Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Ծովինար Իշխանի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1962 - 1967 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, Х № 676060

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «К механизму стимулирующего влияния факторов высокогория Нор-Амберда на гемопоэз костномозговых доноров»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա 1981 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
43 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Արյունաբանություն», «Առողջագիտություն», «Մարդու էկոլոգիա», «Էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, արյունաբանություն, սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Ծ․Ի․ Ադամյան , Ս․Մ․ Մինասյան , Է․Ս․ Գևորգյան , Լ․Է․ Ղուկասյան, Կ․Վ․ Բաղդասարյան
Մեղրախոտի ազդեցությունը ծայրամասային արյան մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 229-234
|
Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը)
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: 2019թ․, 72 էջ
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան
Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75
|
Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72
|
С. М. Минасян , Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян
Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25
|
Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия
2019 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46
|
Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71(2), էջ 12-16
|
Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Դիջի Պրինտ» ՍՊԸ, 2019թ․, 72 էջ
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян , С. Г. Саркисян
Характер изменения импульсной активности супраоптического ядра гипоталамуса в динамике воздействия крайне высокочастотных электромагнитных излучений
2018 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника, 2018, 9, стр. 39-49
|
С. М. Минасян , Г. Ю. Григорян, С. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян , Ц. И. Адамян
Характер изменения импульсной активности нейронов супраоптического ядра гипоталамуса при длительном воздействии вибрации
2018 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2018, 4(32), стр. 285-293
|
Коррекция гемодинамических показателей студентов маслом лаванды в процессе учебной нагрузки
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 21-26
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26
|
Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60
|
Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6
|
Стресс - протекторная роль лаванды в процессе адаптации студентов к учебной нагрузке
2017 | Հոդված/Article
XXIII съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова. 2017, стр. 950-952
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22
|
Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов
2016 | Թեզիս/Thesis
V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134
|
The low power electromagnetic millimeter waves influence on the cellular indicators of leucopoiesis
2016 | Հոդված/Article
The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309. 2016, p. 470-473
|
Седативный эффект лаванды при физической нагрузке
2016 | Հոդված/Article
Гигиена и санитария, 2016, 95(7), стр. 669-675
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Նարդոսի եթերայուղի շտկող ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 4, 68-76 էջ
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ
|
Изменение количества нейромедиаторов в различных структурах головного мозга при вибрации
2015 | Հոդված/Article
Интер-медикал, 2015, 6(12), 66-69 стр.
|
The Changes of the Cellular Indicators of Leucopoiesis in Irradiated Animals under Hypomotile Conditions
2015 | Հոդված/Article
American Journal of Medical and Biological Research, USA, 2015, 3/1, 33-37 pp.
|
Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44
|
Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54
|
Состав крови костномозговых доноров при воздействии электромагнитных волн миллиметрового диапазона
2010 | Թեզիս/Thesis
Всероссийский журнал научных публикаций,ноябрь, 2010, 120-121
|
Антиоксидантное влияние таурина
2010 | Հոդված/Article
Всероссийский журнал научных публикаций, Москва, 2010, 111-112
|
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Закарян В.А., Дургарян Л.А.
Морфофункциональные показатели как критерии оценки адаптации студентов дозированной физической нагрузки
2010 | Հոդված/Article
ж. ''Гигиена и санитария'', 2010. 2, 75-78.
|
Влияние музыки на показатели ритма сердца и уровень внимания студентов после учебной нагрузки
2010 | Հոդված/Article
II Конгресс Росс.общ-ва школьной и ун-ской медицины и здоровья, М., 2010, 144-146
Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот
2010 | Թեզիս/Thesis
IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13
Տաուրինի հակաթունային ազդեցությունը
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(220), էջ 41-46
|
Influense on Erythropoiesis and blood catalase activity low intensity electromagnetic millimeter radiation
2009 | Հոդված/Article
11th World congress of Medical physics and biomedical engineering, Germany. 2009, 62-65
|
Влияние преоптической области гипоталамуса на регуляцию эритропоэза животных – доноров костного мозга
2009 | Թեզիս/Thesis
Сборник материалов 2-ой Международной конференции ”Актуальные проблемы экол. физиологии, биохимии и ген. Жив.”, Саранск, 2009, 5-7
Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis
2009 | Թեզիս/Thesis
Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649
|
Кроветворение животных с дефицитом костного мозга в условиях высокогорной акклиматизации
2008 | Հոդված/Article
Биомедицинская радиоэлектроника,1-2, 2008, 26-30
|
Геворкян Э.С. , Адамян Ц.И. , Минасян С.М. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Влияние физической нагрузки на кардиогемодинами¬ческие показатели студентов.
2008 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария, 2008, 3, 56-59
|
Геворкян Э.С. , Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Туманян Г.Г., Ксаджикян Н.Н., Гукасян Л.Э.
Реакция функциональных систем организма студентов на физическую нагрузку
2008 | Հոդված/Article
Москва. Альманах, Новые исследования, 2008, 2, 31-41
|
Է. Ս. Գևորգյան , Ս. Մ. Մինասյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Հ. Գ. Թումանյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան
Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 108-114
|
Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации
2007 | Թեզիս/Thesis
5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5
Gevorkyan E.S. , Minasyan S.M. , Adamyan Ts.I. , Dayan A.V., Ksadzhikyan N.N.
Dynamics of the integrated characteristics of heart rate variability and psychophysiological parameters of students under the conditions of daily and weekly academic loads
2006 | Հոդված/Article
J. Human Physiology, 2006, v.32. 4, 423-428
|
Изменение кардиогемодинамических показателей и ритма сердца студентов под воздействием учебной нагрузки
2006 | Հոդված/Article
Физиол. ж. им. Сеченова, С.-Пб., 2006, т. 72, 7, 817-826
|
Влияние учебной нагрузки на фунциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов (ՈՒսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակի վրա)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Ս. Մ. Մինասյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ք. Կ. Կիրակոսյան
Ծայրամասային արյան ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը թրթռման ազդեցության դինամիկայում
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 106-110
|
Adamyan Ts. , Gevorkyan E. , Minasyan S. , Oganesyan K., Kirakosyan K.
Effect of licorice root on peripheral blood indexes upon vibration exposure
2005 | Հոդված/Article
Bulletin of Experiment. Biology and Medicine, New York, 2005, v.140, 2, 197-200
|
Gevorkyan E. , Minasyan S. , Adamyan Ts. , Dayan A., Ksadzhikyan N.
Peculiarities of heart rate control during competerive entrance examinations
2004 | Հոդված/Article
j. Human Physiology, 2004, v.30, 3, 298-303
|
Влияние экзаменационного стресса на психофизиоло-гические показатели и ритм сердца студентов
2003 | Հոդված/Article
ж.ВНД, Москва, 2001, т.53, 1, 46-50
|
Минасян С.М. , Адамян Ц.И. , Геворкян Э.С. , Григорян С.С., Гулян В.С., Мартиросян А.М.
Роль центрального ядра амигдалы в модуляции активности латерального вестибулярного ядра в норме и динамике вибрационного воздействия
2001 | Հոդված/Article
Сенсорные системы, 2001, т.15, 3, 223-228
|
Grigorian S.S., Baklavadjian O.G., Minassian S.M. , Adamian Ts.I. , Gevorkian E.S. , Sargissian S.H.
Hypotalamic neuronal response to stimulation of the vestibular nerve and lateral vestibular nucleus
1999 | Հոդված/Article
Neurosciense and Behavior Physiology, 29 N 1, 1999, 568-574
Кортикофугальное влияние на активность вестибулярных нейронов продолговатого мозга (Կեղևախույս ազդեցությունը երկարավուն ուղեղի անդաստակային նեյրոնների վրա)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 60-65 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Ավետովա, Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս Գևորգյան , Ն. Յու. Սարգսյան
Լեյկոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում alpha-ադրենաընկալիչների դերը
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 88-92
|
Влияние раздражения вестибулярной зоны коры на активность нейронов ядра Дейтерса (Կեղևի անդաստակային գոտու գրգռման ազդեցությունը Դեյտերսի կորիզի նեյրոնների ակտիվության վրա)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 78-82 (ռուսերեն)
|
Роль β-адренорецепторов в механизме влияния голубого пятна на эритропоэз (β-ադրենոռեցեպտորների դերը էրիթրոպոեզի վրա կապույտ բծի ազդեցության մեխանիզմում)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 101-104 (ռուսերեն)
|
Динамика регенерации лейкопоэза животных-доноров при электрокоагуляции заднего гипоталамического ядра (Ոսկրածուծային դոնոր կենդանիների լեյկոպոեզի վերականգնման դինամիկան հետին հիպոթալամիկ կորիզի էլեկտրաքայքայման դեպքում )
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 108-111 (ռուսերեն)
|
Минасян С.М. , Баклаваджян О.Г., Адамян Ц.И.
Биоэлектрическая активность лимбических структур мозга при вибрационной патологии
1986 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария, 1986, 9, 85-87
|