Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Նելլի Վազգենի Սարգսյան

Դոցենտ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ВЛ № 019000

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Влияние радиального ускорения на биоэлектрическую активность головного мозга», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա 1987 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
36 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «‎‎‎Տարիքային ֆիզիոլոգիա», «Նեյրոֆիզիոլոգիա», «Նեյրոէնդոկրինոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, Շնչառության ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Շնչառական նեյրոնների վրա հոտառական սոխուկի կարգավորիչ ազդեցոիթյունը թթվածնաքաղցի պայմաններում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 45-49
|
Հայաստանի ժայռային մողեսներիհամեմատատան վարակվածությունը հելմինթներով և արյան մակաբույծներով
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, 3, էջ 6-9
Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան , Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Վ. Սարգսյան
Մարգագետնային երեքնուկի (Trifolium Prаtense L.) ազդեցությունը շնչառության վրա թթվածնաքաղցի պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 39-44
|
Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот
2010 | Թեզիս/Thesis
IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13
Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации
2007 | Թեզիս/Thesis
5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5
Ն. Ս. Հակոբյան, Ն. Վ. Սարգսյան , Ն. Յու. Սարգսյան
Амигдалярные механизмы регуляции активности бульбарных дыхательных нейронов в динамике гипоксии (Բուլբար շնչառական նեյրոնների ակտիվության վարդավորման ամիգդալյար մեխանիզմները հիպօքսիայի դինամիկայում)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 98-104 (ռուսերեն)
|
Динамика регенерации лейкопоэза животных-доноров при электрокоагуляции заднего гипоталамического ядра (Ոսկրածուծային դոնոր կենդանիների լեյկոպոեզի վերականգնման դինամիկան հետին հիպոթալամիկ կորիզի էլեկտրաքայքայման դեպքում )
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 108-111 (ռուսերեն)
|