Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Թռթման ազդեցությունն առնետի լյարդի լուծելի սպիտակուցային ֆրակցիաների տեղաշարժերի և արգինազ I-ի ակտիվության վրա
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 16-24
|
H. Karapetyan , A. Shirvanyan
The effect of hydrogen peroxide-induced oxidative stress on catalase activity in yeast Sacharomyces cerevisiae
2021 | Թեզիս/Thesis
XII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», 07-11.06.2021, с. 68-69, Узбекистан
H. Karapetyan , E. Barseghyan, A. Trchounian
Effect of Vibration Stress Both on the Shifts of Soluble Protein Fractions from Rat Liver And on the Arginase I Activity
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 16-24
Հ. Կարապետյան , Լ. Անիկյան
Հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվությունը ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությանը ենթարկված C.GuilliermondII NP-4 խմորասնկերում
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 2 (73), էջ 65-69
Հ. Կարապետյան , Է. Բարսեղյան
Երկարատև հիպոկինեզիայի ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա կաթնասունների մոտ
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 1 (73), էջ 50-55
H. Karapetyan , A. Shirvanyan, A. Trchounian
Changes of ATPase activity and lipid peroxidation in conditions of long-term hypokinesia
2020 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (4), էջ 80-84
Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26
|
Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60
|
Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6
|
Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ
Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22
|
Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ
|
Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը
2016 | Թեզիս/Thesis
VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ռ. Հ. Գասպարյան
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսանողներին կենսաքիմիա դասավանդելիս
2016 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2016թ․, 2, 52-54 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ
|
Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44
|
Optimal conditions of induction of L-amino acid oxidase of Aspergillus Niger R3 fungus by hydrogen peroxide (Asp. niger R3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի ինդուկցման օպտիմալ պայմանները)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 40-43
|
Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54
|
Влияние рентгеновского облучения на метаболизм пролина и на биомассу дрожжей Candida guilliermondii НП-4
2006 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2006, № 3-4, с. 194-198
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Агаджанян А.А. , Мартиросян М.С. , Захарян А.А
Влияние рентгеновского облучения на аминокислотный состав и на накопление свободного пролина
2006 | Հոդված/Article
«Проблемы биохимии,радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006, с. 25
|
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Мартиросян М.С, Агаджанян А.А , Дж.Г. Гукасян , А.П. Григорян
Влияние рентгеновского облучения на накопление свободных аминокислот и на обмен пролина в проростках семян фасоли
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, 7 10. № 5, с. 60-63
Комбинированное влияние рентгеновского облучения и низких температур на метаболизма пролина у личинок и жуков фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 3, с. 106-109
Агаджанян А.Х., Карапетян А.М. , Мартиросян М.С , Агаджанян А.А , Мисакян Г., Маркосян Р.
Влияние рентгеновского облучения на активность пролина у фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2005, № 3-4,с. 215-219
The influence of X-rays of proline heap and proline metabolism
2005 | Հոդված/Article
The II International Conference, dedicated of the 105th anniversary of the birth of N.W.Timofeef-Rissowsky, Yerevan,2005, p.120
Агаджанян А.Х. , Чубарян С.В , Туманян Л.Р. , Агаджанян А.А. , Манташян Э.А., Гукасян Дж.Г, Григорян А.П. , Мартиросян М.С., Минасян З.С., Захарян А.А., Карапетян А.М. , Ананян Л.Г., Арутюнян Л.М
Обмен пролина в сравнительно-эволюционном аспекте
2005 | Հոդված/Article
III Сисакяновские чтения, , Москва, Дубна,2005, с.208-217
|
Комбинированное влияние рентгеновских лучей и холодных условий на метоболизм и накопление свободного пролина у жуков и личинок фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Ռենտգենյան ճառագայթների և ցածր ջերմասստիճանային պայմանների համատեղ ազդեցությունը ազատ պրոլինի կուտակման և նրա նյութափոխանակության վրա լոբու ընդակերի բզեզներում )
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 106-109 (ռուսերեն)
|
М.С. Мартиросян, А.Х. Агаджанян , А.А. Агаджанян , Н.Т. Гукасян, А.М. Карапетян
Влияние различных эффекторов на активность ферментов биосинтеза пролина на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say
2003 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении т.55, № 4,с.296-301,2003