Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Լիլիթ Պապինի Համբարձումյան

Լաբորանտ | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի բաժին,
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի բաժին, քիմիա մագիստրոսի որակավորում
1987 - 1997 թթ. ք. Երևան Նաիրի Զարյանի անվան թիվ 130 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու.
Թեկնածուական թեզ` «Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների նուկլեոֆիլ տեղակլաման ռեակցիաները» 2010 թ. ՕԴՔԳՏԿ

Աշխատանքային գործունեություն
2002 - 2003 թթ. Գայի անվան միջնակարգ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
2004 - 2011 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի բազային լաբորատորիայի գիտաշխատող
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինի քիմիա: Նոր կենսաբանորեն ակտիվ հետերոպոլիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ նրանց բազայի վրա:
2004 - 2008 թթ. «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով նյութերի ստացում» (կոդ` 041027) ՀՀ պետական նպատակային ծրագրի գիտաշխատող
2004 թ-ից մինչ այժմ օրգանական քիմիայի ամբիոնում բազային լաբորատորիայի գիտաշխատող:

Անդամակցություն
Հայկական քիմիական ընկերության և կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցացիայի անդամ,

Պարգևներ
Հավաստագիր «Երիտասարդ գիտնականների ներդրում կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում» խորագրով երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի մասնակցության համար. 2010.
Լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ԱԳ-ԳՖԱ-Գ.Ծ.1. 2011
Հավաստագիր «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում ենք գիտության ֆինասավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության կողմից միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար. 2012.

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

lilit_hambardzumyan@ysu.am

K. Grigoryan , H. Shilajyan, I. Aleksanyan, Z. Grigoryan, L. Hambardzumyan
The Effect of Dimethylsulfoxide on the Fluorescence Properties of Some 4-Hydroxyquinolines
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, Vol. 55, N 2 (255), p. 112-117
Synthesis of Hetarylquinolines from 2-{[(4-Methylquinolin- 2-yl)sulfanyl]acetyl}-N-phenylhydrazine-1-carbothioamides
2018 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, Vol 54; Number 9, 1402-1405 pp.
Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)--ylidene and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquinolines on the bases of corresponding phenylhydrazinecarbothioamide
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts: International congress on heterocyclic chemistry "Kost-2015", 2015, p. 268
Synthesis of Hetarylquinolines from 4-(4-Hydroxy- 2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, Russia, 2015, 51 (7), 1046–1049 pp.
2-methyl-4-chloro(mercapto)-6(8)-methoxyquinoline interaction with sulfur nucleophiles and benzyl chlorides (2-Մեթիլ-4-քլոր(մերկապտո)-6(8)-մեթօքսիխինոլինների փոխազդեցությունը S-նուկլեոֆիլների և բենզիլքլորիդների հետ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 8-12
|
Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines (Բենզտեղակալված 2-(2-մերկապտաֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 3-5
|
Interaction of benz-substituted 2-chloro-4-methylquinolines with 2-mercaptoaniline
2013 | Թեզիս/Thesis
Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
Synthesis of new nitrogen-containing hetero polycyclic compounds range of quinoline
2013 | Թեզիս/Thesis
XIV European Symposium on Organic Reactivity Prague, Czech Republic, September 1-6, 2013, p. 96
Synthesis benz-substituted 2-(2-methylquinol-4-ylthio)acetic acids and their esters
2013 | Թեզիս/Thesis
III International Scientific Symposium. New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 69
Interaction of benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines with S-nucleophiles
2013 | Թեզիս/Thesis
III International Scientific Symposium New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 118
Synthesis and transformations of 2-(4-ethoxycarbonylphenylamino)- and 2-(2-carboxyphenylamino)-4-methylquinolines
2013 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 12, 1851-1853
Synthesis of 2-(hydroxyphenylamino)- and 2-(aminophenylamino)-4-methylquinolines and N,N′-bis(4-methylquinolin-2-yl)benzenediamines
2013 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 4, 559–562
«Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում» առարկայից լաբորատոր աշխատանք
2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևանա 2013
Synthesis of new sulfur-containing hetero polycylic compounds range of quinolone
2013 | Թեզիս/Thesis
3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 80
Синтез и превращения бенз-замещенных 2-(4-1токсикарбонилфениламино)- и 2-(2(4)-карбоксифениламино)-4-метилхинолинов
2012 | Թեզիս/Thesis
III Научная конференция Армянского химичского общества (международным участием) “Успехи в области органической и фармацефтической химии” октябр 3-6, 2012 г, Ереван, էջ 73
Превращения замещенных в бензольном кольце 2-метил-4-хлорхинолинов в присутствии аминокислот (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների փոխարկումն ամինաթթուների ներկայությամբ)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Новые производные хино¬ли¬нов на основе бенз-замещенных (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)пропионовых кислот (Խինոլինի նոր ածանցյալներ բենզ-տեղակալված (4-հիդրօքսի-2-մեթիլխինոլ-3-իլ)պրոպիո-նաթթուների բազայի վրա)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 61-64 (ռուսերեն)
|
2-(Ֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզը և փոխարկումները
2010 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս էջ 155
Синтез замещенных в бензольном кольце 1-(2-метилхинол-4-ил)тиосемикарбазидов
2010 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 576-578
Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 4-гидразино-2-метилхинолинов
2010 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2010, vol. 46, N3, с. 433-436
Малакян М.Г., Баджинян С.А., Вардеванян Л.А., Григоян Д.С., Егиазарян Д.Э., Аветисян А.А., Алексанян И.Л. , Амбарцумян Л.П. , Саргсян К.С.
Изучение антиоксидантной, антигемолитической активности производных хинолина на модели окидатибного повреждения мембран эритроцитов
2009 | Հոդված/Article
Химико-фарм. ж., 2009, N 1, с. 8-11
Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 2-бромметил-4-метил-2-хлор-2,3-дигидрофуро[3,2-с]хинолинов
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 11, с.1668-1671
Синтез замещвнных в бензольном кольце 4-[(2-аминофенил)тио]-, 4-[(2-меркапто-фенил)амино]-2-метилхинолинов и (4E)-4-[(2-меркаптофенил)амино]-2-метил-1,4-дигидрохинолинов
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 5, с. 723-727
С. А. Баджинян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , Л. П. Амбарцумян , К. С. Саргсян
Изучение антирадикальной активности производных хинолина на модели радиационновызваного гемолиза эритроцитов
2007 | Թեզիս/Thesis
Новые полимеры и радиопротекторы для биологии и медицины, Ереван, 8-10 октября, 2007, с. 30-32
Синтез и превращения замещенных в бензольном кольце 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)-2-метилхинолинов и их флуоресцентные свойства
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1058-1062
Синтез замещенных в бензольном кольце 4-(гидроксифениламино) и 4-(ами-нофениламино)-2-метилхинолинов
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1054-1057
Մ. Հ. Մալաքյան, Լ. Ա. Վարդևանյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան , Լ. Պ. Համբարձումյան , Կ. Ս. Սարգսյան
Նոր խինոլինային ածանցյալների հակաօքսիդանտային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը
2007 | Թեզիս/Thesis
Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007, էջ 54-55
Синтез 6-бром-, 8-хлорпроизводных 4-(гидрокси¬фениламино‎)- и 4-(аминофениламино‎)-2-метил¬хинолинов (4-(հիդրօքսիֆենիլամինո)- և 4-(ամինոֆենիլամինո)-2-մե- թիլխինոլինների 6-բրոմ-, 8-քլորածանցյալների սինթեզ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 107-111 (ռուսերեն)
|
С. А. Баджинян, М. Г. Малакян, Д. С. Григорян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян , Л. П. Амбарцумян , К. С. Саргсян
Синтез производных хинолинов и их антиоксидантной и антигемологической активности
2006 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. VII международная конфер. биоантиоксидахт, Москва 25-26 окт. 2006, с. 64-65
Синтез и превращения 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)хинолинов
2005 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 5, с. 786-787
Синтез замещенных 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов и 4-меркаптохинолинов
2005 | Հոդված/Article
ЖОрХ 2005, т. 41, вып. 5, с. 783-785
Синтез 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов
2004 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 3, с. 434-435