Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան
Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36
|
Փ. Գ. Մինասյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Study of influence of some additives on the rate of H_2O_2 decomposition in liquid phase. II: Influence of vitamins B_c, B_1 and C (Մի քանի հավելույթների ազդեցության ուսումնասիրությունը հեղուկ ֆազում H_2O_2 քայքայման արագության վրա: II. B_c, B_1, և C վիտամինների ազդեցությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 24-28
|
Ա. Գ. Ղազարյան
Fluorescence study of BSA interaction with (R)-5-(3-(4-(azepan-1-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)prop-1-en-2-yl)-2-methylcyclohex-2-enone (ՑՇԱ-ի հետ (R)-5-(3-(4-(ազեպան-1-իլմեթիլ)-1Հ-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)-2-մեթիլցիկլոհեքս-2-ենոն-ի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 20-23
|
Ա. Ս. Մխիթարյան, Զ. Խ. Պապանյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան
Quantum chemical study on the solvation of lithium chloride in dimethyl and diethyl sulfones (Լիթիումի քլորիդի սոլվատացիայի քվանտաքիմիական հետազոտությունը դիմեթիլ- և դիէթիլսուլֆոններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 10-19
|
Densities and volumetric properties of L-ascorbic acid solutions in water–ethanol mixtures at temperatures from 298.15 to 318.15 K(L-ասկորբինաթթվի լուծույթների խտությունները և ծավալային հատկություններն էթանոլ–ջուր խառնուրդներում 298.15–318.15 K ջերմաստիճանային տիրույթում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-9
|
K. E. Danielyan, A. A. Simonyan
Protective abilities of pyridoxine in experimental oxidative stress settings in vivo and in vitro
2017 | Հոդված/Article
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. 2017, 86, p. 537–540
|
Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162
|
Volumetric properties and viscosity of diethyl sulfoxide in acetonitrile at different temperatures (Դիէթիլսուլֆօքսիդի ծավալային հատկությունները և մածուցիկությունն ացետոնիտրիլում տարբեր ջերմաստիճաններում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-155
|
Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ
Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ