենտ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 001200

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղի լիմբիական որոշ գոյացությունների և անդաստակային համակարգի փոխհարաբերությունները բնականոն պայմաններում և թրթռման ազդեցության դինամիկայում»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999, Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
12.01.1986 թ-ից մինչև օրս: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա և անատոմիա», «Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական մեթոդներ«, «Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, արյունաբանություն, սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Esgevorkyan@yandex. ru

Է. Ս. Գևորգյան , Լ. Է. Ղուկասյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան
Երաժշտության դերը ուսանողների ֆունկցիալ վիճակի ուղղման մեջ
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 94-99
|
E. Gevorkyan , S. Minasyan, Ts. Adamyan, S. Sargsyan, L. Ghukasyan
Features of Changes in Cardiac Activity Under Vibration Exposure
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 189-195
Ծ․Ի․ Ադամյան , Ս․Մ․ Մինասյան , Է․Ս․ Գևորգյան , Լ․Է․ Ղուկասյան, Կ․Վ․ Բաղդասարյան
Մեղրախոտի ազդեցությունը ծայրամասային արյան մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 229-234
|
Լ. Է. Ղուկասյան, Է․ Ս․ Գևորգյան
Creative work as a method of correction of the psychoemotional state in pupils of high school (Ստեղծագործական աշխատանքը որպես ավագ դպրոցի աշակերտերի հոգեհուզական վիճակի շտկման մեթոդ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 154–158
|
E. Gevorkyan , Ts. Adamyan, S. Minasyan, L. Ghukasyan, K. Baghdasaryan
Effect of Stevia Rebaudiana on morpho-functional indicators of peripheral blood
2020 | Գիրք/Book
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 229-234
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան
Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75
|
Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72
|
С. М. Минасян , Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян
Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25
|
Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия
2019 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46
|
Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71(2), էջ 12-16
|
Է. Ս. Գևորգյան , Լ. Է. Ղուկասյան
Application of clove essential oil for correction of shifts in hemodynamic parameters in students induced by cycle ergometer exercise (Մեխակի անուշաբույր յուղի կիրառում ուսանողների մոտ հեծանվաէրգաչափական ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված հեմոդինամիկ ցուցանիշների փոփոխությունների շտկման նպատակով )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 113-118
|
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , С. Г. Саркисян
Характер изменения импульсной активности супраоптического ядра гипоталамуса в динамике воздействия крайне высокочастотных электромагнитных излучений
2018 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2018, 9, стр. 39-49
|
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, С. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян
Характер изменения импульсной активности нейронов супраоптического ядра гипоталамуса при длительном воздействии вибрации
2018 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2018, 4(32), стр. 285-293
|
Э. С. Геворкян , Н. Н. Ксаджикян
Aнализ корригирующего влияния пихтового масла на психофизиологические показатели студентов в условиях экспериментального стресса
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, 4 (LVIII), էջ 95-104
|
Коррекция гемодинамических показателей студентов маслом лаванды в процессе учебной нагрузки
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 21-26
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26
|
Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17
|
Alterations of lipid content in rat kidney nuclear membrane preparations after the in vivo action of cisplatin
2018 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2018, 1(30), 8-11 pp.
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60
|
Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6
|
Стресс - протекторная роль лаванды в процессе адаптации студентов к учебной нагрузке
2017 | Հոդված/Article
XXIII съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова. 2017, стр. 950-952
|
Геворкян Э. С. , Ксаджикян Н. Н.
Реакция сердечно-сосудистой системы студентов на запах лаванды в течение учебного процесса
2017 | Հոդված/Article
Гигиена и санитария (Gigiena i sanitariia). 2017, 96, 6, стр. 572-576
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22
|
Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Աշակերտների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների փոփոխությունները և դրանց շտկումն առարկայական օլիմպիադաների անցկացման շրջանում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVII № 1, 99-109 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов
2016 | Թեզիս/Thesis
V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134
|
Возрастные oсобенности действия цисплатина на активность поли(АДФ-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс
2016 | Թեզիս/Thesis
20-я Международная Пущинская Школа-Конференция Молодых Ученых «Биология - Наука XXI Века». 2016, p. 169
|
The low power electromagnetic millimeter waves influence on the cellular indicators of leucopoiesis
2016 | Հոդված/Article
The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309. 2016, p. 470-473
|
Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина
2016 | Թեզիս/Thesis
20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103
|
Changes in sphingomyelin and phosphatidylcholine content in rat liver nuclear structures during the in vivo action of cisplatin
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68(1), 16-19 էջ, Հայաստան
|
Седативный эффект лаванды при физической нагрузке
2016 | Հոդված/Article
Гигиена и санитария, 2016, 95(7), стр. 669-675
|
Роль симпатоадреналовой системы в изменении электрической активности коры больших полушарий и гипоталамуса при воздействии вибрации
2016 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2016, 30/3, стр. 228-233
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Роль гипоталамуса в механизме изменений вегетативных функций при вибрации
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI (1), 48-52 էջ, Հայաստան
|
Роль вестибулярных ядер и мезэнцефалической ретикулярной формации в изменении электрической активности коры головного мозга в динамике воздействия вибрации
2016 | Հոդված/Article
Բժշկություն. գիտություն և կրթություն, 2016թ․, 20, 3-7 էջ, Հայաստան
|
Ն. Ն. Քսաջիկյան, Է. Ս. Գևորգյան , Մ. Ռ. Ասատրյան
Հոտաբուժության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
2016թ․, 43-րդ, 359-364 էջ, Հայաստան
|
Նարդոսի եթերայուղի ազդեցությունը ուսանողների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների վրա ուսումնական գործընթացի պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI, 4, 106-116 էջ, Հայաստան
|
Ն. Ն. Քսաջիկյան, Է. Ս. Գևորգյան , Մ. Ռ. Ասատրյան
Սրտի ռիթմի փոփոխությունները ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական Պետական Ինստիտուտի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ Միջազգային Գիտաժողով «Սպրոտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում»: 2015, 362-368 էջ
|
Геворкян Э.С. , Ксаджикян Н. Н.
Музыкотерапевтическая адаптация студентов к экзаменационному стрессу
2015 | Հոդված/Article
VII Международная научно-практическая конференция "НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА", 2015, 27-33 стр.
|
Изменение количества нейромедиаторов в различных структурах головного мозга при вибрации
2015 | Հոդված/Article
Интер-медикал, 2015, 6(12), 66-69 стр.
|
The Changes of the Cellular Indicators of Leucopoiesis in Irradiated Animals under Hypomotile Conditions
2015 | Հոդված/Article
American Journal of Medical and Biological Research, USA, 2015, 3/1, 33-37 pp.
|
Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44
|
Իրանի Սարի քաղաքի տաղանդավոր երեխաների դպրոցների ավագ դասարաններում սովորող աշակերտների կարդիոհեմոդինամիկայի ցուցանիշների փոփոխությունները քննաշրջանում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 38-44
|
Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54
|
Սրտի ռիթմի փոփոխությունների մաթեմատիկական վերլուծությունն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #1(227) էջ 51-58
|
Состав крови костномозговых доноров при воздействии электромагнитных волн миллиметрового диапазона
2010 | Թեզիս/Thesis
Всероссийский журнал научных публикаций,ноябрь, 2010, 120-121
|
Антиоксидантное влияние таурина
2010 | Հոդված/Article
Всероссийский журнал научных публикаций, Москва, 2010, 111-112
|
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Закарян В.А., Дургарян Л.А.
Морфофункциональные показатели как критерии оценки адаптации студентов дозированной физической нагрузки
2010 | Հոդված/Article
ж. ''Гигиена и санитария'', 2010. 2, 75-78.
|
Геворкян Э.С. , Минасян С.М. , Ксаджикян Н.Н., Голискарди Р.
Активность регуляторных механизмов ритма сердца учащихся Ирана в динамике учебной нагрузки
2010 | Հոդված/Article
Всероссийский журнал научных публикаций, 2010, 85-86
|
Влияние музыки на показатели ритма сердца и уровень внимания студентов после учебной нагрузки
2010 | Հոդված/Article
II Конгресс Росс.общ-ва школьной и ун-ской медицины и здоровья, М., 2010, 144-146
Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот
2010 | Թեզիս/Thesis
IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13
Տաուրինի հակաթունային ազդեցությունը
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(220), էջ 41-46
|
Influense on Erythropoiesis and blood catalase activity low intensity electromagnetic millimeter radiation
2009 | Հոդված/Article
11th World congress of Medical physics and biomedical engineering, Germany. 2009, 62-65
|
Влияние преоптической области гипоталамуса на регуляцию эритропоэза животных – доноров костного мозга
2009 | Թեզիս/Thesis
Сборник материалов 2-ой Международной конференции ”Актуальные проблемы экол. физиологии, биохимии и ген. Жив.”, Саранск, 2009, 5-7
Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis
2009 | Թեզիս/Thesis
Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649
|
Кроветворение животных с дефицитом костного мозга в условиях высокогорной акклиматизации
2008 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника,1-2, 2008, 26-30
|
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Влияние физической нагрузки на кардиогемодинами¬ческие показатели студентов.
2008 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария, 2008, 3, 56-59
|
Геворкян Э.С. , Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Реакция функциональных систем организма студентов на физическую нагрузку
2008 | Հոդված/Article
Москва. Альманах, Новые исследования, 2008, 2, 31-41
|
Է. Ս. Գևորգյան , Ս. Մ. Մինասյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Հ. Գ. Թումանյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 108-114
|
Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации
2007 | Թեզիս/Thesis
5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5
Gevorkyan E.S. , Minasyan S.M. , Adamyan Ts.I. , Dayan A.V., Ksadzhikyan N.N.
Dynamics of the integrated characteristics of heart rate variability and psychophysiological parameters of students under the conditions of daily and weekly academic loads
2006 | Հոդված/Article
J. Human Physiology, 2006, v.32. 4, 423-428
|
Изменение кардиогемодинамических показателей и ритма сердца студентов под воздействием учебной нагрузки
2006 | Հոդված/Article
Физиол. ж. им. Сеченова, С.-Пб., 2006, т. 72, 7, 817-826
|
Влияние учебной нагрузки на фунциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов (ՈՒսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակի վրա)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ք. Կ. Կիրակոսյան
Ծայրամասային արյան ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը թրթռման ազդեցության դինամիկայում
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 106-110
|
Adamyan Ts. , Gevorkyan E. , Minasyan S. , Oganesyan K., Kirakosyan K.
Effect of licorice root on peripheral blood indexes upon vibration exposure
2005 | Հոդված/Article
Bulletin of Experiment. Biology and Medicine, New York, 2005, v.140, 2, 197-200
|
Ա. Վ. Դայան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Ա. Ռ. Սարգսյան
Типологический анализ кардиогемодинамики у старшеклассников в условиях экзаменационного напряжения (Բարձր դասարանցիների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների տիպաբանական վերլուծությունը քննական լարվածության պայմաններում)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 100-105 (ռուսերեն)
|
Влияние умственно-эмоциоалього напряжения на содержание электролитов в слюне старшеклассников
2004 | Հոդված/Article
Генетика и санитария, №4, 2004, с.46-48
Gevorkyan E. , Minasyan S. , Adamyan Ts. , Dayan A., Ksadzhikyan N.
Peculiarities of heart rate control during competerive entrance examinations
2004 | Հոդված/Article
j. Human Physiology, 2004, v.30, 3, 298-303
|
Влияние экзаменационного стресса на психофизиоло-гические показатели и ритм сердца студентов
2003 | Հոդված/Article
ж.ВНД, Москва, 2001, т.53, 1, 46-50
|
Dayan A.V., Gevorkyan E.S. , Ogannisyan A.O., Baklavadzhyan O.G., Minasyan S.M. , Mkrtchyan R.M.
Reaction of cardiac activiti of senior pupils of schools providing differentiated edication upon examination stress
2003 | Հոդված/Article
j.Human Physiology, v.29, 2, 2001, 37-43
|
Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Геворкян Э.С. , Григорян С.С., Гулян В.С., Мартиросян А.М.
Роль центрального ядра амигдалы в модуляции активности латерального вестибулярного ядра в норме и динамике вибрационного воздействия
2001 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2001, т.15, 3, 223-228
|
Grigorian S.S., Baklavadjian O.G., Minassian S.M. , Adamian Ts.I. , Gevorkian E.S. , Sargissian S.H.
Hypotalamic neuronal response to stimulation of the vestibular nerve and lateral vestibular nucleus
1999 | Հոդված/Article
Neurosciense and Behavior Physiology, 29 N 1, 1999, 568-574
Ս. Ս. Գրիգորյան, Է. Ս. Գևորգյան
Реакция гипоталамических нейронов на раздражение вестибулярного ядра, вестибулярного нерва и различных зон коры головного мозга (Ենթատեսաթմբային նեյրոնների ռեակցիան անդաստակային կորիզի, անդաստակային նյարդի և գլխուղեղի կեղևի տարբեր շրջանների գրգռմանը)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիրй, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 63-68 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս Գևորգյան , Ն. Յու. Սարգսյան
Լեյկոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում alpha-ադրենաընկալիչների դերը
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 88-92
|
Роль β-адренорецепторов в механизме влияния голубого пятна на эритропоэз (β-ադրենոռեցեպտորների դերը էրիթրոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 101-104 (ռուսերեն)
|