Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Գոհար Աշոտի Շահինյան

Ասիստենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 - 2017 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ, հեռակա ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու «Ն-հեպտան – ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ) բևեռային ֆազշրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը» Բ.00.04ՀՀ ԿԳՆ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, 2017թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի «Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական նշանակություն ունեցող համակարգերում» ԳՀԼ, ավագ լաբորանտ
2014 թ-ից այսօր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2017 թ. մարտ-դեկտեմբեր ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի §Ֆիզիկական քիմիա¦ ԳՀԼ,կրտսեր գիտաշխատող
2019 փետրվարից մինչ այժմ ասիստենտ, Ֆարմացիայի ամբիոն, Եվրասիա միջազգային համալսարան
2020 սեպտեմբերից մինչ այժմ ասիստենտ, Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն, Քիմիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական քիմիա, Անօրգանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆիզիկական քիմիա, Կոլոիդ քիմիա, Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա (էլեկտրոնային կլանման, ֆլուորեսցենց և ԻԿ սպեկտրներ)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2016 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 16A-1d01
2017 - 2019 թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ –ԵՊՀ-ՌԴՀԴՀ -06
DAAD կրթաթոշակ, 2020
“Short Term Conference and Travel Grants program”, Calouste Gulbenkian Foundation, 2019

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ 100 ամյակի առթիվ պատվոգիր, 2019
ԵՊՀ բրոնզե մեդալ, 2012

g.shahinyan@ysu.am

G.A. Shahinyan , Z.K. Papanyan, S.A. Markarian
UV-Vis and FT IR study of complex formation between isoniazid and dimethylsulfoxide or diethylsulfoxide
2020 | Թեզիս/Thesis
XVII Международная конференция “Спектроскопия координационных соединений” Краснодар, Россия, 10-13 сентября, 2020, с. 362
Gohar A. Shahinyan , Shiraz A. Markarian, Zakar K. Papanyan
Volumetric, UV–Vis and FT IR Studies of Isoniazid in Diethylsulfoxide Solutions
2020 | Հոդված/Article
Journal of Solution Chemistry, 2020, v. 49, No7-8, pp. 1094-1106
Gohar A. Shahinyan , Karen Yu. Amirbekyan, Heghine H. Ghazoyan , Hasmik R. Sargsyan , Shiraz A. Markarian
Fluorescence anisotropy studies on the Hoechst 33258-DNA interaction: the solvent effect
2020 | Հոդված/Article
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2020, v.38 pp.1-5
Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide
2019 | Հոդված/Article
Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ
The study of molecular interactions in dimethylsulfoxide containing aqueous solutions of acridine orange base by UV-vis and fluorescence spectroscopy
2018 | Թեզիս/Thesis
Conferences Cluster 2018, Suzdal, Russia, 2018, p. 83-84
Изучение комплексообразования хлорида и нитрата меди (II) с диэтилсульфоксидом методом УФ-спектроскопии
2017 | Թեզիս/Thesis
XIV Международная конференция “Спектроскопия координационных соединений” Краснодар, Россия, 2017, с. 263
|
The study of n-heptane/AOT/water+ dimethylsulfoxide reverse micelles using acridine orange base as molecular probe
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 1-2, 33-46 էջ, Հայաստան
Effect of diethylsulfoxide on volumetric properties of sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate microemulsions
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 4, 407-415 էջ, Հայաստան
Effect of diethyl sulfoxide on rheological properties of AOT microemulsions (Դիէթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը AOT-ի միկրոէմուլսիաների ռեոլոգիական հատկությունների վրա)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 3-7
|
Влияние концентрации АОТ на объемные и реологические свойства обращенных мицеллярных систем АОТ/н-гептан/диэтилсульфоксид (ДЭСО)-вода
2015 | Թեզիս/Thesis
XII Всероссийская конференция с международным участием “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах”, Иваново, РФ, 2015, с. 70
Physicochemical properties of n-heptane/AOT/water+ sulfoxide microemulsions
2015 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Current Problems of Chemical Physics”, 2015, p. 165
Effect of the Dioctyl Sodium Sulfosuccinate (AOT) Concentration on the Properties of the AOT–n-Heptane–DMSO–Water Micellar System
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A, Russia, 2015թ․, 89, 10, 1808-1813 pp.
The effect of dimethylsulfoxide on absorption and fluorescence spectra of aqueous solutions of acridine orange base
2015 | Հոդված/Article
Spectrochimica Acta part a-molecular and biomolecular spectroscopy. UK, 2015, 151, 662-666 pp.
Conductivity of reverse micellar systems of AOT/ n-heptane–water+dimethylsulfoxide or diethylsulfoxide at temperature range 20–50ºC (AOT–ն-հեպտան–ջուր+դիմեթիլսուլֆօքսիդ կամ դիէթիլսուլֆօքսիդ շրջված միցելային համակարգի էլեկտրահաղորդականությունը 20–50°C ջերմաստիճանային տիրույթում)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 13-20
|
The study of conductivity of reverse micellar systems of water+dimethylsulfoxide or diethylsulfoxide/AOT/n-heptane
2014 | Թեզիս/Thesis
4-th International Conference of Young Scientists “Chemistry Today-2014”, Yerevan, RA, 2014, p. 100, August 18-22
Volume properties of reverse micellar systems AOT/n-heptane/DMSO-water
2014 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, v. 88, No 5, pp. 858-862
S. A. Markarian , L. A. Tavadyan, G. G. Kocharyan, G. A. Shahinyan
Effect of dimethylsulfoxide medium on electrochemical and antiradical properties of ascorbic acid
2013 | Հոդված/Article
Russian Chemical Bulletin (in Russian), 2013, v. 7, pp. 1625-1629
Volumetric properties of AOT/n-heptane/DMSO-Water reverse micellar systems
2013 | Թեզիս/Thesis
Young scientists’ conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, 27-28 June, 2013, Yerevan RA, Abstracts, p. 30