Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Նարինե Նիկոլայի Հայրապետյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1980 թթ. թիվ 76 դպրոց ք. Երևան
1984 - 1989 թթ.ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման մեխանիզմները առնետի օրգանների կտրվածքներում և հոմոգենատներում» 1999 թ., ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պուրինային հիմքերի դեզամինացման մեխանիզմները

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա),

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Սաթաթթվի հակահիպոքսիկ արդյունավետության ուսումնասիրությունը մեթհեմոգլոբինեմիայի պայմաններում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 245-252
|
Ներգործության տարբեր մեխանիզմներ ունեցող միացությունների հակահիպոքսիկ հատկությունների արդյունավետության ուսումնասիրությունը հեմիկ հիպոքսիայի մոդելներում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 240-247
|
Ն. Հայրապետյան , Ա. Թռչունյան
Կենսաքիմիայի վարժություններ և առաջադրանքներ
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2021, 216 էջ, Հայաստան
Взаимосвязь активности аденозиндезаминазы и содержания лактата в условиях гиподинамии
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, LXX, 2, էջ 78-84
|
Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ
Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18
|
Գուանոզինդեզամինազի իզոձևերի ակտիվության գնահատումը
2016 | Թեզիս/Thesis
VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016թ․, 40-41 էջ, Հայաստան
Влияние интенсивности гипоксии на активность аденозиндезаминазы в органах крысы
2016 | Թեզիս/Thesis
Հայ կանանց նվաճումները կենսաբանական գիտությունների ոլորտում. 2016, էջ 16, Հայաստան
|
Study of adenosine deaminase in different organs of a rat (Առնետի տարբեր օրգաններում ադենոզինդեզամինազի հետազոտումը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 35-38
|
Ն. Կ. Հայրապետյան , Մ. Ա. Դավթյան
Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 56 էջ
|
Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը կենսաբանական տարբեր օրգանիզմներում
2012 | Հոդված/Article
Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2012 N2, էջ 85-88
|
Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79
|
Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах
2012 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,
Н.Н. Айрапетян , А.Л. Григорян
Дезаминирование аминокислот и вовлечение аммиака в биосинтез азотсодержащих соединений в гомогенатах печени крыс
2009 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2009 , Ν2, стр. 31-36
Содержание аргинина и метаболически связанных с ним различных низкомолекулярных азотсодержащих соединений в органах крыс
2009 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2009 , Ν2, стр. 36-40
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
|
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
|
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управления, т. 2, 2007
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминазная активность в различных биологических объектах
2004 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2004, т.9, Ν3, стр.44-46
|
Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase
2004 | Թեզիս/Thesis
EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation
of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70
Взаимосвязь дезаминирования аминокислот и биосинтез мочевины в органах крыс (Ամինաթթուների դեզամինիզացիան և միզանյութի կենսասինթեզի կապը առնետների օրգաններում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն)
|