Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Լիլիթ Հակոբի Արիստակեսյան

Գիտաշխատող | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, քիմիկոսի որակավորմամբ
1977 - 1987 թթ. Երևանի թիվ 20 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1992 - 1993 թթ. 92-1130 Թեմայում, որպես ինժեներ
1993 - 2005 թթ. Ամբիոնում գործող գիտական թեմայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից առ այժմ «Ազոտ-, ծծումբ-, թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա» բազային ֆինանսավորմամբ գիտահետազոտական լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն (բառարանով)

Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան , Ռ. Մ. Հակոբյան, Գ. Ս. Մելիքյան
Synthesis of new 3-cyanopyridine-2(1H)-ones with unsaturated substituents at C-4 (Նոր 3-ցիանոպիրիդին-2(1H)-օնների սինթեզը C-4 դիրքում չհագեցած տեղակալիչներով)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 9-13
|
Facile synthesis of 5(6)-phenyl substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones (5(6)-ֆենիլտեղակալված թիենա[2,3-d]պիրիմիդին-4-ոնների սինթեզի հեշտ եղանակ)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 8-12
|
Facile approach to the synthesis of substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones
2012 | Հոդված/Article
Heterocyclic comm. (4).Volume 18, Issue 5-6, p. 253-256, ISSN (Online) 2191-0197, DOI: 10.1515/hc-2012-0095, November 201
Новый подход к синтезу 3-n-замещенных тиенопиримидин-4-онов на базе эфиров аминотиофенкарбоновых кислот (Ամինոթիոֆենկարբոնաթթուների էսթերների հիման վրա 3-n-տեղակալված թիենապիրիմիդին-4-ոների ստացման նոր մոտեցում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 30-35(ռուսերեն)
|
Новый подход к синтезу 3-замещенных хиназолин-4-онов на базе антранилового эфира (Նոր մոտեցում անտրանիլաթթվի էսթերի հիման վրա 3-տեղակալված քինազոլին-4-ոնների ստացմանը)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 33-37 (ռուսերեն)
|
Գ.Ս.Մելիքյան , Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Լ.Հ.Արիստակեսյան , Ա.Ա.Ավետիսյան
3-Արիլ-4-խինազոլինոնների ածանցյալների ստացման եղանակ
2004 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ արտոնագիր. N1466 A2, 06.07.2004թ
Г. С. Меликян , А. А. Аветисян, А. А. Ованнисян, Л. А. Аристакесян
Синтез и исследование новых производных γ3-бутенолидов с непредельными заместителями
2001 | Հոդված/Article
«Информационные Технологии и Управление», Ереван, 2001, No. 1, с. 38-40
Г. С. Меликян , А. А. Аветисян, А. А. Ованнисян, Л. А. Аристакесян
Синтез новых производных дицианометилендигидрофуранов
2001 | Հոդված/Article
«Информационные Технологии и Управление», Ереван, 2001, No. 3, с. 123-126
Г. С. Меликян , А. А. Аветисян, Л. А. Аристакесян , А. О. Пироян
Синтез и исследование новых производных γ-лактамов
2001 | Հոդված/Article
Синтез и исследование новых производных γ-лактамов. Информaционные Технологии и Управление, Ереван, 2001, No. 1, с. 59-61