Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն


Մագիստրատուրա

Օրգանական քիմիա

Ֆիզիկական քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն

Անօրգանական քիմիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ժ. Մ. Առստամյան
О химизме экстракции сурьмы (У) основными красителями (Հիմնային ներկանյութերով անտիմոնի լուծահանման քիմիզմը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 104-109 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան
Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17
|
Ա. Վ. Խաչիկյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան
Термографические исследования частично дейтерированных кристаллов дигидроарсената цезия (Մասնակի դեյտերացված ցեզիումի դիհիդրոարսենատի բյուրեղների թերմոգրաֆիկ հետազոտությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 95-97 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Ղազարյան, Է. Ա. Բակլաչով, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование влияния предварительной γ-радиации малыми дозами на н. бутиловый спирт (Բութիլ սպիրտի վրա նախնական γ-ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 165 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Изучение кинетики реакции диметиланилина с пероксидом бензоила в бинарной смеси бензол-пиридин методом ЭПР (ԷՊՌ մեթոդով դիմեթիլանիլին-պենզոիլպերօքսիդ ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը բենզոլ-պիրիդին բինար խառնուրդում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 84-87 (ռուսերեն)
|