Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հրանտ Գևորգի Ժամհարյան

Դոցենտ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1986 թթ. հայցորդ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1974 - 1979 թթ. ուսանող, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկն., «L-արգինին-գլիցին ամիդինատրանսֆերազի համեմատական ուսումնասիրումը մանրէաբանական ծագման օբյեկտներում», 1990 թ., Մասնագիտացված Խորհուրդ К.005.01.08, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
Դոցենտ` ՀՀ ԲՈՀ, 2006թ.

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության պետ, ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի տեղակալ
2000 թ. մինչ այժմ` դոցենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչ
1995 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության կազմակերպչական բաժնի վարիչ
1986 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի արտադրական պրակտիկայի ղեկավար
1982 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
1979 - 1982 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի ամբիոնի գիտական խմբի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Բարձրագույն կրթության պլանավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, բնապահպանություն, կենսաքիմիա, էկոթունաբանություն, բարձրագույն կրթության կառավարում

Վերապատրաստումներ
2007 թ. (դեկտեմբեր)` Լունդի համալսարան, Շվեդիա
2007 թ. (փետրվար–մարտ)` Համալսարանների կառավարումն ԱՄՆ մի շարք նահանգներում ծրագրով (ԱՄՆ)
1986 թ. (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)` Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպումը համալսարաններում ծրագրով (Լենինգրադի պետական համալսարան)

Համարժեք փորձառություն և դրամաշնորհային ծրագրեր
Մի շարք հետազոտական և կիրառական նախագծերի կատարող, որոնք ֆինանսավորվել են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության պետական կոմիտեի, SԵՄՊՈՒՍ ծրագրի, Համաշխարհային բանկի, Բաց հասարակության հիմնադրամի կողմից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ. հունիսից` Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ
2010 թ. հոկտեմբերից` ՀՀ բարձրագույն դպրոցի պետական կրթական չափորոշիչները մշակող հանձնաժողովի անդամ
2009 թ. ապրիլից` «Սեդոնա» ՀԿ-ի նախագահ
2006 թ. սեպտեմբերից` Երևանի պետական համալսարանի մեթոդական խորհրդի քարտուղար
2006 թ. հունիսից` Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

zhamhar@ysu.am

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125
|
Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103
|
Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia
2017 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33
|
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան
|
Determination and investigation of pollution օf the Nir river in Ardabil province of Iran (Իրանի արդաբիլ շրջանի Նիր գետի աղտոտվածության որոշումը և ուսումնասիրությունը)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 59-63 (անգլերեն)
|
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
2010 | Գիրք/Book
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ
Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102
Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
The introduction of new interdisciplinary course on Ecotoxicology in YSU
2005 | Հոդված/Article
5th Annual International Conference of REC Caucasus “Education for Sustainable Development”, Tbilisi, Georgia, 2005, p. 68-72
А. К. Григорян , Э. В. Чубарян , Г. Г. Жамгарян , Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян
Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования
2004 | Գիրք/Book
Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
Գ. Գ. Ժամհարյան , է. Ա. Մանթաշյան
Некоторые кинетические свойства трансамидиназы из N. CRASSA (Բորբոսասնկի տրանսամիդինազայի որոշ կինետիկական հատկությունները)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 152-153 (ռուսերեն)
|
Հ. Գ. Ժամհարյան , է. Ա. Մանթաշյան
К вопросу субстратной специфичности в реакциях переноса амидиновой группы с участием амидинотрансферазы (Սուբստրատային ուրահատկությունը ամիդինային խմբի տեղափոխման ռեակցիաներում ամիդինատրանսֆերազայի մասնակցությամբ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 124-127 (ռուսերեն)
|