Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Լուսինե Գեղամի Թադևոսյան

Ասիստենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ.
2007 - 2011 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, բաժին՝ “Քիմիա - էկոլոգիա”

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու՝ «Ջրածնի պերօքսիդի միջոցով ցինկի օքսիդի և ցինկի սուլֆիդի քիմիական տեղափոխության օրինաչափությունները», 2011 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2003-2006 թթ. –ԵՊՀ քիմիական ֆիզիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող, INTAS 679։
2006 -2018 թթ․ –ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ։
2012- 2015 թթ. –ՀԱԱՀ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ ։
2018-ից առ այսօր –ԵՊՀ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ ։

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիա», «Արտադրության տեխնոլոգիաներ», «Քիմիական նյութերի կիրառումը կենցաղում», «Շրջակա միջավայրի քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր քիմիա և անօրգանական քիմիա, Ֆիզիկական քիմիա, կատալիզ, քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄՆՏՑ A629

Պարգևներ
ԵՊՀ 100 ամյակի առթիվ պատվոգիր, 2019

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

lusinet@ysu.am

Synthesis of γ-hydroxy acid hydrazides of a new structure and study of their antioxidant properties (Նոր կառուցվածքի γ-օքսիթթուների հիդրազիդների ստացում և դրանց հակաօքսիդիչ հատկությունների հետազոտություն)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 188-195
|
The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170
|
Условия эффективного химического переноса оксида цинка парами пероксида водорода
2010 | Հոդված/Article
Сборник материалов. “II Международная конференция по химии и химической технологии”, Ереван, 13-17 сентября 2010, с. 145-147
Изменения активности ZnО и ZnS в процессе химической транспортной реакции
2010 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов. VI Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразо¬вании", Россия, Иваново, 21-24 сентября 2010, с. 134
Влияние органических примесей на химический перенос оксида цинка
2010 | Թեզիս/Thesis
Материалы конференции. II научная конференция Армянского химического общества “Новые материалы и процессы”, Ереван-Горис, 4-8 октября 2010, с. 107
Օքսիդների քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ 200oC ցածր ջերմաստիճաններում
2009 | Թեզիս/Thesis
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ, Երևան 2009, 14-17 ապրիլի, էջ 5
Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды
2008 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, Ереван, 2008, т. 61, № 3-4, с. 336-342
Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды
2008 | Հոդված/Article
Тез. докл. на межд. конф. «Совр. проблемы хим. физики». Ереван, октябрь, 21 - 24. 2008. с. 98
Роль паров воды в процессах химического переноса твердых соединений
2008 | Հոդված/Article
Тез. докл. на первой научной конференции Армянского химического общества. Ереван, июль, 17 - 18. 2008. с. 88.
Низкотемпературный химический перенос оксида цинка
2007 | Հոդված/Article
Тез.докл. на межд. конф. по хим. и хим. тех., Ереван, октябрь 22 - 25, 2007, с. 124
Առաքելովա Է. , Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ. , Թադևոսյան Լ. , Բեգլարյան Հ. , Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.
Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ
2007 | Արտոնագիր/Patent
№ 1966 A 2, 2007, էջ 5
Гетерогенная реакция паров пероксида водорда с MgO (MgO-ի հետ ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիների հետերոգեն ռեակցիան)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն)
|
Effect of Water Vapor on Chemical Transport of Zinc Oxide by Hydrogen Peroxide
2006 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry, 2006, vol. 80, №12, p. 1999-2001
Chemical transportation of MgO with H2O2 vapors
2006 | Թեզիս/Thesis
Enikolopov's readings, Yerevan, 2006, 4-7 october, p. 107-108
Закономерности образования промежуточного соединения в реакции паров пероксида водорода с ZnO
2006 | Հոդված/Article
Инф. тех. И упр., 2006, № 1, с. 152 - 157.