Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Մեդորա Հարությունի Խաչատրյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1958 - 1964 թթ. ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1965 - 1969 թթ. Ասպիրանտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
2004 - 2009 թթ. Որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Թթենու շերամի օնտոգենետիկ զարգացման օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»

Աշխատանքային փորձ
1969 - 1974 թթ. Լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1973- առ այսօր Կենսաբ. ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, մրցույթային հանձնաժողովի անդամ,ԵՊՀ արհկոմիտեի անդամ, Կենսաբ. ֆակուլտետի Արհ.բյուրոյի նախագահ
1974 - 1975 թթ. կրտսեր գիտաշխատող կենսաքիմիայի ամբիոնի գիտահետազոտական խմբում
1975 - 1982 թթ. գիտաշխատող - Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1982 - 1998 թթ. ավագ գիտաշխատող - Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1998 - 2006 թթ. համտեղությամն ասիստենտ
2006 թ-ից մինչև այժմ դոցենտ, կենսաքիմիայի ամբիոնում

Հասարակական գործունեություն
1970 թ-ից մինչ օրս Կենսաբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիայի հիմունքներ», «Կենսաբանական ակտիվ միացություններ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիա, ֆերմենտաբանություն, պուրինային հիմքերի կատաբոլիզմ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Взаимосвязь активности аденозиндезаминазы и содержания лактата в условиях гиподинамии
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, LXX, 2, էջ 78-84
|
Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18
|
H. G. Javrushyan, M. H. Khachatryan
Diethylamine nonoate influence on rats urea cycle enzymes activity after and before hypoxia
2016 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences, 2016, 1(26), pp. 15-19
|
Գուանոզինդեզամինազի իզոձևերի ակտիվության գնահատումը
2016 | Թեզիս/Thesis
VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016թ․, 40-41 էջ, Հայաստան
Study of adenosine deaminase in different organs of a rat (Առնետի տարբեր օրգաններում ադենոզինդեզամինազի հետազոտումը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 35-38
|
Կենսաքիմիայի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 62-65 էջ
|
Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը կենսաբանական տարբեր օրգանիզմներում
2012 | Հոդված/Article
Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2012 N2, էջ 85-88
|
Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79
|
Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах
2012 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
|
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
|
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управления, т. 2, 2007
Механизмы становления уреотелизма в эволюции и онтогенезе организмов
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управлние, Ереван, 2007 , 10, с. 147-161
|
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминазная активность в различных биологических объектах
2004 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2004, т.9, Ν3, стр.44-46
|
Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase
2004 | Թեզիս/Thesis
EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation
of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70
Аминокислотный состав некоторых представителей моховидных (Մամռանմանների մի քանի ներկայացուչների ամինաթթվային կազմը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Candida guilliermondii HП-4 խմորասնկերի կուլտուրաներում ադենինի դեզամինացումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 143-146
|
Аминокислотный состав белков плазмы крови овцы (Ոչխարի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն)
|
Խոզի արյան պլազմայի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 77-80
|
Аминокислотный состав белков сыворотки молока (Կաթի շիճուկի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն)
|