Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1955 –1960թթ Երևանի անասնաբուծական - անասնաբուժական ինստիտուտի կենդանաբանության ֆակուլտետի տեխնալոգիայի բաժին
1960 –1965թթ Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժին
1962 – 1965թթ Ասպիրանտ Կազանի համալսարանի կենսաբանության բաժնում կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ
1984 –1986թթ Դոկտորանտւրա Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի և կենսաբանության ֆակուլտետների կենսաֆիզիկայի բաժնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն -“ Որոշ էքստրեմալ գործոնների ազդեցությունը ֆոտոսինթեզային ապարատի օպտիկական հատկությունների վրա”, 1967թ, Կազանի պետական համալսարան
Դոկտորական -“Բույսերի ֆոտոսինթեզի առաջնային պռոցեսները օդի աղտոտվածության պայմաններում և կենսաֆիզիկական մոնիթորինգի հեռանկարները”, 1991, Բելառուսիայի ազգային ակադեմիայի ֆոտոկենսաբանության ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
1961–1962թթ Տեխնիկական նորմավորման և կադրերի գծով ինժեներ: ՌՍՖՍՀ, Ստավրոպոլի մարզի Կուրսավկայի շրջան
1965 – 1968թթ Տեխնիկական կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կենսաֆիզիկայի խմբի գիտաշխատող: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ
1968 – 1971թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1971– 1994թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1994 – 1998թթ ԼՂՀ , Արցախի պետական համալսարանի բժշկակենսաբանական գիտությունների և քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1968թ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաֆիզիկա, ֆոտոկենսաբանություն, տիեզերական էկոլոգիա, էներգիայի միգրացիա և էլեկտրոնների տեղափոխություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, ֆոտո- և ռադիակենսաֆիզիկա, տիեզերական էկոլոգիա, լազերային ֆոտոկենսաբանություն, սպեկտրասկոպիա, արևային էներգիայի տեխնիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ), անգլերեն (բավ.)

Մասնագիտական անդամակցություն
IAELPS միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
Երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար ՀՍՍՀ մեդալ, 1989թ

(+374 10) 634879

Հ. Ջ. Մինասյան, Ջ. Մ. Ճավրշյան
Влияние УФ-излучения на "гиперхромный эффект" в листьях растений, вызванный газообразным аммиаком (ՈՒՄ-ճառագայթման ազդեցությունը գազային ամոնիակով հրահրված “հիպերքրոմային էֆեկտի” վրա բույսերի տերևներում)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 27-34 (ռուսերեն)
|
Исследование индукции флуоресценции хлороффила “а” ФС2 у нормальных и мутантных растений мойского салата
2009 | Հոդված/Article
Жур. “Известия” Гос. аграр. унив. Армения, 2009г
Էլեկտրոնային սպեկտրասկոպիայի և լազերային տեխնոլոգիայի կիրառման հեռանկարները փորձարարական արյունաբանությունում
2008 | Հոդված/Article
Գիտագործնական ամսագիր “Արյուն”, Երևան, 2008, N2 (8)
Լ. Գ. Հովսեփյան, Ջ. Մ. Ճավրշյան
Շրջակա միջավայրի կենսաֆիզիկական մոնիթորինգի իրականացման հնարավորություններն էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմնահարցերի լուծման համար
2008 | Հոդված/Article
Էկոլ-ի և բնության պահպ. կարևորությունը կայուն զարգացման համար, միջ. գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2008, էջ 35-36
Ֆոտոկենսաբանություն և կենսասպեկտրասկոպիա
2008 | Գիրք/Book
Երևան, “Ասողիկ”, 2008թ, 172էջ
The metods of solar and wind energy use for the development of power engineering and photobiotechnology of high mount ainous and deserting areas
2007 | Հոդված/Article
The 3th intern. renewable and clean en. conf, Yerevan, 2007, p. 147-152
Первичные процессы фотосинтеза при загрязненной атмосферы и перспективы применения гиперхромного эффекта для решения аграрных и экологических проблем
2007 | Հոդված/Article
Межд. науч. журнал известия 2007г, 3(19), ст. 24-28
Дж. Джавршян , А. Минасян
Влияние рентгеновского излучения на “гиперхромного эффекта”, вызванный газ. Аммиаком у листьев растений
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2006г, N8, ст. 76-79
Ֆոտոկենսաբանություն, կենսաֆիզիկական ֆոտոմետրիա, կենսասպեկտրասկոպիա
2006 | Գիրք/Book
Երևան, “Ասողիկ”, 2006թ, 131էջ
Воздействие высоких температур и ультрафиолетового излучения на структуру и функции фотосинтетического аппарата микроводорослей
2005 | Հոդված/Article
Биол. журнал Армении, 1-2 (57), c. 27–32
Ջ. Մ. Ճավրշյան , Հ. Հ. Թադևոսյան
Քլորելա և սպիրուլինա միկրոջրիմուռների էլեկտրոն-տրանսպորտային շղթայի ուսումնասիրությունը միջավայրում կապարի առկայությամբ
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 92-96
|
Джавршян Дж. , Саркисян А.Дж.
Моделирование процессов возникновения “гиперхромного эффекта” вызваных в клетках в видимой области спектра
2004 | Հոդված/Article
БЖА, 2004г, N4, стр. 296-301
Влияние последствия высоких температур на параметры медленной индукции флуоресценции хлорофилла а фотосистемы 2 хлореллы. (Բարձր ջերմաստիճանների հետազդեցությունը քլորելայի ֆոտոհամակարգ 2-ի քլորոֆիլ a-ի ֆլուորրեսցենցիայի դանդաղ ինդուկցիայի պարամետրերի վրա)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն)
|
Исследование индукции флуоресценции некоторых микроводорослей при последовательном действии экстремальных температур и видимого света
2003 | Գիրք/Book
БЖА, N4, 2003, стр. 287-290
Влияние высоких температур на перераспределение энергии возбуждения между фотосистемами у цианобактерии Spirulina platensis
2002 | Հոդված/Article
Материалы III республ. молодежной научной конф. “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, 2002, с. 80–85
Исследование фотофизических процессов фотосинтеза в условиях химического загрязнения атмосферы
1998 | Հոդված/Article
Уч. зап. Арцахского гос. ун., 1998г, стр. 47-51
Оптические и магнитные свойства пигмент-белковых комплексов хлоропластов растений функционирующих в экстремальных условиях атмосферы
1998 | Հոդված/Article
Матер. 2-го меж. симп. “Физико-химические основы функционир. белков и их комплексов, Воронеж, 1998, стр. 75-79
Дж. Джавршян , Любимов Б.Ю., Герц С.М.
Фотосинтез высокогорных C3- растении
1991 | Հոդված/Article
Фотосинтез и фотобиотехнология, тез. и докл. межд. конф., 1991, Пущино, стр.34
Изучение пигментной системы листьев адаптированных к условиям альпийской гори Арагац
1990 | Հոդված/Article
Экология, N2, 1990, стр. 84-85
Индукционные переходы замедленной флуоресценции хлорофилла при обогощения атмосферного воздуха токсическими газами
1990 | Թեզիս/Thesis
Биофизики, т. 35, 1990г, стр. 381
Изучение температурно-зависимых переходов уровня флуоресц. хлорофилла а фотосинтетического аппарата альп. растении
1989 | Թեզիս/Thesis
Биофизики, т. 34, вып. 1, 1989г, стр. 171
Джавршян Дж. , Тихонов А.Н.
Свободнорадикальные парамагнитные центры и замедленная флуоресценция листьев бобов под действием аммиака
1982 | Հոդված/Article
БЖА 35, N5, 1982г, стр. 335-339
Спектрально-флуоресцентное исследование роли некоторых ультраструктурных перестроек фотосинтезирующих мембран в первичном процессе фотосинтеза
1982 | Հոդված/Article
1-й Всесоюзный сезд, Москва, 1982, Тезисы, доклады, т. 4, стр. 35-36
Джавршян Дж. , Хачатрян Н.М.
О природе термоиндуцированного изменения флуоресценции хлорофилла фотосинтетического аппарата
1981 | Հոդված/Article
Жур. физ. раст., том 28, вып. 5, 1981, стр. 948-952
Джавршян Дж. , Хачатрян Н.М.
Исследование термоиндуцированного выхода флуоресценции некоторых хлорофилл содерж. систем
1980 | Հոդված/Article
БЖА 38, N2, 1980г, стр. 1216-1219