Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Գևորգ Սերգեյի Գրիգորյան

Դոցենտ | Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ, դիպլոմ գերազանցությամբ
1991թ-ին Հատուկ համակարգչային դասընթացի սերտիֆիկատ
1994 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի ասպիրանտ
2003, 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ մասնագիտական կրթության վկայական

Գիտական աստիճան
2001 թ-ին Քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2006 թ-ին Դոցենտի կոչում քիմիա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1995 թթ. Գիտությունների ազգային ակադեմիայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող
1997 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի դասախոս
1997 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտական թեմայի գիտաշխատող
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կատալիզի ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտական թեմայի ավագ գիտաշխատող
2007 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2010 թ-ին «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի նախագծի իրականացման առաջատար ինժեներ
2010 - 2011 թթ. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի ջրերի և հոսքաջրերի մաքրման արտադրամասի պետ
2010 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2007 թ-ից մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2012 թ-ից մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ
Դեղանյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդներ
Ֆիզիկական քիմիա
Փորձարարական տվյալների վիճակագրական մշակում
Ատոմային աբսորբցիոն անալիզ
Սննդամթերքի ուսումնասիրման մեթոդներ
Հոմոգեն կատալիզ
Էլեկտրաքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի ֆիզիկաքիմիական և օպտիկական մեթոդներ: Հետերոգեն գազաֆազ պրոցեցներ: Կատալիզ: Ջրածնի պերօքսիդի և հիդրոպերօքսիդների մասնակցությամբ ընթացող հետերոգեն պրոցեսներ: Նոր կոմպլեքսային միացությունների ստացում: Ջրի աղազերծում և մաքրում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-199 դրամաշնորհ
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-485 դրամաշնորհ
Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-629 դրամաշնորհ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական քիմիական ընկերության անդամ

Պարգևներ
1990 թ. Պատվոգիր երիտասարդ գիտնականների լավագույն գիտական աշխատանքի համար, Երևանի պետական համալսարան
1993 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն գիտական աշխատանքի համար, ԱՄՆ Հայկական Արհեստակցական Միություն և Երևանի պետական համալսարան
1997 թ. Պատվոգիր գիտական ասպարեզում զգալի հաջողությունների հասնելու, հետազոտողի կարողություններ ու հմտություն ցուցաբերելու համար, ԱՄՆ Հայկական Արհեստակցական Միություն և Երևանի պետական համալսարան

gevsgrig@ysu.am

Complex of Nickel (II) Ion With Tryptophan As a Homogeneous Catalyst in the Decomposition Reaction of Cumene Hydroperoxide in Aqueous Solution
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, Vol. 55, N 2 (255), p. 118-124
Catalytic activity of the cobalt(II) ion with phenylalanine complex in the decomposition reaction of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Ֆենիլալանինի հետ կոբալտի(II) իոնի կոմպլեքսի կատալիտիկ ակտիվությունը ջրային լուծույթում կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 105-111
|
Комплексообразование иона Кобальта (II) с фенилаланином в водной среде
2020 | Թեզիս/Thesis
XVII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений», 10-13.09.2020, с. 363-364, Россия
The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170
|
Kinetics of cumene hydroperoxide catalytic decay in aqueous solution in the presence of copper ion (II) and tryptophan (Պղինձ(II)-ի և տրիպտոֆանի կատալիտիկ ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում ջրային լուծույթում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-80
|
Фазовые равновесия жидкость–газ в системе диизопропилсульфоксид–вода
2018 | Թեզիս/Thesis
КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». 2018, стр. 187
Ատոմային սպեկտրոսկոպիա
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 34 էջ
|
Каталитическая активность комплекса треонина с ионом кобальта (II) на распад гидропероксида кумола в водной среде
2015 | Հոդված/Article
IV международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 229-230 стр.
|
Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ диизопропил- и дибутилсульфоксидов
2014 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2014, т. 88, N 6, с.1074-1075.
Catalytic activity of Cobalt(II) ion and isoleucine complex on decay of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Իզոլեյցինի հետ կոբալտի (II) իոնի առաջացրած կոմպլեքսի կատալիզային ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման հանդեպ ջրային միջավայրում)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 15-19
|
Комплексообразование и бинарные взаимодействия с водой в системе ион металла (II)+аминокислота+гидропероксид+H2O
2013 | Թեզիս/Thesis
III международная научная конференция по химии и химической технологии, Ереван, 16-20 сентябрь, 2013, Сборник материалов, с. 474-475
Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ в системе дипропилсульфоксид-вода в интервале 303.15-323.15 К
2013 | Հոդված/Article
Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 2, с. 211-214.
Комплексообразование иона меди (II) с лейцином и изолейцином в водной среде
2013 | Հոդված/Article
“Химический журнал Армении”, т. 66, N 1, 2013, с. 148-151.
Некоторые термодинамические параметры дипропил- и диизопропилсульфоксидов
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с. 195-196.
Изучение каталитической активности комплекса иона никеля(II) с лейцином на распад гидропероксида кумола в водной среде (Լեյցինի հետ նիկել(II)իոնի համակարգի կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա ջրային լուծույթում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 13-17 (ռուսերեն)
|
Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն)
|
Լ. Ա. Խաչատրյան, Ս. Գ. Ղազարյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Վ. Դ. Տոնոյան, Գ. Ս. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան
Присоединение малеинового ангидрида к лаку этиноль (Մալեինաթթվի անհիդրիդի միացումը էթինոլ լաքին)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 20-28 (ռուսերեն)
|
Применение сульфатизирующего обжига в процессах комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллического концентрата (Սուլֆատացնող բովման կիրառումը բազմամետաղային խտանյութից արժեքավոր բաղադրիչների համալիր կորզման պրոցեսներում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն)
|
Каталитическое влияние иона кобальта (II) на кинетику реакции гидропероксида кумола с метионином в водной среде (Կոբալտի իոնի (II) կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի հետ մեթիոնինի ռեակցիայի կինետիկայի վրա ջրային միջավայրում)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
О природе промежуточного соединения в реакции ZnO + H2O2.
2007 | Հոդված/Article
Ж. физ. хим., 2007, № 8, с.1-6.
Григорян Г. С. , Асатурян Р. А., Варданян Е. Я., Григорян С. К.
Димеризация комплексов Cu2+ с лимонной кислотой в водныx раствораx
2007 | Հոդված/Article
Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 275
Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն
2007 | Հոդված/Article
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:
Синтез и исследование комплексов металлов(II) с лизином в водной среде.
2007 | Հոդված/Article
Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 276
Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Գրիգորյան , Կ. Մ. Երիցյան
Исследование и синтез клеевой композиции низкотемпературного отверждения (Ցածր ջերմաստիճանային պնդացմամբ սոսնձային բաղադրանյութերի ուսումնասիրությունը և սինթեզը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
Комплексообразование лизина с ионами металлов (II) и влияние комплексов на распад гидропероксида кумола в водной среде
2005 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, 2005, т. 58, № 4, с. 12 - 20
Влияние умственно-эмоциоалього напряжения на содержание электролитов в слюне старшеклассников
2004 | Հոդված/Article
Генетика и санитария, №4, 2004, с.46-48
Механизм комплексообразования и распада ГПК в присутствии комплексов - Лизин
2003 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2003, т. 3, с. 148 - 157
Catalitic activity of Serine complexes with Metal Jons (II) on the Cumene
2003 | Հոդված/Article
Hydroperoxide elecomposition in aqueous solutions. - Within the Framework of the Awniversary International Scientific Conferense of SEUA Enicolopov's Readings. State Engineering University of Armenia, Erevan, 2003, p. 66.
Асатурян Р. А., Григорян Г. С. , Петросян Г. Г. , Варданян Е. Я., Григорян С. К.
Кинетика распада гидропероксида кумола под влиянием метионина в присутствии, и в водной среде.
2002 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2002, 3, 174 - 179
Asaturian R. A., Petrosyan G. G. , Grigorian G. S. , Vardanyan E. Ja., Grigorian S. K.
The Mechanism of Cumene Hydroperoxide decay under th inflluerance of Methyonine
2002 | Հոդված/Article
Information Technologies and Managment, 2002, 3, 167 - 173
Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
2002 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52
Թթվահիմնային տեսության զարգացման համառոտ ակնարկ
2001 | Հոդված/Article
Բնագետ հանդես, 2001, 1 - 2, 6 - 7
Зейтагян Г. М., Գրիգորյան Ս. Կ. , Գրիգորյան Գ. Ս. , Арзуманян Г.
Исследование диатомитов и получение на их основе носителей для хроматографии и катализаторов
2001 | Հոդված/Article
Сб. Тезисов Конференции «Ениколоповские чтения», Ереван, 2001, с. 63.
Синтез и исследование каталитически активных на распад гидропероксидов аминокислотных комплексов в водных растворах
2001 | Հոդված/Article
Гос. инженер. университет Армения, Ениколоповские чтения. Сборник Тезисов, Ереван, 2001, с. 42.
Взаимодействие паров пероксида кумола с хлоридами калия и меди (II)
2001 | Հոդված/Article
Тез.докл. на науч.конф.“Ениколоповские чтениа” Ереван, 2001, с.71
Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
2000 | Հոդված/Article
Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.
Комплексообразование лизина с М (II) и каталитическая активность образовавшихся комплексов на распад ГПК в водной среде
2000 | Հոդված/Article
Конверсионный потенциал Армении и программы МИТЦ Международный семинар 2 - 7 окт. 2000 г., Тезисы докладов, Ереван, 2000 г., с. 107
Взаимодействие паров гидропероксида трет-бутила и дитрет-бутилпероксида с кристалическими хлоридами калия и меди (II)(Երրորդային բութիլհիդրոպերօքսիդի և դիերրորդային-բութիլպերօքսիդի գոլորշիների փոխազդեցությունը կալիումի և պղնձի(II) բյուրեղական քլորիդների հետ)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 65-67 (ռուսերեն)
|
Особенности взаимодействия паров органических пероксидов с хлоридами калия и меди (II)
2000 | Հոդված/Article
Тез.докл. на Все-арм. симп. “Химия на пороге XI века”, Ереван, 2000, с.160
Кинетические закономерности накопления комплекса в газовой фазе при распаде паров пероксида водорода на поверхности хлорида калня
2000 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, т. 53, № 1-2, 2000, с.3-10
Գ. Ս. Գրիգորյան , Ն. Յա. Սարգսյան, Ա. Ն. Աբրահամյան, Է. Գ. Սարգսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան
Возможные химические процессы в солевых пещерах с участием пероксида водорода (Աղային քարանձավներում ջրածնի պերօքսիդի մասնակցությամբ հնարավոր քիմիական պրոցեսները)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 61-64 (ռուսերեն)
|