Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան
Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17
|
Ա. Վ. Խաչիկյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան
Термографические исследования частично дейтерированных кристаллов дигидроарсената цезия (Մասնակի դեյտերացված ցեզիումի դիհիդրոարսենատի բյուրեղների թերմոգրաֆիկ հետազոտությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 95-97 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Ղազարյան, Է. Ա. Բակլաչով, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование влияния предварительной γ-радиации малыми дозами на н. бутиловый спирт (Բութիլ սպիրտի վրա նախնական γ-ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 165 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Изучение кинетики реакции диметиланилина с пероксидом бензоила в бинарной смеси бензол-пиридин методом ЭПР (ԷՊՌ մեթոդով դիմեթիլանիլին-պենզոիլպերօքսիդ ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը բենզոլ-պիրիդին բինար խառնուրդում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 84-87 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Влияние растворителя на скорость разложения пероксида бензоила (Լուծիչի ազդեցությունը բենզոիլպերօքսիդի քայքայման արագության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
Ամփոփում
2018 | _____________
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 211-217
|
Hobosyan N.G., Hovakimyan S.A., Balyan K.V., Nersisyan H.S., Sargsyan H.B., Chobanyan J.A.
The use of tetrahydrofuran derivatives in synthesis of components of sex pheromone of the oriental fruit moth (Տետրահիդրոֆուրանի ածանցյալների կիրառումը Grapholitha Molesta արևելյան պտղակերի սեռական ֆերոմոնի բաղադրիչների սինթեզում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 174-179
|
Hajiali Amir, Pirumyan G.P.
Study on oxidation mechanism of ozonated wastewater treatment: color removal and algae elimination (Օզոնացմամբ թափոնաջրերի մաքրման դեպքում օքսիդացման մեխանիզմի հետազոտությունը. գույնի հեռացում և ջրիմուռների վերացում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173
|
Removal of surfactants from aqueous solutions by usage of bentonite (Մակերևութային ակտիվ նյութերի հեռացումը ջրային լուծույթներից բենտոնիտի կիրառմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 161-166
|
Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
|