Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Նարինե Հմայակի Զաքարյան

Ասիստենտ | Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1 հոկտեմբեր - 30 նոեմբեր 2002 թ. Կենսաբազմազանության համակարգչային բազաների դասընթացներ, UNDP.
օգոստոս 2006 թ. Կարմիր ցուցակ. Աշխատանքային խումբ. UNEP/GEF/FAO.
ապրիլ, 2008 թ. Դասախոսների մանկավարժական–հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՊՀ:

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Կոտայքի բնական կերահանդերի ժամանակակից վիճակը (ՀՀ)»: ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 2001 թ. Գ.00.05.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի բազային ֆինանսավորման թեմա, գիտաշխատող, ժամավճարով դասախոս:
1999 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 - 1999 թթ. ՓԲԸ “Սանտեխպատրաստվածքների գործարան”, էկոլոգ-դենդրոլոգ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բուսաբանություն», «Բարձրակարգ բույսերի ‎‎‎անատոմիա և մորֆոլոգիա», «Բույսերի էկոլոգիյա և գեոբուսաբանություն», «Բույսերի կենսաբազմազանություն», «Մշակովի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի վայրի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի Դեղաբույսեր»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆլորա, գեոբուսաբանություն, կենսաբազմազանություն, բուսականության վերականգնում, բնապահպանություն, բուսական ռեսուրսներ, դեղաբույսեր:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նախկին ԽՍՍՄ-ի երկրների կենսաբազմազանություն, Darwin Initiative Grant Program. 2004 - 2005 թթ.
Անհատական դրամաշնորհ, Henrich Bolle Foundation. 2005 թ.
Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների in situ պահպանություն, UNEP/GEF/FAO. 2005 - 2007 թթ.
Հայաստանի անտառների էկտոմիկորիզագոյացնող սնկերի ֆիլոաշխարհագրական և կարգաբանական ուսումնասիրությունները (CRDF/NFSAT) 2006 - 2008 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 թ-ից մինչ այժմ Հայկական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ Ռուսական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ «Ecofung» Հայկական սնկաբանական ընկերություն

botmyc@ysu.am

Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez Pedraja, Gonzalo Moreno Moral, George Fayvush, Narine Zakaryan , Nune Kartashyan , Alla Aleksanyan
Holoparasitic Orobanchaceae (Cistanche, Diphelypaea, Orobanche, Phelipanche) in Armenia: distribution, habitats, host range and taxonomic problems
2019 | Հոդված/Article
Phytotaxa, 2019, 386 (1), pp. 1-106
Pathogenic mycobiota of some trees and shrubs of forests in southern Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Current Advances in Pathogen Research. 2019, p. 27
Սնկաբանություն և բուսաբանություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 166 էջ
Использование краснокнижных видов Армении в озеленении г. Еревана
2018 | Թեզիս/Thesis
Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 98-99
Оценка антифунгальной активности некоторых видов рода Thymus L.
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, 18, стр. 207-209
Zakaryan N. , Kartashyan N. , Piwowarczyk R., Pedraja Ó., Moreno-Moral G.
Phelipanche zangezuri (Orobanchaceae), a new species from the Caucasus, Armenia
2018 | Հոդված/Article
Annales Botanici Fennici. 2018, 55, 17-23 pp.
Ս. Հ. Խուդոյան, Լ. Գ. Կարապետյան, Ն. Հ. Զաքարյան , Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Chemical composition and bioactivity of extracts from leaves and branches of Armenian Pistacia Atlantica Desf. (Հայկական Pistacia atlantica Desf.-ի տերևների և ճյուղերի թուրմերի քիմիական կազմը և կենսակտիվությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 37-44
|
Нанагюлян С. Г. , Погосян А. В. , Шахазизян И. В., Закарян Н. А. , Петросян А. М.
Влияние медно-молибденового производства на видовой состав мхов в условиях Армении
2017 | Հոդված/Article
Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 72-74
Բույսերի հավաքի կանոններ և հավաքի ենթակա վայրի բուսատեսակներ՝ դասակարգված ըստ սեզոնայնության
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ: 2017թ․, 29 էջ, Հայաստան, Երևան
Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez-Pedraja, Gonzalo Moreno-Moral, Nanagulyan S. G. , Zakaryan N. H. , Kartashyan N. G.
Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia
2017 | Հոդված/Article
Annales Botanici Fennici. 2017, 54, pp. 117–123
Фитопатогенная микобиота лекарственных, съедобных и пряных растений Цахкуняцского хребта (Армения)
2016 | Հոդված/Article
Takhtajania, 2016, 3, стр. 142-149
Информационные технологии в процессе преподавания ботаники и микологии
2016 | Հոդված/Article
Развитие науки в XXI веке. 2016, 1, стр. 19-21
|
Մերձերևամյամ հանքային աղբյուրների շրջանի ֆլորան
2015 | Հոդված/Article
Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգային գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին): 2015թ․, 146-150 էջ
|
Закарян Н. Г. , Арутюнян А. Е., Петросян А. М.
Флора лекарственных растений Ширака (Армения)
2015 | Հոդված/Article
VIII Международной научно-практической конференции «Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятельность — основы устойчивого развития горных территорий», 2015-10-21, 674-676 стр.
|
Մերձերևանյան հանքային աղբյուրների շրջանի ֆլորան
2015 | Հոդված/Article
Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգային գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին), 2015-10-05թ․,146-150 էջ, Հայաստան
|
Երևան քաղաքի դեղատնային ցանցում վաճառվող Flores chamomillae դեղամիջոցի մոնիթորինգ
2015 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. VI Международная научно-практическая интернет-конференция, 2015, 39-42 стр.
|
Ультраструктура некоторых видов листостебельных мхов лесной зоны горы Араилер (Армения)
2015 | Հոդված/Article
IX Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке», 2015-12-30, 73-76 стр.
|
Фитопатогенная микобиота полезных растений Цахкуняцского лесного массива (Армения)
2015 | Թեզիս/Thesis
Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Мат. IX Межд. конф., посв. 90-летию со дня рожд. проф. Н.И.Федорова, 2015-10-19, 156-157 стр.
|
Cемейство Geraniaceae в гербарии EГУ
2009 | Հոդված/Article
Материалы межд. науч.-прак. конф.«Регионы в условиях неустойчивого развития».- Шарье. 2009. Т. 2. С. 4-6
Айвазян Н.М., Закарян Н.А. , Меграбян Т.А., Закарян А.Е.
Действие токсина закавказской гюрзы (Vipera lebetina obtusa) на свободно-радикальное окисление липидов нервной ткани позвоночных
2008 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2008, N2, сс. 94-99
Об изменении флоры и растительности Котайка (Республика Армения) за 60 лет
2008 | Հոդված/Article
Ботанический журнал.- 2008. T. 93. № 7. C. 1101- 1104
Роль цифровых гербарных коллекций в системе флористического мониторинга
2008 | Հոդված/Article
Материалы межд. конф. «Aктуальные проблемы ботаники в Армении». Ереван. 2008. С. 108-111
Очерк растительности горных степей южных отрогов Памбакского хребта
2007 | Թեզիս/Thesis
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, Ереван. 2007. Вып. 16, С. 77-78
Пути сохранения горных экосистем Армении в условиях изменения климата
2006 | Հոդված/Article
Материалы VI Межд. Конф. РЭЦ Кавказ "Эколого-экономич. и социальные последствия изменения глобального климата в южно-кавказском регионе". Тбилиси. 2006. С. 16-19
Мхи степной зоны горы Араилер Армении
2006 | Թեզիս/Thesis
"Степи Северной Евразии". Оренбург. 2006. С. 571-572
Горные степи ущелья реки Мармарик
2006 | Հոդված/Article
"Степи Северной Евразии", Оренбург. 2006. С. 46-48
A study of Kotayk’s (Republic of Armenia) present vegetation compared with the data of the passport system of natural fodder lands in 1946
2005 | Թեզիս/Thesis
Abstract XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005. P. 583-584
База данных научного гербария высших растений ЕГУ
2005 | Հոդված/Article
International Conference Information Technologies, Yerevan, June 23-25, 2005. C. 247-249
Alteration of steppe fodder land in Kotayk (Armenia) in 55 years
2003 | Թեզիս/Thesis
In: Phytogeography of Northeast Asia: tasks for the 21st century.- Vladivostok. 2003. P. 101
Economic significance and protection of natural fodder lands of Kotayk
2002 | Հոդված/Article
Ecological journal of Armenia. 2002. № 2, P. 54-57
О проблеме охраны и восстановления естественных кормовых угодий Армении
2002 | Հոդված/Article
Сборник статей молодых ученых. Естественные науки. Ереван. 2002. Вып. 3. C. 43-46
Изменение степных фитоценозов горы Атис за последние 50 лет
2002 | Թեզիս/Thesis
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении.- Ереван. 2002. Вып. 14. С. 94-95
The present state of pastures in the steppe zone of the Kotayk region of Armenia
1999 | Թեզիս/Thesis
Abstracts XYI Intern. Botanical Congress, St. Louis, USA, August 1-7. 1999. Abstract Number: 5687
Закарян Н.А. , Шур-Багдасарян Э.Ф.
Неравномерность оголения растительного покрова пастбищ в зависимости от экспозиции
1999 | Թեզիս/Thesis
Сборник статей молодых научных сотрудников. Естественные науки. Ереван. 1999. № 1. С. 67-68
Шур-Багдасарян Э.Ф. , Закарян Н.А.
Влияние кратковременных приемов улучшения на продуктивность переложной растительности Ереван
1999 | Հոդված/Article
Вопросы современной ботаники и микологии. ЕГУ, 1999. C. 164-166