Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Սուսաննա Գուրգենի Տիրացույան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, կենսաֆիզիկոս
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1984 թ. Հուլիսի 4, Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ԹԵՄԱ «Հիբերելինի և այլ կենսաբանական ակտիվ նյութերի ազդեցությունը ցորենի ցաղմի քրոմատինի և որոշ ֆերմենտների վրա», ԵՊՀ մասնագիտացված խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, գիտաշխատող
1975 - 1977 թթ.` Չարենցավանի ամինաթթուների ինստիտուտ
1980 թ. գիտական գործուղում Վիենայի համալսարանի Մոլեկուլային օնկօլոգիայի ինստիտուտ, Ավստրիա
2007 թ-ից ասիստենտ-դասախոս, ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ–ից Հայ-ռուսական համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
«Հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ»
«Բջջային ճարտարագիտություն»
«Կենսաֆիզիակայի արդիական հիմնախնդիրները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Որոշ դեղաբույսերի էքսրակտների և նրանց կենսաբանական բարձր ակտիվությամբ օժտված բաղադրչների մոլեկուլային-բջջային մեխանիսմների ուսումնասիրությունը վերջիններիս լայնորեն ակնկալվող կիրառության նպատակով բժշկության մեջ. ուռուցքային, սիրտանոթային, բորբոքային, նեյրոդոգոներատիվ, բացտեռիալ և վիրուսային հիվանդությունների, աուտոիմունային, ծերացման, փսիխիկական պաթոլոգիաների և այլն ժամանակ Հետազոտություննեռը ընդանում են հետևյալ ուղղություններով. Հակաօքսիդիչ հատկություններով օժտված բույսերի որոշ դասերին պատկանող հիմնական բաղադրիչների, ինչպիսիք են պոլիֆենոլները, ֆլավոնոիդները-քվերցետին, ռուտին և այլն, և շատ բարզր ակտիվություն ունեցող ունիկալ կոմպոնենտների ֆլորոգլուցինոլների- հիպերֆորին և նավտոդիանտրոնների - հիպերիցինի.Բնական ծագում ունեցող հակաոքսիդիչների իդենտիֆիկացիան բուսական եքստռակտներում թույլ կտա մշակել նոր դիզայն հակաօքսիդիչ թերապիայում։
Կիրառվող մոդելները – քիմիական համակարգ- DPPH կայուն ռադիկալ և կենսաբանական – էրիտրոցիտներ, հեմոգլոբին, հեմոլիզ, բակտերիաներ,բուսական բջջային և հուսվածքային կուլտուրաներ, առնետներ.
Ներկայիս հետազոտությունների հիմնական նպատակը որոշ բույսերի մի շարք էքտրակտների և առանզին բաղադրիչների in vitro և in vivo ցիտոտոքսիկ, ֆոտոդինամիկ, հակառադիկալային և հակաոքսիդիչ, հակաբակտերիալ, հակահեմոլիտիկ ակտիվությունների գնահատումը; հիպերիցինի ազդեցությունը հեմոգլոբինի կառուցվածքի և ֆունկցիայի վրա; էրիտրոցիտների գնահատումը որպես մոդելային համակարգի հիպերիցինի ֆոտոդինամիկ ազդեցության ժամանակ։.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1993 թ. Սորոսի միանվագ դրամաշնորհ
2003 թ. ANSEF

Լեզուներ
Հայերեն – մայրենի
Ռուսերեն – գերազանց
Անգլերեն – շփվում, հասկանում և գրագետ գրում եմ
Ֆրանսերեն – հասկանում, գրում (բառարանի օգնությամբ)

Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A.
Investigation of the interaction of hypericin with albumin
2010 | Հոդված/Article
Proc. of Int. Conf. “Biotechnology and Health-4”, Oct. 28-30, 2010, p.77-82
Martirosyan A.S., Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A.
Possibility of improvement of hemoglobin properties as biosensors’ detection element
2010 | Հոդված/Article
Proc. SPIE, Vol. 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, Proceedings of SPIE Vol. 7715 (SPIE, Bellingham, WA, 2010) 77153N, p.77153N-1 – 77153N-8. doi:10.1117/12.852765
Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A.
Interaction between hypericin and hemoglobin
2010 | Հոդված/Article
J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2010, 101 p.53-58
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.
Effect of additives on photoinduced by hypericin and H. perforatum extracts erythrocyte destruction
2009 | Հոդված/Article
Scientific-practical J. Blood, №1 (9), 2009, p.31-37
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.
Influence of various components of H. perforatum extracts on erythrocyte photodestruction
2008 | Հոդված/Article
Int. Conf. “Biotechnology and Helath” – 2 & DAAD Alumni Seminar, April 21-25, 2008,
p.91-98
Vardapetyan H.R. , Martirosyan A.S. , Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A. , Marutyan S.V.
Investigation of citotoxic and photodynamic activity of hypericin
2006 | Հոդված/Article
Blood, v.4, #2, p.16-20, 2006
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A., Hunanyan L.S., Martirosyan A.S., Ghazaryan R.K., Ghambaryan S.S., Gyulkhandanyan G.V.
Study of photodynamic activity of hypericin and synthetic photosensitizers on haemolysis of erythrocytes in vitro
2006 | Հոդված/Article
Proc. of SPIE, 2006, V.608706, p.1-8
Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A., Marutyan S.V.
Investigation of citotoxic and photodynamic activity of hypericin
2006 | Հոդված/Article
J. Blood, 2006, №2 (4), p.16-21
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.
Initiation biosynthesis of hypericin and its derivatives in cell cultures of hypericum perforatum
2005 | Հոդված/Article
In book “Biotechnology and Health”, Yerevan, “Lucky Print”, 2005, p.66-73
Vardapetyan H.R., Gonyan S.A., Tiratsuyan S.G.
Connection of electrokinetic properties of isolated rat liver hepatocites with their functional activity
2001 | Հոդված/Article
Biophysics, 2001, v. 46, N 2, p. 271-274
Vardevanyan P.O., Boyajian B.G., Vardevanyan A.O., Tiratsuyan S.G. , Nerkararyan A.V.
Phospholipid fraction of chromatin of wheat germ during germination
1998 | Հոդված/Article
Plant Physiology, Moscow, 1998, v. 45, N 6, pp. 919-921
Vardapetyan H., Kirakosyan A., Tcharchoglian A., Tiratsuyan S. , Alexanyan A.
Fusing of wheat and amaranth proto¬plasts and callus formation from wheat and amaranth interfamily hybrids
1998 | Հոդված/Article
Russian Journal of Plant Physiology, 1998, v. 45, N 5, p. 725-729
Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании
1998 | Հոդված/Article
Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921
Vardapetyan H., Maitesyan Y., Tiratsuyan S. , Vardevanyan P.
Differential reassociation curves in an investigation of the structure of the genome
1997 | Հոդված/Article
Biophysics, v. 1997, 42, N 4, p.999-1001
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Phospholipid content of germinating wheat embryo
1996 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1996, v. 4, N 4, p. 616-619
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Gonyan S.A.
Electrokinetic properties of isolated liver hepatocites during their activity changes
1996 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1996, v. 4, N4, p. 616-619
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Study of grow wheat embryo oligonucleosomes fortified with transcriptionally active genes
1995 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1995, v. 42, N 2, p. 290-294
Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կիրակոսյան, Ս. Գ. Տիրացույան , Գ. Հ. Փանոսյան
Параметры роста клеточных культур некоторых сортов пшеницы (Ցորենի որոշ սորտերի բջջային կուլտուրաների աճի պայմանները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 80-87 (ռուսերեն)
|
Поверхностный заряд изолированных ядер гепатоцитов при измерении их функциональной активности
1993 | Հոդված/Article
Биофизика, т.58, 1993, N5, с. 887-888
Vardapetyan H.R., Gonyan S.A., Tiratsuyan S.G.
Surface charge of isolated hepatocites nuclei during their activation measurements
1993 | Հոդված/Article
Biophysics, 1993, v. 38, N 5, p. 887, (IF 1.857)
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Galstyan R.G., Shbib G.H., Davtyan M.A.
Transcription and circular dichroism at rat liver chromatin activation
1990 | Հոդված/Article
Questions of Med. Chemistry, 1990 (IF 0.23)
Davtyan N.A. , Tiratsuyan S.G., Vardapetyan H.R., Davtyan M.A.
The influence of gibberellins on nucleic acids in isolated nuclei of wheat embryo during germination
1990 | Հոդված/Article
Plant Physiology, v. 37, N 1, p. 177, 1990. (IF 0.492)
Изменения в хроматине печени крыс при введении смеси аминокислот
1987 | Հոդված/Article
Биохимия, 1987, т.52, N5, с.737-742
Вардеванян П.О. , Вардапетян Г.Р., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г. , Паносян Г.А.
Изменения во фракционном составе гистонов изолированных зародышей пшеницы при прорастании
1986 | Հոդված/Article
Физиология растений, 1986, т.33, N1, с.121-126
Vardevanyan P.O. , Panosyan G. , Vardapetyan H., Tiratsuyan S.G. , Babayan Yu.
Structural changes in wheat DNA during germination
1983 | Գիրք/Book
Studia biophysica 1983, 97, N3, s. 209-212
Изменение в хроматине при прорастании и обработке гиббереллином изолированных зародышей пшеницы
1982 | Հոդված/Article
Докл. АН СССР, 1982, 265, N3, с. 765-768