Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հենրիկ Հարությունի Սեմերջյան

Դեկանի տեղակալ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1954 - 1959 թթ. ԵԱԻ դիպլոմ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Որոճողների կտրիչի Olidotricha կարգի նախակենդանիների ազոտական և ածխաջրատային միացոիթյունները», ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, Երևան 1971թ.

Աշխատանքային փորձ
1961 - 1963 թթ. Լաբորանտ ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1967 - 1970 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1971 - 1976 թթ. աբագ դասախոս ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1976 - 1986 թթ. դոցենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1987 - 1990 թթ. Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1990 - 1996 թթ. Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
1996 թ-ից Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Վիտամինների և հորմոնների կենսաքիմիա», «Էկոլոգիական կենսաքիմիա», «Սննդի կենսաքիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆերմենտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS - «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում Երևան, 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
FEBS- ի անդամ

Պարգևներ
Աշխատանքի վետերան

hsemer@ysu.am
(+374 10) 55-67-78

Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127
|
Использование ферментов обмена пуриновых оснований для мониторинга загрязнения окружающей среды
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 1 (69), стр. 63-66
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
|
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управления, т. 2, 2007
Аминокислотный состав некоторых лекарственных растений
2007 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2007, т.59, № 1-2,с.103-107
|
Адениндезаминазная активность в различных биологических объектах
2004 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2004, т.9, Ν3, стр.44-46
|
Аминокислотный состав некоторых представителей моховидных (Մամռանմանների մի քանի ներկայացուչների ամինաթթվային կազմը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Candida guilliermondii HП-4 խմորասնկերի կուլտուրաներում ադենինի դեզամինացումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 143-146
|
Аминокислотный состав белков плазмы крови овцы (Ոչխարի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն)
|
Կենսաքիմիայի պրակտիկում
2002 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
Խոզի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 77-80
|
Аминокислотный состав белков сыворотки молока (Կաթի շիճուկի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն)
|
Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Մ. Ա. Դավթյան , Հ. Հ. Սեմերջյան , Ռ. Պ. Խաչատրյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան
Активность целлюлолитических ферментов некоторых базидальных макромицетов в зависимости от источников углеродного питания (Որոշ բազիդալ մակրոմիցետների ցելյուլոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվությունը կախված ածխածնային սննդառության ակտիվությունից)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|