Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Սիրանուշ Մինասի Մինասյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, H № 926406

Գիտական աստիճան
կ.գ.դ., «Функциональное состояние специфических и неспецифических структур мозга и симпато-адреналовой системы в условиях воздействия вибрации», Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 1987 թ., 03.00.13

Աշխատանքային փորձ
50 տարի: Չեխոսլովակիա - Պրագայի բժշկական համալսարան - 3 ամիս, Մոսկվա, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն (1 ամիս): Լենինգրադի պետական համալսարանի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն (1 ամիս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու և կենդանիների ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Նեյրոկենսաբանություն», «Ռադիոկենսաբանություն», «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», «Ժառանգական հիվանդությունների ախտաֆիզիոլոգիա», «Մոլեկուլաբջջային ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նեյրոֆիզիոլոգիա և սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության նախագահություն, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղ, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա մասնագիտական խորհուրդ, ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդես, ԱՄՆ-ի ֆիզիոլոգների ընկերություն, Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի հանդես

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր և շքանշան, ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ կրթության նախարարության պատվոգիր, ԽՍՀՄ «Գիտելիք» ընկերության պատվոգիր և շքանշան, Աշխատանքի վետերան շքանշան

anatom@ysu.am

Ծ․Ի․ Ադամյան , Ս․Մ․ Մինասյան , Է․Ս․ Գևորգյան , Լ․Է․ Ղուկասյան, Կ․Վ․ Բաղդասարյան
Մեղրախոտի ազդեցությունը ծայրամասային արյան մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 229-234
|
Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը)
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: 2019թ․, 72 էջ
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան
Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75
|
Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72
|
С. М. Минасян , Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян
Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25
|
Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия
2019 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46
|
Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71(2), էջ 12-16
|
Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Դիջի Պրինտ» ՍՊԸ, 2019թ․, 72 էջ
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , С. Г. Саркисян
Характер изменения импульсной активности супраоптического ядра гипоталамуса в динамике воздействия крайне высокочастотных электромагнитных излучений
2018 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2018, 9, стр. 39-49
|
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, С. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян
Характер изменения импульсной активности нейронов супраоптического ядра гипоталамуса при длительном воздействии вибрации
2018 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2018, 4(32), стр. 285-293
|
С. Г. Саркисян, В. А. Чавушян, С. М. Минасян
Эффекты высокочастотной стимуляции гипоталамических ядер на нейроны ядра солитарного тракта в условиях односторонней делабиринтации и введения гипоталамического пролин богатого пептида
2018 | Հոդված/Article
АСИММЕТРИЯ, 2018, 4(12), стр. 452 -458
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60
|
С. Г. Саркисян, M.A. Даниелян, В. А. Чавушян, С. М. Минасян
Активность нейронов ядра солитарного тракта при высокочастотной стимуляции гипоталамических ядер в условиях унилатеральной лабиринтэктомии, сочетанной с вибрационным воздействием
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII № 1, էջ 16-31
|
Стресс - протекторная роль лаванды в процессе адаптации студентов к учебной нагрузке
2017 | Հոդված/Article
XXIII съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова. 2017, стр. 950-952
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22
|
Անգինայով հաճախակի հիվանդացող երեխաների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների փոփոխությունները տարվա ընթացքում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, 3, էջ 98 - 101
|
Աշակերտների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների փոփոխությունները և դրանց շտկումն առարկայական օլիմպիադաների անցկացման շրջանում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVII № 1, 99-109 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов
2016 | Թեզիս/Thesis
V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134
|
Седативный эффект лаванды при физической нагрузке
2016 | Հոդված/Article
Гигиена и санитария, 2016, 95(7), стр. 669-675
|
Роль симпатоадреналовой системы в изменении электрической активности коры больших полушарий и гипоталамуса при воздействии вибрации
2016 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2016, 30/3, стр. 228-233
|
Роль гипоталамуса в механизме изменений вегетативных функций при вибрации
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI (1), 48-52 էջ, Հայաստան
|
Роль вестибулярных ядер и мезэнцефалической ретикулярной формации в изменении электрической активности коры головного мозга в динамике воздействия вибрации
2016 | Հոդված/Article
Բժշկություն. գիտություն և կրթություն, 2016թ․, 20, 3-7 էջ, Հայաստան
|
Նարդոսի եթերայուղի ազդեցությունը ուսանողների սրտանոթային համակարգի ցուցանիշների վրա ուսումնական գործընթացի պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016թ․, LVI, 4, 106-116 էջ, Հայաստան
|
Ուսանողների օրգանիզմի գործառական հնարավորությունների ուսումնասիրությունը լավանդայի եթերայուղի և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 3, 90-99 էջ
|
Դպրոցականների հարմարման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը վարժարանային ուսուցման պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 2, 88-96 էջ
|
Նարդոսի եթերայուղի շտկող ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 4, 68-76 էջ
Изменение количества нейромедиаторов в различных структурах головного мозга при вибрации
2015 | Հոդված/Article
Интер-медикал, 2015, 6(12), 66-69 стр.
|
Влияние ингаляции маслом лаванды на адаптивные возможности студентов при физической нагрузке
2015 | Հոդված/Article
Интер-медикал, 2015, 2(8), 29-35 стр.
|
Влияние стимуляции гипоталамических ядер на нейроны нижнего вестибулярного ядра после длительного вибрационного воздействия и введения обогащенного пролином пептид -1
2015 | Հոդված/Article
Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 2015, 101 N5, 538- 549 стр.
|
Հ. Տ. Աբրահամյան, Ս. Մ. Մինասյան
Normalization of students’ functional state during academic workload (Ուսանողների գործառական վիճակի կարգավորումն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 29-34
|
Ս.Ա. Հակոբյան, Ս.Մ. Մինասյան
Ձեռնարկ մարդու անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքների
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 1971, 120 էջ
Իրանի Սարի քաղաքի տաղանդավոր երեխաների դպրոցների ավագ դասարաններում սովորող աշակերտների կարդիոհեմոդինամիկայի ցուցանիշների փոփոխությունները քննաշրջանում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 38-44
|
Սրտի ռիթմի փոփոխությունների մաթեմատիկական վերլուծությունն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #1(227) էջ 51-58
|
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Закарян В.А., Дургарян Л.А.
Морфофункциональные показатели как критерии оценки адаптации студентов дозированной физической нагрузки
2010 | Հոդված/Article
ж. ''Гигиена и санитария'', 2010. 2, 75-78.
|
Геворкян Э.С. , Минасян С.М. , Ксаджикян Н.Н., Голискарди Р.
Активность регуляторных механизмов ритма сердца учащихся Ирана в динамике учебной нагрузки
2010 | Հոդված/Article
Всероссийский журнал научных публикаций, 2010, 85-86
|
Влияние музыки на показатели ритма сердца и уровень внимания студентов после учебной нагрузки
2010 | Հոդված/Article
II Конгресс Росс.общ-ва школьной и ун-ской медицины и здоровья, М., 2010, 144-146
Саркисян Дж.С., Саркисян С.Г., Меликсетян И.Б., Минасян С.М. , Чавушян В.А.
Морфо-физиолигическое изучение проекций паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса к верхнему вестибулярному ядру в норме и в условиях односторонней лабиритэктомии
2010 | Հոդված/Article
Ж. Асимметрия, 2010, т.4 1, 25-37
|
Influense on Erythropoiesis and blood catalase activity low intensity electromagnetic millimeter radiation
2009 | Հոդված/Article
11th World congress of Medical physics and biomedical engineering, Germany. 2009, 62-65
|
Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis
2009 | Թեզիս/Thesis
Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649
|
Spike activity of supraoptic cells of hypothalamus under 10-day-long influence of low-intensity electromagnetic radiation
2009 | Հոդված/Article
The Joint Meeting of the Bioelectromag. Society and the European BioElectromag. Association, Davos, Switzerland, 2009: 671-672
|
Combined action of vibration and low-intensity electromagnetic radiation on spike activity of supraoptic cells
2009 | Թեզիս/Thesis
The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, a FENS featured Regional Meeting, Warsaw, 9 - 12 September, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2009, 63 (3): 360
|
Кроветворение животных с дефицитом костного мозга в условиях высокогорной акклиматизации
2008 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника,1-2, 2008, 26-30
|
Low-intenstity electromagnetic radiation eliminates vibration-induced spike activity shifts of rats supraoptic neurons
2008 | Թեզիս/Thesis
6th FENS Forum of European Neuroscience, FENS Abstr., 2008, v.4, 184. 26
Study of supraoptic cells’ spike activity after 30-day-long exposure of low-intensity electromagnetic radiation
2008 | Հոդված/Article
5th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, September 28th-October 2nd 2008, Città del Mare, Terrasini, Palermo, CD, 1-8
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Влияние физической нагрузки на кардиогемодинами¬ческие показатели студентов.
2008 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария, 2008, 3, 56-59
|
Геворкян Э.С. , Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Реакция функциональных систем организма студентов на физическую нагрузку
2008 | Հոդված/Article
Москва. Альманах, Новые исследования, 2008, 2, 31-41
|
Է. Ս. Գևորգյան , Ս. Մ. Մինասյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Հ. Գ. Թումանյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 108-114
|
Ս. Հ. Սարգսյան, Մ. Լ. Եղիազարյան, Ս. Մ. Մինասյան
Фоновая импульсная активность контралатеральных нейронов ядра дейтерса лабиринтэктомированных крыс (Լաբիրինթազրկված առնետների Դեյտերսի կորիզի հակակողմյա նեյրոնների ֆոնային իմպուլսային ակտիվությունը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 102-107(ռուսերեն)
|
Impulse activity of supraoptic cells of hypothalamus after long-lasting influence of low-intensity extremely high frequency radiation
2007 | Թեզիս/Thesis
2nd World Conference in Stress, including the 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, 2007, Budapest, Hungary http://www.stress07.com/051abs5.html
Grigoryan G. Yu., Minassyan S.M. , Sahakyan S.G. , Akhumyan A.A., Kalantaryan V.P.
Effects of the action of microwave-frequency electromagnetic radiation on the spike activity of neurons in the supraoptic nucleus of the hypothalamus in rats
2007 | Հոդված/Article
Neuroscience and Behavioral Physiology, USA, 2007, 37. (2): 175-180
|
Саркисян С.Г., Минасян С.М. , Егиазарян М.Л., Меликсетян И.Б., Саркисян Дж.С., Чавушян Е.А.
Сравнительный анализ фоновой импульсной активности ипси- и контралатеральных нейронов ядра Дейтерса лабиринтэктомированных крыс
2007 | Հոդված/Article
Ж. Нейронауки, Москва, 2007, т.3, 11, 17-24
|
Ս. Մ. Մինասյան , Ս. Հ. Սարգսյան, Մ. Լ. Եղիազարյան
Сравнительный анализ показателей импульсной активности нейронов медиального вестибулярного ядра односторонне делабиринтированных крыс (Միակողմանի լաբիրինթէկտոմիայի ենթարկված առնետների միջային անդաստակային կորիզի իմպուլսային ակտիվության ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 115-121 (ռուսերեն)
|
Gevorkyan E.S. , Minasyan S.M. , Adamyan Ts.I. , Dayan A.V., Ksadzhikyan N.N.
Dynamics of the integrated characteristics of heart rate variability and psychophysiological parameters of students under the conditions of daily and weekly academic loads
2006 | Հոդված/Article
J. Human Physiology, 2006, v.32. 4, 423-428
|
Изменение нейронной активности супраоптического ядра гипоталамуса после длительной вибрационной стимуляции
2006 | Հոդված/Article
Neirofiziologia/Neurophysiology, 2006, 38 (3):186-192
Комбинированное влияние электромагнитного излучения и вибрации на активность нейронов супраоптического ядра гипоталамуса
2006 | Հոդված/Article
Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, М, 2006, (5-6): 70-76
Sahakyan S.G. , Kazaryan A.K., Grigoryan G.Yu., Minasyan S.M. , Sarkisyan R.Sh.
Comparative analysis of the baseline spike activity of neurons in the fastigial nucleus of the cerebellum at different durations of exposure to vibration
2006 | Հոդված/Article
Neuroscie.& Behaviorial Physiology, USA, 2006, 36 (5): 553-559
|
Изменение кардиогемодинамических показателей и ритма сердца студентов под воздействием учебной нагрузки
2006 | Հոդված/Article
Физиол. ж. им. Сеченова, С.-Пб., 2006, т. 72, 7, 817-826
|
Влияние учебной нагрузки на фунциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов (ՈՒսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակի վրա)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|
Влияние электромагнитных КВЧ-волн на фоновую импульсную активность нейронов супраоптического ядра гипоталамуса крыс (ԳԲՀ էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների ենթատեսաթմբի վերտեսողական կորիզի նեյրոնների ֆոնային իմպուլսային ակտիվության վրա)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 154-157 (ռուսերեն)
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ք. Կ. Կիրակոսյան
Ծայրամասային արյան ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը թրթռման ազդեցության դինամիկայում
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 106-110
|
Adamyan Ts. , Gevorkyan E. , Minasyan S. , Oganesyan K., Kirakosyan K.
Effect of licorice root on peripheral blood indexes upon vibration exposure
2005 | Հոդված/Article
Bulletin of Experiment. Biology and Medicine, New York, 2005, v.140, 2, 197-200
|
Minasyan S.M. , Sarkisyan S.G., Egiazaryan M.L.
Postvibration changes in the spike activity of neurons in the medial vestibular nucleus
2005 | Հոդված/Article
J. Neuroscience and Behavioral Physiology, 2005, v.35, 1, 97-101
Ա. Վ. Դայան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Ա. Ռ. Սարգսյան
Типологический анализ кардиогемодинамики у старшеклассников в условиях экзаменационного напряжения (Բարձր դասարանցիների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների տիպաբանական վերլուծությունը քննական լարվածության պայմաններում)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 100-105 (ռուսերեն)
|
Влияние умственно-эмоциоалього напряжения на содержание электролитов в слюне старшеклассников
2004 | Հոդված/Article
Генетика и санитария, №4, 2004, с.46-48
Gevorkyan E. , Minasyan S. , Adamyan Ts. , Dayan A., Ksadzhikyan N.
Peculiarities of heart rate control during competerive entrance examinations
2004 | Հոդված/Article
j. Human Physiology, 2004, v.30, 3, 298-303
|
Влияние экзаменационного стресса на психофизиоло-гические показатели и ритм сердца студентов
2003 | Հոդված/Article
ж.ВНД, Москва, 2001, т.53, 1, 46-50
|
Dayan A.V., Gevorkyan E.S. , Ogannisyan A.O., Baklavadzhyan O.G., Minasyan S.M. , Mkrtchyan R.M.
Reaction of cardiac activiti of senior pupils of schools providing differentiated edication upon examination stress
2003 | Հոդված/Article
j.Human Physiology, v.29, 2, 2001, 37-43
|
Minasyan S.M. , Sarkisyan S.H., Yeghiazaryan M.L.
Asymmetry of the parameters impulse activity of medial vestibular nucleus neurons after vibration
2003 | Հոդված/Article
Физиол. ж. им. Сечен., С.-Пб. 86, 4, 2000, 403-409
Роль фастигиального ядра мозжечка в регуляции активности вестибулярных нейронов в динамике длительного воздействия вибрации
2002 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, М., 2002, 16 (2): 155-159
Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Геворкян Э.С. , Григорян С.С., Гулян В.С., Мартиросян А.М.
Роль центрального ядра амигдалы в модуляции активности латерального вестибулярного ядра в норме и динамике вибрационного воздействия
2001 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2001, т.15, 3, 223-228
|
Grigorian S.S., Baklavadjian O.G., Minassian S.M. , Adamian Ts.I. , Gevorkian E.S. , Sargissian S.H.
Hypotalamic neuronal response to stimulation of the vestibular nerve and lateral vestibular nucleus
1999 | Հոդված/Article
Neurosciense and Behavior Physiology, 29 N 1, 1999, 568-574
Ս. Մ. Մինասյան , Հ. Գ. Բակլավաջյան, Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ն. Հ. Մովսիսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Կ. Ռ. Հովհաննիսյան
Влияние продолжительной вибрации на лактатдегидрогеназную активность в некоторых структурах мозга крыс (Երկարատև թրթռման ազդեցությունը առնետների գլխուղեղի կառուցվածքների լակտատդեհիդրոգենազի ակտիվության վրա)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 89-94 (ռուսերեն)
|
Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Հակոբյան, Ս. Մ. Մինասյան , Ա. Ժ. Հակոբյան, Կ. Ռ. Հովհաննիսյան
Влияние фаз луны на работу сердца (Լուսնի փուլերի ազդեցությունը սրտի աշխատանքի վրա)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 72-75 (ռուսերեն)
|
Кортикофугальное влияние на активность вестибулярных нейронов продолговатого мозга (Կեղևախույս ազդեցությունը երկարավուն ուղեղի անդաստակային նեյրոնների վրա)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 60-65 (ռուսերեն)
|
Влияние раздражения вестибулярной зоны коры на активность нейронов ядра Дейтерса (Կեղևի անդաստակային գոտու գրգռման ազդեցությունը Դեյտերսի կորիզի նեյրոնների ակտիվության վրա)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն)
|
Влияние общей миграции на содержание белковых фракций, свободных аминокислот и липопротеидов сыворотки крови кроликов (Ընդհանուր թրթռման ազդեցությունը ճագարների արյան սպիտակուցային ֆրակցիաների, ազատ ամինաթթուների և լիպոպրոտեիդների քանակության վրա)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 123-126 (ռուսերեն)
|
Ս. Մ. Մինասյան , Լ. Հ. Պետրոսյան
Функциональное состояние сердечпой деятельности животных при воздействии вибрации (Կենդանիների սրտի գործունեության ֆունկցիոնալ վիճակը վիբրացիայի ազդեցության ժամանակ)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 112-116 (ռուսերեն)
|
Минасян С.М. , Баклаваджян О.Г., Адамян Ц.И.
Биоэлектрическая активность лимбических структур мозга при вибрационной патологии
1986 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария, 1986, 9, 85-87
|
Влияние вибрации на содержание сахара крови нормальных кроликов при стимуляции и блокаде α-адренорецепторов (Վիբրացիայի ազդեցությունը նորմալ ճագարների արյան շաքարի քանակության վրա α-ադրենոռեցեպտօրների խթանման և բլոկադայի պայմաններում )
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 108-117 (ռուսերեն)
|