Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Հրանուշ Հերբերտի Դարբինյան

Դոցենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Որոշ օրգանական հիմնային ներկանյութերի կիրառումը ոսկու և պալադիումի մեկ և երկու բևեռացված էլեկտրոդներով ամպերաչափական որոշման համար»
1999 թ-ի հուլիս, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ,
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2007 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Անալիտիկ քիմիա» (բակալավրիատ),
«Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ»,
«Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»,
«Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ»,
«Իոնընտրական էլեկտրոդներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի էլեկտրաքիմիական և լուսաչափական եղանակները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Потенциометрическое и амперометрическое определение золота (III) и платины (IV) аллил- и фенилтиомочевинами
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2015, 68, 226-232 էջ
|
A study of the interaction between rhenium(VII) and allylthiourea by spectrophotometry (Ալիլթիոմիզանյութի հետ ռենիում(VII)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 3-7
|
Study of chromium(VI) interaction with 2-(3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio)acetic acid (2-(3-Ազեպամ-1-իլ)-2- -հիդրօքսիպրոպիլթիո)քացախաթթվի հետ քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության հետազոտությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 13-17
|
H.H.Darbinyan, A.S.Galstyan, H.G.Khachatryan
Study of chromium(VI) interaction with 2-[3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio]acetic acid
2013 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, 2013, v.3, pp.13-17.
Исследование взаимодействия церия(IV) с фенилтиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии и амперометрического титрования
2010 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, т.63, No.1, с.81-86
Изучение взаимодействия таллия(III) и таллия(I) с фенилтиомочевиной и их определение методами потенциометрического и амперометрического титрования
2010 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, т.63, No.3, с.334-339
Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն)
|
Изучение взаимодействия хрома(VI) с тиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии, амперометрии и его определение в хромсодержащей руде
2009 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.3-4, с.355-361
Взаимодействие ртути(II) с аллил- и фенилтиомочевинами и её определение в ртутьсодержащей руде
2009 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.1-2, с.106-110
Определение хрома (VI) тетраметилтионином методом амперометрического титрования (Քրոմ (VI)-ի որոշումը տետրամեթիլթիոնինով ամպերաչափական տիտրման եղանակով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 65-67 (ռուսերեն)
|
Определение серебра в фотопленке аллил- и фенилтиомочевинами методами потенциометрического и амперометрического титрования (Արծաթի որոշումը ֆոտոժապավենում և ալիլ- ֆենիլթիոմիզանյութերով պոտենցաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 57-60(ռուսերեն)
|
Исследование взаимодействия меркуро-иона с тиомочевиной (Թիոմիզանյութի հետ մերկուրո-իոնի փոխազդեցության հետազոտությունը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն)
|
«Биамперометрическое» и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом
2007 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2007, No.2, c.88-91
Изучение взаимодействия палладия(II) с меркуронитратом и его определение методом амперометрического титрования с одним и двумя поляризованными электродами
2007 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2007, т.60, № 3, с.464-470
"Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն)
|
Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ.Հ Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ.Խաչատրյան
Амперометрическое определение палладия (II) аллилтиомочевиной (Պալադիում (II)-ի ամպերմետրական որոշումը ալիլթիոմիզանյութով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն)
|
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Изучение взаимодействия селена(IV) с аллилтиомочевиной и его определение методом амперометрического титрования
2006 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2006, т.59, № 2, с.41-47
Амперометрическое определение палладия(II) аллилтиомочевиной
2006 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2006, № 1, с.86-89
Амперометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-дифенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 2, с.71-74
Հ. Հ. Դարբինյան , Ս. Վ. Վարդանյան
Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2005 | Գիրք/Book
Երեվան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005, 73 էջ
Амперометрическое определение палладия(II) фенилтиомочевиной
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, No.1, с.139-142
Спектрофотометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-фенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2005, т.58, № 4, с.26-31
Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն)
|
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевины как реагенты для амперометрического определения селена(IV)
2004 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2004, т.57. No.3, с.30-35.
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевинами
2004 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2004, No.1, с.137-140
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Թելուր(IV)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 137-140 (ռուսերեն)
|
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Спектрофотометрическое и амперометрическое определение селена(IV) и теллура(IV) фенилтиомочевиной (Սելեն (IV)-ի և թելուր (IV)-ի սպեկտալուսաչափական և ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 86-92(ռուսերեն)
|
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Амперометрическое титрование селена(IV) тиомочевиной
2003 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2003, т.56. No.1-2, с.53-56
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Амперометрическое определение теллура (IV) тиомочевиной (Տելուր (IV)-ի ամպերաչափական որոշումը թիոմիզանյութով)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 78-81 (ռուսերեն)
|
Основные органические красители как амперометрические реагенты. XV. Изучение электрохимического поведения тетра-, три- и диметилтионинов на твердых электродах (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ: XV)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 52-55 (ռուսերեն)
|
Основные органические красители как амперометрические реагенты. XIV. Исследование взаимодействия анионных комплексов золота (III) и палладия (II) с сафранином T (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ: XIV)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 100-102 (ռուսերեն)
|
Основные органические красители как ампрометрические реагенты XIII. Амперометрическое определение палладия толуидиновым голубым с одним и двумя поляризованными электродами. (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 36-39 (ռուսերեն)
|