Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Ս. Վ. Վարդանյան
Амперометрическое определение церия фенил-2-нафтиламином (Ցերիումի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլ-2-նաֆտալամինով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 74-76 (ռուսերեն)
|
Влияние природы солюбилизата и температуры на кинетические закономерности растворения и солюбилизации (Սոլյուբիլիզացվող նյութի բնույթի և ջերմաստիճանի ազդեցությունը լուծման և սոլյուբիլացման կինետիկական օրինաչափությունների վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 70-75 (ռուսերեն)
|
Ժ. Մ. Առստամյան
О химизме экстракции сурьмы (У) основными красителями (Հիմնային ներկանյութերով անտիմոնի լուծահանման քիմիզմը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 104-109 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան
Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17
|
Ա. Վ. Խաչիկյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան
Термографические исследования частично дейтерированных кристаллов дигидроарсената цезия (Մասնակի դեյտերացված ցեզիումի դիհիդրոարսենատի բյուրեղների թերմոգրաֆիկ հետազոտությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 95-97 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Ղազարյան, Է. Ա. Բակլաչով, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование влияния предварительной γ-радиации малыми дозами на н. бутиловый спирт (Բութիլ սպիրտի վրա նախնական γ-ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 165 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Изучение кинетики реакции диметиланилина с пероксидом бензоила в бинарной смеси бензол-пиридин методом ЭПР (ԷՊՌ մեթոդով դիմեթիլանիլին-պենզոիլպերօքսիդ ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը բենզոլ-պիրիդին բինար խառնուրդում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 84-87 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Влияние растворителя на скорость разложения пероксида бензоила (Լուծիչի ազդեցությունը բենզոիլպերօքսիդի քայքայման արագության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
Ամփոփում
2018 | _____________
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 211-217
|
Hobosyan N.G., Hovakimyan S.A., Balyan K.V., Nersisyan H.S., Sargsyan H.B., Chobanyan J.A.
The use of tetrahydrofuran derivatives in synthesis of components of sex pheromone of the oriental fruit moth (Տետրահիդրոֆուրանի ածանցյալների կիրառումը Grapholitha Molesta արևելյան պտղակերի սեռական ֆերոմոնի բաղադրիչների սինթեզում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 174-179
|