Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն


Մագիստրատուրա

Օրգանական քիմիա

Ֆիզիկական քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն

Անօրգանական քիմիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ռ. Մ. Հակոբյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան
Скорость инициирования и средняя степень полимеризации акриламида в водных растворах, инициированной системами персульфат-аминоспирт-аминоуксусная кислота (Ջրային լուծույթում պերսուլֆատ-ամինասպիրտ-ամինաքացախաթթու համակարգով հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերման արագությունը և պոլիմերման միջին աստիճանը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #1, էջ 89-93 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան
Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36
|
Փ. Գ. Մինասյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Study of influence of some additives on the rate of H_2O_2 decomposition in liquid phase. II: Influence of vitamins B_c, B_1 and C (Մի քանի հավելույթների ազդեցության ուսումնասիրությունը հեղուկ ֆազում H_2O_2 քայքայման արագության վրա: II. B_c, B_1, և C վիտամինների ազդեցությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 24-28
|
Ա. Գ. Ղազարյան
Fluorescence study of BSA interaction with (R)-5-(3-(4-(azepan-1-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)prop-1-en-2-yl)-2-methylcyclohex-2-enone (ՑՇԱ-ի հետ (R)-5-(3-(4-(ազեպան-1-իլմեթիլ)-1Հ-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)-2-մեթիլցիկլոհեքս-2-ենոն-ի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 20-23
|
Ա. Ս. Մխիթարյան, Զ. Խ. Պապանյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան
Quantum chemical study on the solvation of lithium chloride in dimethyl and diethyl sulfones (Լիթիումի քլորիդի սոլվատացիայի քվանտաքիմիական հետազոտությունը դիմեթիլ- և դիէթիլսուլֆոններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 10-19
|