Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Սերգեյ Կոստանդի Գրիգորյան

Ավագ գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ
Կրթություն
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1954 - 1959 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Исследование кинетики реакций гидроперекиси кумола с аминами в водныx раствораx», 1966 թ., 23 մարտի: Ն. Ի. Լոբաչեվսկու անվան Գորկու Պետական համալսարանի դիսերտացիաներ պաշտպանության մասնագիտացված Խորհուրդ:
Դոկտորական` «Влияние гидропероксидов с аминосоединениями и иx комплексов»

Աշխատանքային փորձ
1959 թ. ԵՊՀ լաբորանտ
1960 - 1961 թթ. ինժեներ - հետազոտող` «Կանազ»
1961 - 1964 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1965 - 1967 թթ. ԵՊՀ գիտաշխատող, ասիստենտ
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ դեկանի տեղակալ
1972 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2007 թ-ից մինչև հիմա` պրոֆեսոր
Վերապատրաստում` 2 - 4 ամսով Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում` 1973, 1975, 1977, 1981, 1985 թթ.:

Կարդացվող դասընթացներ
«Ֆիզկոլ քիմիա», «Ֆիզիկական քիմիա»
«Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Հոմոգեն կատալիզ»
«Կոորդինացիոն միացությունների քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա, կատալիզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS, 94 - 771, 1996 - 1998 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ,
Քիմիա - տեխնոլոգիական ասոցացիայի անդամ,
ՀՀ ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ,
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ:

Պարգևներ
Մեդալ «Отличник гражданской обороны СССР» վկայական Nº 71, 30,04,1984 թ.
ԵՊՀ մեդալ` տրված 30,07,1994 թ.

anorgkim@ysu.am

Ս. Գրիգորյան , Ռ. Հարությունյան
Կրթությունը, գիտությունը և իշխանությունը (շարունակություն)
2021 | Հոդված/Article
«Գիտություն», 2021, թիվ 7-8 (355-356), էջ 5
Ս. Գրիգորյան , Ռ. Հարությունյան
Կրթությունը, գիտությունը և իշխանությունը
2021 | Հոդված/Article
«Գիտություն», 2021, թիվ 6 (354), էջ 4
Ս. Գրիգորյան , Ռ. Հարությունյան
Հայ քիմիկոսներ
2021 | Գիրք/Book
Կենսագրական հանրագիտարան, ԵՊՀ հրատ., 2021, Հայաստան
The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170
|
Kinetics of cumene hydroperoxide catalytic decay in aqueous solution in the presence of copper ion (II) and tryptophan (Պղինձ(II)-ի և տրիպտոֆանի կատալիտիկ ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում ջրային լուծույթում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-80
|
Каталитическая активность комплекса треонина с ионом кобальта (II) на распад гидропероксида кумола в водной среде
2015 | Հոդված/Article
IV международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 229-230 стр.
|
Catalytic activity of Cobalt(II) ion and isoleucine complex on decay of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Իզոլեյցինի հետ կոբալտի (II) իոնի առաջացրած կոմպլեքսի կատալիզային ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման հանդեպ ջրային միջավայրում)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 15-19
|
Thermographic research of thorium tetrafluoride–cesium fluoride system in melt (Թորիումի քառաֆտորիդի և ցեզիումի ֆտորիդի հալույթային համակարգի ջերմագրաֆիական հետազոտությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 18-20
|
Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը )
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17
|
Физико-химические исследования плавкостной системы Rb3TbF6-Rb3AlF6
2013 | Հոդված/Article
III Международная конференция по химии и химической технологии, ИОНХ. Ереван 2013., с.180-181
Изучение каталитической активности комплекса иона никеля(II) с лейцином на распад гидропероксида кумола в водной среде (Լեյցինի հետ նիկել(II)իոնի համակարգի կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա ջրային լուծույթում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 13-17 (ռուսերեն)
|
Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից երկաթի արսենատի նստեցումը
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 61-63
|
Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Գ. Թոռչյան, Գ. Լ. Գրիգորյան , Ժ. Ի. Աբրահամյան
Получение алюмин¬аммониевых квасцов из алюминийсодержащих отходов (Ալյումին պարունակող թափոններից ալյումինամոնիումային շիբի ստացումը)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 57-60 (ռուսերեն)
|
Термографическое исследование системы трихлорид тербия–хлорид натрия в расплаве (Տերբիումի եռքլորիդ–նատրիումի քլորիդ համակարգի թերմոգրաֆիական ուսումնասիրությունը հալույթում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 59-61 (ռուսերեն)
|
Извлечение висмута из конверторных пыллей медеплавительного производства
2010 | Հոդված/Article
II Международная конференция по химии химической технологии. 2010.
Применение сульфатизирующего обжига в процессах комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллического концентрата (Սուլֆատացնող բովման կիրառումը բազմամետաղային խտանյութից արժեքավոր բաղադրիչների համալիր կորզման պրոցեսներում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն)
|
Извлечение висмутата из конверторных пылей медеплавительного производства
2010 | Հոդված/Article
Материалы II Международной конференции по химии и химической технологии, 13-17 сентября, изд. Института обшей и неорганической химии, Ереван 2010, с. 215-216.
Комплексообразование хрома (III) с винной кислотой в водном растворе (Քրոմ(III)-ի կոմպլեքսագոյացումը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 18-22 (ռուսերեն)
|
Каталитическое влияние иона кобальта (II) на кинетику реакции гидропероксида кумола с метионином в водной среде (Կոբալտի իոնի (II) կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի հետ մեթիոնինի ռեակցիայի կինետիկայի վրա ջրային միջավայրում)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Տ.Վ. Բալայան, Է.Ե. Ղափանցյան, Գ.Մ. Զեյթաղյան, Ռ. Ա. Սարգսյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Определение состава и устойчивости цитратных комплексов молибдена (VI) (Մոլիբդեն(VI)-ի լիմոնաթթվային կոմպլեքսի բաղադրության և կայունության հաստատունների որոշումը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 74-79 (ռուսերեն)
|
Балаян.Т. В., Капанцян Э. Е., Зейтагян Г. М., Саркисян Р. А. , Григорян С. К.
Определение состава и устойчивости цитратных комплексов молибдена (VI)
2008 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ. Химия и биология, вып. 2, 2008.
Капанцян Э. Е., Саркисян Р. А. , Григорян С. К. , Балаян Т. В., Багдасарян С. Д.
Комплексообразование Te (IV) с винной кислотой
2008 | Հոդված/Article
Сборник тезисов докладов, Актуальные проблемы химической науки, Армения, Ереван, 2008, июль 17 - 18, с. 107
Տ. Վ. Բալայան, Է. Ե. Ղափանցյան, Ռ. Ա Սարգսյան , Գ. Մ. Զեյթաղյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Растворимость вольфрамовой кислоты в зависимости от pH раствора (Վոլֆրամային թթվի լուծելիությունը կախված լուծույթի pH-ից)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 80-84 (ռուսերեն)
|
Григорян С. К. , Капанцян Э. Е., Балаян Т. В., Багдасарян С. Д., Зейтагян Г. М.
Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе
2007 | Հոդված/Article
Уч. Записки ЕГУ (естест. науки), 2007, 1, 67 - 71
Գրիգորյան Ս. Կ. , Ադամյան Ռ. Խ.
Թթվածին և օզոն
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007 թ., էջ 1 - 47
Григорян Г. С. , Асатурян Р. А., Варданян Е. Я., Григорян С. К.
Димеризация комплексов Cu2+ с лимонной кислотой в водныx раствораx
2007 | Հոդված/Article
Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 275
Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն
2007 | Հոդված/Article
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:
Ликвидус тройной системы Na2AlF6 - KMgF3 - KCaF3
2007 | Հոդված/Article
Вестник Инженерний Академии Армении, 2007, т. 4, 1, 139 – 141
Синтез и исследование комплексов металлов(II) с лизином в водной среде.
2007 | Հոդված/Article
Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 276
Балаян Т. В., Капанцян Э. Е., Зейтагян Г. М., Саркисян Р. А. , Григорян С. К.
Комплехсообразование вольфрама (YI) с лимонной кислотой в водном растворе (сообщение 2)
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление Энциклопедия - Арменика, Ереван, 2007, вып. 5, с. 52 - 58.
Քսենոնի ենթախմբի տարրերի քիմիան
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բնագետ, 1 - 2, 2007, էջ 18 - 25
Լ. Ե. Սարգսյան, Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Поведение легированных свинцовых анодов в процессе электроизвлечения из сернокислых растворов выщелачивания (Լեգիրացված կապարային անոդների վարքը պղնձի ծծմբաթթվային տարրալուծման լուծույթներում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն)
|
Լ.Ե. Սարգսյան, Մ.Վ. Մարտիրոսյան, Ա.Է. Դանիելյան, Ս.Կ. Գրիգորյան
Электрохимические и коррозионные свойства микрокристаллического сплава цинк–свинeц (Ցինկ–կապար միկրոբյուրեղային համաձուլվածքի էլեկտրաքիմիական և կոռոզիոն հատկությունները)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 86-90 (ռուսերեն)
|
Комплексообразование хрома (III) c салицилатом натрия в водном растворе (Քրոմ (III)-ի կոմպլեքսագոյացումը նատրիումի սալիցիլատի հետ ջրային լուծույթում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն)
|
Է. Ե. Ղափանցյան, Տ. Վ. Բալայան, Ս. Դ. Բաղդասարյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе (Մոլիբդեն (VI)-ի փոխազդեցությունը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն)
|
Ազնիվ գազեր
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բնագետ, 3 - 4, 2006, էջ, 50 - 54:
Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Գրիգորյան , Կ. Մ. Երիցյան
Исследование и синтез клеевой композиции низкотемпературного отверждения (Ցածր ջերմաստիճանային պնդացմամբ սոսնձային բաղադրանյութերի ուսումնասիրությունը և սինթեզը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Հ. Ն. Ենգիբարյան, Մ. Լ. Երիցյան
Хелатные комплексы 1,3-дикарбэтоксиметилизоцианурата с ионами металлов Ni^2+, Co^2+, Cu^2- (1,3-դիկարբէթօքսիմեթիլիզոցիանուրատի խելատային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը Ni^2+, Co^2+, Cu^2- մետաղների իոնների հետ)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 143-146 (ռուսերեն)
|
Комплексообразование лизина с ионами металлов (II) и влияние комплексов на распад гидропероксида кумола в водной среде
2005 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, 2005, т. 58, № 4, с. 12 - 20
Взаимодействие трихлорида тербия с хлоридами цезия, рубидия и калия.
2005 | Հոդված/Article
Информационные технологии и Управл., Ереван, 2005, вып. 2, с.134 - 138
Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Լ. Երիցյան
Взаимодействия метилольных производных мочевины с солями Co(II) и Ni(II) (Միզանյութի մեթիլոլային ածանցյալների փոխազդեցությունը Co(II)-ի և Ni(II)-ի աղերի հետ)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 66-70 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Լ. Ե. Սարգսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Влияние структуры фазовой пленки на коррозионные свойства нерастворимых анодов на основе свинца. (Ֆազային թաղանթի կառուցվածքի ազդեցությունը չլուծվող կապարե անոդների կոռոզիոն հատկությունների վրա )
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն)
|
Adamyan R. Kh. , Grigoryan S. K. , Nersisyan S. A,, Babayan G. G.
Interaction in the K2TiF6 - Rb3AlF6 - Rb3PrF6 Triple System
2004 | Հոդված/Article
Chemical and Environmental Research, 2004, 13 (1and2), p.173 - 175
Ընդհանուր և անօրգանմական քիմիայի պրակտիկում
2004 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2004
Механизм комплексообразования и распада ГПК в присутствии комплексов - Лизин
2003 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2003, т. 3, с. 148 - 157
Catalitic activity of Serine complexes with Metal Jons (II) on the Cumene
2003 | Հոդված/Article
Hydroperoxide elecomposition in aqueous solutions. - Within the Framework of the Awniversary International Scientific Conferense of SEUA Enicolopov's Readings. State Engineering University of Armenia, Erevan, 2003, p. 66.
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի պրակտիկում
2003 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003
Ա. Հ. Նորավյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Լ. Երիցյան
Модификация поливинилацетатной водной дисперсии продуктами разложения каолинита (Կաոլինիտի քայքայման նյութերով պոլիվինիլացետատային ջրային դիսպերսիայի մոդիֆիկացիան)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 65-69 (ռուսերեն)
|
Ռ. Տ. Մկրտչյան , Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Роль газовой атмосферы, образующейся внутри зерен гидраргилита и пирита при термическом разложеннии материала (Հիդրարգիլիտի և պիրիտի հատիկների ներսում ջերմային քայքայման ժամանակ առաջացող գազային մթնոլորտի դերը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 135-137 (ռուսերեն)
|
Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան , Կ. Ա. Տեր-Առաքելյան, Հ. Գ. Բաբայան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Физико-химическое исследование систем из фторитратов и фторалюминатов щелочных металлов. Диаграмма плавкости системы Rb3AlF6-K3YF6 (Ալկալիական մետաղների ֆտորիտրատներից և ֆտորալյումինատներից բաղկացած համակարգի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները Rb3AlF6-K3YF6 համակարգի հալման դիագրամը)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 61-64 (ռուսերեն)
|
Синтез и свойства простых гидромолибдатов редкоземельных элементов
2002 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, Ереван, 2002, т. 55, №3, с. 67-73
Ընդհանուր քիմիա
2002 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան, 2002
Մ. Գ. Թոռչյան, Ա. Կ. Մխիթարյան, Տ. Ռ. Սարգսյան, Ժ. Ի. Աբրահամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Ալյումին պարունակող թափոններից նպատակային նյութերի ստացում
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 83-87
|
Թոռչյան Մ. Գ., Գրիգորյան Ս. Կ. , Մխիթարյան Ա. Կ., Սարգսյան Տ. Ռ., Աբրահամյան Ժ. Խ.
Ալյումին պարունակող թափոններից նպատակային նյութերի ստացում
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2002, 2, 83 - 87
Асатурян Р. А., Григорян Г. С. , Петросян Г. Г. , Варданян Е. Я., Григорян С. К.
Кинетика распада гидропероксида кумола под влиянием метионина в присутствии, и в водной среде.
2002 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2002, 3, 174 - 179
Asaturian R. A., Petrosyan G. G. , Grigorian G. S. , Vardanyan E. Ja., Grigorian S. K.
The Mechanism of Cumene Hydroperoxide decay under th inflluerance of Methyonine
2002 | Հոդված/Article
Information Technologies and Managment, 2002, 3, 167 - 173
Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
2002 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52
Физико-химическое исследование системы PrCl,-Na2Mo04-H20
2001 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление, Ереван, 2001, т. 2, №3, с. 109-118
Թթվահիմնային տեսության զարգացման համառոտ ակնարկ
2001 | Հոդված/Article
Բնագետ հանդես, 2001, 1 - 2, 6 - 7
Зейтагян Г. М., Գրիգորյան Ս. Կ. , Գրիգորյան Գ. Ս. , Арзуманян Г.
Исследование диатомитов и получение на их основе носителей для хроматографии и катализаторов
2001 | Հոդված/Article
Сб. Тезисов Конференции «Ениколоповские чтения», Ереван, 2001, с. 63.
Изучение структуры носителей для катализаторов на основе диатомита
2001 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление, N 04, 2001, с. 218 - 220
Синтез и исследование каталитически активных на распад гидропероксидов аминокислотных комплексов в водных растворах
2001 | Հոդված/Article
Гос. инженер. университет Армения, Ениколоповские чтения. Сборник Тезисов, Ереван, 2001, с. 42.
Исследования в области новых гекафторсодержащих соединений и элементов, а также метагидросиликатов лантаноидной группы, их ситез и применение
2000
Статья
Тезис Докладов Международ. Семинара «Конверсированный потенциал Армении и программы МНТЦ», Ереван, 2000, с. 225 - 228
Мкртчян А. Р. Бабаян Г .Г., Адамян Р. Х.. Мкртчян Р. Т., Григорян Ж. Х.
Бабаян Г. Г., Тер - Аракелян К. А., Адамян Р. Х. , Мкртчян Р. Т. , Григорян С. K.
Исследование в области новых гексафторсодер жащих соединений d и f элементов, а также металлгидросиликатов лантаноидной группы, их синтез и применение
2000 | Հոդված/Article
Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ, Ереван, 2000, с. 225 - 228.
Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
2000 | Հոդված/Article
Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.
Комплексообразование лизина с М (II) и каталитическая активность образовавшихся комплексов на распад ГПК в водной среде
2000 | Հոդված/Article
Конверсионный потенциал Армении и программы МИТЦ Международный семинар 2 - 7 окт. 2000 г., Тезисы докладов, Ереван, 2000 г., с. 107
Реакционная способность комплексов железа, меди и марганца с аминокислотами природного происхождения в отношении ОН радикалов
2000 | Հոդված/Article
Журнал прикл. химии Армении, 2000, N1-2, с.35-39
Կ. Մ. Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Լ. Երիցյան
Новые диаллильные производные изоциануровой кислоты, содержащие аминокислотные группы (Ամինաթթվային խմբեր պարունակող իզոցիանուրաթթվի նոր դիալիլ ածանցյալներ)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 66-69 (ռուսերեն)
|
Ռ. Խ. Ադամյան, Մ. Գ. Հարությունյան , Ս. Ա. Ներսիսյան, Դ. Ս. Դամազյան, Թ. Վ. Սանամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Влияние состава растворителя на качество кристаллов KTiOPO_4 (KTP) (Լուծիչի բաղադրության ազդեցությունը KTiOPO_4(KTP) բյուրեղների որակի վրա)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 124-125 (ռուսերեն)
|
Реакционная способность некоторых аминокислот природного происхождения в отношении OH радикалов (Որոշ բնական ամինաթթուների ռեակցիոն ունակութնունը OH ռադիկալների նկատմամբ)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 51-55 (ռուսերեն)
|
Ս. Հ. Սարգսյան, Ս.Ա. Ավետիսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Электрохимический синтез имидазольных полихелатов некоторых двухвалентных металлов (Մի քանի երկվալենտ մետաղների իմիդազոլային պոլիխելատների էլեկտրաքիմիական սինթեզը)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 57-60 (ռուսերեն)
|
Գրիգորյան Ս. Կ. , Այվազյան Հ. Մ.
Հայկական քիմիական անվանակարգության բարեփոխման հիմնախնդիրները
1998 | Գիրք/Book
«Հայկական հանրագիտարան» հրատ. Երևանի, 1998
Մ. Լ. Երիցյան, Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Радикальная полимеризация акриловой кислоты в присутствии поливинилового спирта (Ակրիլաթթվի ռադիկալային պոլիմերացումը պոլիվինիլ սպիրտի ներկայությամբ)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 97-99 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Ժ. Խ. Գրիգորյան
Получение особо чистого фторида бария (Բարձր մաքրության բարիումի ֆտորիդի ստացումը)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 103-105 (ռուսերեն)
|
Մ. Լ. Երիցյան, Խ. Գ. Գյուլումյան, Կ. Մ. Երիցյան, Ս. Ի. Հովհաննիսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Исследование полимеризации акриламидного комплекса кобальта в массе (Կոբալտի ակրիլամիդային կոմպլեքսի պոլիմերացման ուսումնասիրությունը զանգվածում)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 27-31 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Սաղյան , Ա. Է. Ավետիսյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Է. Ա. Գյուլումյան, Վ. Ի. Տարարով, Ս. Կ. Գրիգորյան , Յու. Ն. Բելոկոն
Асимметрический синтез L-β-(N-метиламино)аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ином Ni(II) (L-β-(N-մեթիլամինա)ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը Ni(II) իոնի հետ դեհիդրոալանինի առաջացրած խիրալկոմպլեքսի միջոցով))
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 36-39 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Սաղյան , Ա. Է. Ավետիսյան , Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Լ. Բ. Դանիելյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Յու. Ն. Բելոկոն
Асимметрический синтез β-имидазолил-D-аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni(II) (β-իմադազոլիլ-D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը դեհիդրոալանինի խիրալ Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 48-52 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան , Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ս.Կ. Գրիգորյան
Способ получения фторида натрия высокой степени чистоты (Բարձր մաքրության աստիճանի նատրիումի ֆտորիդի ստացման եղանակ)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 56-58 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Սաղյան , Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Լ. Գրիգորյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Յու. Ն. Բելոկոն
Асимметрический синтез D-аланина из глицина через их никелевые (II) комплексы шиффовых оснований с хиральным реагентом (Գլիցինից D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը խիլարային ռեագենտի շիֆի հիմքերի Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 42-47 (ռուսերեն)
|
Ե. Յա. Վարդանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Кинетика каталитического распада гидропероксида третбутила под действием купри-иона в диметилформамиде (Երրորդային բութիլ հիդրոպերոքսիդի կատալիտիկ քայքայման կինետիկան կուպրի-իոնի ազդեցությամբ դիմեթիլֆորմամիիդում)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #2, էջ 69-72 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Սաղյան , Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Ց. Հովսեփյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Յու. Ն. Բելոկոն, Գ. Լ. Գրիգորյան , Ս. Դ. Բաղդասարյան
Ассиметрический синтез 2L, 3L-s-замещенных-β-метилцистенов через хиральные комплексы дегидроаминомасляной кислоты с ионами переходных металлов (2L, 3L-s-տեղակալված-β-մեթիլցիստեինների ասիմետրիկ սինթեզը փոփոխական արժեքականության մետաղների հետ դեհիդրոամինակարագաթթվի խիրալային կոմպլեքսների միջոցով )
1992 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 62-72 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Սաղյան , Յու. Ն. Բելոկոն, Ս. Մ. Ժամհարյան, Ս. Ռ. Ղահրամանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Асимметричный синтез L-винилглнцина ((L) - վինիլգյիցինի ասիմետրիկ սինթեզ)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 110-116 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Գրիգորյան , Վ. Ս. Քիշոյան
Изучение комплексообразования куприиона с пиридином в водной среде и кинетике распада гидропероксида кумола под влиянием этого комплекса (Ջրային միջավայրում կուպրիիոնի և պիրիդինի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը և կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման կինետիկան այդ կոմպլեքսի ազդեթության տակ)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 90-95 (ռուսերեն)
|
Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն)
|
Экстракционно-флуориметрическое определение рения риванолом (Ռենիումի էքստրակցիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ռիվանոլով)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 160-162 (ռուսերեն)
|
Ե. Յա. Վարդանյան, Ջ. Հ. Ճշմարիտյան , Ս. Կ. Գրիգորյան
Кинетика акта инициирования реакции катализированного кумолом распада гидропероксида в формамиде (Պղնձի իոնով կատալիզված կումոլի հիդրսպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայի հարուցման փուլի կինետիկան ֆորմամիդում)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 79-82 (ռուսերեն)
|
Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Ռ. Մ. Հակոբյան , Մ. Լ. Երիցյան
Новые реакционно-способные производные ортофосфорной кислоты (Օրթոֆոսֆորական թթվի նոր ոեակցիոնունակ ածանցյալներ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 90-95 (ռուսերեն)
|
Եվ. Յա. Վարդանյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
О комплексообразовании между гидропероксидом кумола, триэтаноламином и купри ионом в среде диметилфармамида (Դիմեթիլֆորմամիդի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի, տրիէթանոլամինի և կուպրիիոնի կոմպլեքսագոյացման մասին)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 93-96 (ռուսերեն)
|
Եվ. Յա. Վարդանյան, Ջ. Մ. Նալբանդյան, Ս. Կ. Գրիգորյան
Изучение кинетики и механзма каталитического распада гидропероксида кумола в формамиде волюмометрическим методом (Կումոլի հիգրոպերօքսիգի կատալիտիկ քայքայման կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը ֆորմամիդում ծավալաչափական եղանակով)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 144-147 (ռուսերեն)
|
Распад гидропероксидов кумола и третбутила под влиянием комплексов моноэтаноламина с Ме(2+) в водной среде (Ջրային միջավայրում կումոլի և երրորդայփն-բութիլ հիդրոպերօքսիդների քայքայումը Me(2+)+մոնոէթանոլամին կոմպլեքսի ազդեցությամբ)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 92-97 (ռուսերեն)
|
Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա
1983 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1983
Григорян С. К. , Казарян Л. А., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В., Калантарян Л. К.
Полимерная композиция
1983 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство СССР, N1070893, 1983, (публик. в откр. печати запрещена)
Ջ. Հ. Ճշմարիտյան, Ս. Կ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Изучение кинетики полимеризации акриламида в воде, инициированной системой гидропероксид кумола+моноэтаноламин+Cu(2+) (Ջրային լուծույթում կումոլի հիդրոպերօքսիդ+մոնոէթանոլամին+Cu(2+) համակարգով հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերման կինետիկայի ուսումնասիրությունը)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #1, էջ 81-88 (ռուսերեն)
|
Григорян С. К. , Мелик - Оганджанян Л. Г., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В.
Стабилизированная каучуковая композиция
1982 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство СССР, N938593,1982, (публикация в открытой печати запрещена)
Определение констант равновесия и распада промежуточного комплекса в реакционных системах гидропероксид кумола+амины+Ме2+ в водных средах (Ջրային միջավայրում կումոլի հիդրոպերոքսիդ+ամիններ+Me2+ ռեակցիոն համակարգերում միջանկյալ կոմպլեքսների առաջացման և քայքայման հաստատունների որոշումը)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #1, էջ 145-148 (ռուսերեն)
|
Григорян С. К. , Ерицян Л. М.
Клей
1981 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство СССР, N810750, Б.И.1981, N 29
Бейлерян Н. М., Григорян С. К. , Калантерян Л. К., Геворкян А. В., Мартиросян Г. Т.
Композиция на основе полихлоропреного каучука
1981 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство СССР, N852907, Б.И. 1981, N 29.
Ս. Կ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
О причине положительного действия моноэтаноламина и его комплексов с Cu2+ и Co2+ на живой организм (Կենդանի օրգանիզմի վրա մոնոէթանոլամինի և նրա Cu2+ և Co2+ իոնների հետ առաջացրած կոմպլեքսների դրական ազդեցության պատճառի մասին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 142-144 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование межмолекулярных взаимодействий в системе гидропероксид кумола-Co2+ (Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը հիդրոպերօքսիդ--Co2+ համակարգում)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 86-89 (ռուսերեն)
|
Շ. Ա. Մարգարյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Բաբայան, Լ. Ե. Տեր-Մինասյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование комплексообразования триэтиламина с Ni (II) в водном растворе методом ЯМР (Ջրային լուծույթներում տրիէթիլամինի հետ Ni (II)-ի կոպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի եղանակով)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 70-73 (ռուսերեն)
|
Ս․ Կ․ Գրիգորյան , Ե․ Յա․ Վարդանյան
Каталитический распад гидроперекисей. III. О каталитическом распаде гидроперекиси кумола в диметилформамиде в атмосфере азота (Հիդրոպերօքսիդների կատալիտիկ քայքայումը։ III․ Դիմեթիլֆորմամիդում ազոտի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի կատալիտիկ քայքայման մասին)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն)
|