Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Էռնեստինա Խիկարի Բարսեղյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1963 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1968 - 1971 թթ. ստաժոր-հետազոտող – ք. Մոսկվա, ՍՍՀՄ ԳԱ-ի Բախի անվան ինստիտուտ, ք. Կիև, ՈՒԽՍՀ ԳԱ-ի Պալլադինի անվան ինստիտուտ
2003թ., 2008 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկնածու, «Լյարդի արգինազը և նրա իզոֆերմենտները Rana ridibunda գորտի զարգացման ընթացքում», 1980 թ.

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1975 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1975 - 1986 թթ. կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ «Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
1987 - 1992 թթ. գիտաշխատող նույն լաբորատորիայում
1992 - 1998 թթ. ավագ գիտաշխատող
1998 - 2006 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
2006 թ-ից մինչ օրս կենսաքիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ-ից մինչ օրս Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Էնզիմոլոգիա», «Ֆերմենտների գործողության մեխանիզմները», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Նեյրոքիմիա», «Էվոլյուցիոն և համեմատական կենսաքիմիայի հիմունքներ», «Կենսաքիմիայի բժշկական ասպեկտներ», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Դեղամիջոցների և այլ քսենոբիոտիկների չեզոքացման մեխանիզմները», «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Նյութափոխանակային հոսքեր և ցանցեր», «Ախտաբանության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիա, էնզիմոլոգիա, սպիտակուցների կենսաքիմիա, բժշկական կենսաքիմիա, օրգան համակարգերի կենսաքիմիա, ֆերմենտների պաթոլոգիա, կլինիկական կենսաքիմիա և նեյրոքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (հայկական ասոցիացիա)
Մանրէաբանների ամերիկյան ասոցիացիա
Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Առաջին կարգի դիպլոմ – երիտասարդ գիտնականների մրցույթ /«Օրգանական սինթեզ և բիոօրգանական քիմիա», Երևան, 1977

e.barseghyan@ysu.am
(+374 10) 52-86-03

Մ. Կ․ Իսկանդարյան, Է. Խ․ Բարսեղյան
Թիոլային խմբերի դերն արգինազ I-ի և II-ի իզոֆերմենտների ակտիվության դրսևորման հարցում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 248-254
|
Թռթման ազդեցությունն առնետի լյարդի լուծելի սպիտակուցային ֆրակցիաների տեղաշարժերի և արգինազ I-ի ակտիվության վրա
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 16-24
|
Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78
|
Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17
|
Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp.
|
Реактивация инактивированной при pH 3,6 аргиназы печени лягушек R.Ridlbunda (R.ridibunda գորտի լյարդի նախապես ինակտիվացված (рН 3,б) արգինազայի վերակտիվացումը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 102-106 (ռուսերեն)
|
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ
|
Ա. Ս. Շամիրյան, Տ. Ա. Զաքարյան, Է. Խ. Բարսեղյան , Մ. Ա. Դավթյան
Role of functional SH groups on the activity expression and conformation maintenance of Rana Ridibunda frog liver arginase (Ֆունկցիոնալ SH խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ակտիվության դրսևորման և կոնֆորմացիայի պահպանման գործընթացում)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 24-27
|
Ա. Ս. Շամիրյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ռ. Հ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Դավթյան
Investigation of the Rana Ridibunda tadpole’s liver arginase tryptic hydrolysis products by gel-filtration method (Rana ridibunda շերեփուկների լյարդի արգինազի տրիպսինով հիդրոլիզի արգասիքների ուսումնասիրությունը գել-ֆիլտրացիայի եղանակով)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 28-31
|
Ա. Ս. Շամիրյան, Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան
Սպիտակ առնետի և Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ԷԴՏԱ-ով ապաակտիվացման առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 33-37
|
Թ. Ն. Սիմոնյան, Է. Խ. Բարսեղյան
Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման պրոցեսի վրա տարբեր բուֆերային համակարգերի ազդեցության ուսումնասիրությունը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 63-65
|
Возможности биохимической адаптации к условиям местообитания на примере 5 видов бесхвостых амфибий, распространных в Армении
2009 | Հոդված/Article
Известия аграрной науки, Грузия Тбилиси, 2009, т 7, N 2, с. 36-39
Аргиназная активность печени бесхвостых амфибий, распространенных в Армении, как механизм адаптации к условиям местообитания
2008 | Հոդված/Article
Биол.Ж.Арм., 2008, 60, N 4, с 27-36
|
Белковые фракции организмов при экстремальных состояниях
2007 | Հոդված/Article
Труды III Международного Симпозиума “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посвященной 100-летию со дня рожд. Академика Н.М.Сисакяна, Москва-Дубна, 24-28 января, 2007, с.289-296
Механизмы становления уреотелизма в эволюции и онтогенезе организмов
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управлние, Ереван, 2007 , 10, с. 147-161
|
Сравнительное изучение аргиназы лягушек Rana ridibunda до и после метаморфоза
2002 | Հոդված/Article
Биол.Ж.Арм., 2002, 54, N 1-2, с 9-13
Կենսաքիմիայի պրակտիկում
2002 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
Амбарцумян Д.А., Барсегян Э.Х.
Ограниченный протеолиз аргиназы печени взрослых лягушек Rana ridibunda
2000 | Հոդված/Article
Сборник статей молодых ученых, Ереван, 2000, стр. 99-102
Роль функциональных SH групп в проявлении активности аргиназы печени головостиков Rana ridibunda
1997 | Հոդված/Article
Биол.ж.Арм., 1997, 50, N 3-4, с 268-270
|
Инактивация препаратов аргиназы различной степени очистки
1996 | Հոդված/Article
Биол.ж.Арм., 1996, 49, # 3-4, с 156-158
Роль функциональных SH-групп в процессе обратимой инактивации аргиназы печени лягушки Rana ridibunda (Ֆունկցիոնալ SH-խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի հետադարձ ինակտիվացման պրոցեսում)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն)
|
Роль функциональных SH групп в процессе инактивации аргиназы печени лягушек Rana ridibunda
1995 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, # 2, 1995, с 75-79
|
Барсегян Э.Х. , Давтян М.А.
Реактивация инактивированной при рН 3,6 аргиназы печени лягушек Rana ridibunda
1990 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, # 2, 1990, с 102-106
Особенности изоферментного спектра аргиназы печени нескольких видов бесхвостых амфибий в постметаморфозном периоде развития
1989 | Հոդված/Article
Биол.ж.Арм., 1989, 42, # 5 с 512-520